Kursa kods MežZ1007

Kredītpunkti 3

Meža dzīvnieku bioloģija

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Baiba Jansone

Ph.D.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par medījamo putnu un zīdītāju morfoloģiju, bioloģiju un ekoloģiju, ietekmi uz ekosistēmām, dzīves periodiskajām parādībām. Apgūst nozīmīgākās putnu un zīdītāju kārtas saistībā ar meža un tām pieguļošajām platībām, derīguma un kaitīguma jēdzienus, dzīvnieku nozīmi dabā un medību saimniecībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par meža dzīvnieku sugām, bioloģiju un ekoloģiju; Prasmes noteikt (atpazīt) biežāk sastopamos meža zīdītājus un putnus; Kompetence novērtēt meža dzīvnieku vietu un nozīmi meža ekosistēmā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Putni un zīdītāji dabiskajās ekosistēmās, to faunas daudzveidība, sastopamība un nozīmīgums. 1 h
2. Dzīvnieku ietekme uz ekosistēmām un to atsevišķiem komponentiem. 1 h
3. Putnu un zīdītāju dzīves periodiskās parādības. 1 h
4. Putnu un zīdītāju morfoloģiskās un anatomiskās īpatnības, ķermeņa pielāgojumi videi. 1 h.
5.Vistveidīgie un baložveidīgie putni. Pārbaudes darbs. 1 h
6. Zosveidīgie putni. 1 ned.
7. Dūkurveidīgie, tārtiņveidīgie un stārķveidīgie putni. Pārbaudes darbs.1 h
8. Piekūnveidīgie, pūčveidīgie, dzeņveidīgie, lēļveidīgie un zaļvārnveidīgie putni. 1 h
9. Zvirbuļveidīgie putni. Pārbaudes darbs. 1 h
10. Zvirbuļveidīgie putni. 1 h
11. Kukaiņēdāju, sikspārņu un zaķveidīgo kārtas. Pārbaudes darbs. 1h.
12. Grauzēju kārta 1 h
13. Plēsēju kārta, tās raksturojums un nozīme. Pārbaudes darbs. 1 h
14. Plēsēju kārta, tās raksturojums un nozīme 1 h
15. Pārnadžu kārta: alnis, staltbriedis, stirna un meža cūka.1 h
16. Pārnadžu kārta: alnis, staltbriedis, stirna un meža cūka. Pārbaudes darbs. 1 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

6 pārbaudes darbi nokārtoti savlaicīgi un sekmīgi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt kursa plānā iekļauto putnu un zīdītāju izskatu raksturojošās iezīmes.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Gala atzīmi veido pārbaudes darbu kumulatīvais vērtējums. Neapmierinoša kumulatīvā vērtējuma gadījumā iespējams kārtot eksāmenu.

Obligātā literatūra

1. Dreimanis A. Dzīvnieku ietekme uz ekosistēmām un tās vērtējums. Jelgava: LLU Mežkopības katedra, 2002. 11 lpp.
2. Dreimanis A. Putnu dzīves sezonālās parādības un ekoloģiskā piemērošanās. Jelgava: LLU, 2002. 16 lpp.
3. Gundega Kampe-Pērsona. Latvijas zīdītāji. Pilnīgs sugu apraksts.Zvaigzne ABC., 2017. 192 lpp.

Papildliteratūra

Naumovs N., Kartašovs N. Mugurkaulnieku zooloģija. Rīga: Zvaigzne, 1990. 528 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Medības. Makšķerēšana. Daba. ISSN 1407-0537.

Piezīmes

Kurss iekļauts Mežzinātnes akadēmiskās studiju programmas obligātajā daļā.