Kursa kods Meha4013

Kredītpunkti 3

Teorētiskā mehānika

Zinātnes nozareMehānika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Mārtiņš Dauvarts

Bc. sc. ing.

Priekšzināšanas

Mate4019, Matemātika I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt teorētiskās mehānikas galvenos pamatprincipus. Studenti apgūst spēka jēdzienu, spēku aprēķinu metodes statiskajās konstrukcijās, attīstīt loģisko domāšanu un veidot zināšanu bāzi tehnisko disciplīnu apguvei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – saprot, ko sauc par spēku un ko par spēka momentu. Ir izpratne par spēku saskaitīšanu ar projicēšanas metodi un prot sastādīt līdzsvara vienādojumus. Ir izpratne kā nosaka spēka momentu un prot tos saskaitīt. Saprot, ko sauc par darbu un jaudu mehānikā un prot aprēķināt – 1. un 2. kontroldarbs.
Prasmes – prot abstrahētā un analītiskā veidā apskatīt dažādu cietu ķermeņu un konstrukciju stāvokli un iedarbi uz citām mehāniskām sistēmām – praktiskie un patstāvīgie darbi.
Kompetence - spēja izmantot teorētiskās mehānikas pamatprincipus praktiskajā un zinātniskajā darbībā, kā arī tehniski inovatīvu procesu izgudrošanā un īstenošanā –3. un 4. kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mehānikas kursa pamatjēdzieni. (Lekcija – 1h)
2. Statikas aksiomas. Vektoru algebra. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 4h, patstāvīgais darbs – 4h)
3. Spēks. Spēku (vektoru) saskaitīšana. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 2h, patstāvīgais darbs – 4h)
4. Plaknē saejošu spēku sistēmas. 1. kontroldarbs par mehānikas pamatjēdzieniem, statistikas aksiomām, vektoru algebru un spēku (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 2h, patstāvīgais darbs – 4h)
5. Plaknē izkaisītu spēku sistēmas (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 2h, patstāvīgais darbs – 4h)
6. Spēka moments. Momentu saskaitīšana. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 2h, patstāvīgais darbs – 4h)
7. Spēkpāra moments. Spēkpāra momentu saskaitīšana. 2. kontroldarbs par plaknē izkaisītu spēku sistēmu, spēka momentu, momentu saskaitīšanu un spēkrata momentu. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 2h, patstāvīgais darbs – 4h)
8. Slīdes berze. Rites berze. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 2h, patstāvīgais darbs – 4h)
9. Ķermeņu sistēmas līdzsvars ievērojot berzi. (Praktiskais darbs – 2h, patstāvīgais darbs – 6h)
10. Ķermeņa smagumcentrs. Stabilitāte. 3. kontroldarbs par slīdes un rites berzi, ķermeņu sistēmas līdzsvaru, ķermeņa smagumcentru un stabilitāti. (Praktiskais darbs – 2h, patstāvīgais darbs – 6h)
11. Spēka darbs. (Praktiskais darbs – 2h, patstāvīgais darbs – 4h)
12. Jauda. 4. kontroldarbs par spēka darbu un jaudu. (Praktiskais darbs – 2h, patstāvīgais darbs – 4h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi veidojas sekojoši:
- Sekmīgi (vismaz 4 balles) jāuzraksta četri kontroldarbi;
- Ieskaitīti visi patstāvīgie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs – Risināt teorētiskos mehānikas uzdevumus, padziļināti apgūt lekcijās skatītās tēmas un izpilda patstāvīgos darbus:
1. Patstāvīgais darbs: Vektoru saskaitīšana ar projicēšanas paņēmienu.
2. Patstāvīgais darbs: Saejošu spēku sistēmas spēku saskaitīšana.
3. Patstāvīgais darbs: Izkliedētu spēku sistēmas spēku un momentu saskaitīšana.
4. Patstāvīgais darbs: Berzes spēka noteikšana.
5. Patstāvīgais darbs: Figūras laukuma smaguma centra noteikšana.
6. Patstāvīgais darbs: Jaudas aprēķināšana pēc spēka pastrādātā darba.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi veidojas kā vidējā aritmētiskā no kontroldarbu vērtējumu summas.

Obligātā literatūra

1. Kabus K. Mechanik und Festigkeitslehre. Aufgaben, 5. Auflage, Carl Hanser Verlag: München Wien, 2003. 276 S.
2. Kabus K. Mechanik und Festigkeitslehre. 5. Auflage, München Wien: Carl Hanser Verlag , 2003. 351 S.
3. Muvdi B.B., Al-Khafaji A.W., McNabb J.W. Statics for engineers. Bradley University, 1996.
4. Müller W.H., Ferber F. Technische Mechanik für Ingenieure. 4. aktualisierte Auflage, Fachbucherverlag Leipzig: Carl Hanser Verlag, 2011. 538 S.

Papildliteratūra

1. Kepe O.,Vība J. Teorētiskā mehānika. Rīga: Zvaigzne, 1982. 577 lpp.
2. Teorētiskā mehānika piemēros. O. Kepes redakcijā. Rīga: Zvaigzne, 1976. 647 lpp.
3. Teorētiskās mehānikas uzdevumi. O. Kepes un J. Vības red. 1.izd. Rīga: Zvaigzne, 1989. 479 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Prof .Dr.Ing. Vasile Szolga. Theoretical Mechanics. [tiešsaiste] [skatīts 13.12.2020.]. Pieejams: https://www.pdfdrive.com/theoretical-mechanics-d7357440.html

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna un nepilna laika studentiem.