Kursa kods Meha4008

Kredītpunkti 4.50

Teorētiskā mehānika I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareTeorētiskā mehānika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Dr. sc. ing.

author pasn.

Mārtiņš Dauvarts

Bc. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2021, Fizika I

Mate1029, Matemātika I

Mate1030, Matemātika II

Aizstātais kurss

MmehB008 [GMMEB008] Teorētiskā mehānika I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt teorētiskās mehānikas galvenos pamatprincipus. Studenti apgūst spēka jēdzienu, spēku aprēķinu metodes statiskajās konstrukcijās, kustības kinemātisko parametru aprēķinu metodes, attīsta loģisko domāšanu un veido zināšanu bāzi tehnisko disciplīnu apguvei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - saprot ko sauc par spēku un ko par spēka momentu. Ir izpratne par spēku saskaitīšanu ar projicēšanas metodi un prot sastādīt līdzsvara vienādojumus. Ir izpratne kā nosaka spēka momentu un prot tos saskaitīt. Saprot kā nosaka kustības nosacījumus mehānikā un prot aprēķināt (kontroldarbi).
Prasmes - prot abstrahētā un analītiskā veidā apskatīt dažādu cietu ķermeņu un konstrukciju līdzsvara stāvokli un iedarbi uz citām mehāniskām sistēmām (patstāvīgie darbi.)

Kompetence - spēja izmantot teorētiskās mehānikas pamatprincipus praktiskajā un zinātniskajā darbībā, kā arī tehniski inovatīvu procesu izgudrošanā un īstenošanā (patstāvīgie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Mehānikas kursa pamatjēdzieni. (1h L; 2h PstD)
2. Statikas aksiomas. Vektoru algebra. (1h L; 2h PrD; 6h PstD) (1. kontroldarbs par 1., 2.)
3. Spēks. Spēku (vektoru) saskaitīšana. (1h L; 2h PrD; 4h PstD)
4. Plaknē saejošu spēku sistēmas. (1h L; 2h PrD; 4h PstD) (2. kontroldarbs par 3., 4.)
5. Plaknē izkaisītu spēku sistēmas (1h L; 2h PrD; 4h PstD)
6. Spēka moments. Momentu saskaitīšana. (1h L; 2h PrD; 4h PstD)
7. Spēkpāra moments. Spēkpāra momentu saskaitīšana. (1h L; 2h PrD; 4h PstD); (3. kontroldarbs par 5., 6., 7.)
8. Slīdes berze. Rites berze. Ķermeņu sistēmas līdzsvars ievērojot berzi. (1h L; 2h PrD; 4h PstD); (4. kontroldarbs par 8.)
9. Ķermeņa smagumcentrs. Stabilitāte. (1h L; 2h PrD; 4h PstD)
10. Punkta kustības uzdošanas paņēmieni. Ātrums. Paātrinājums. Dabiskais triedrs. (1h L; 2h PrD; 4h PstD)
11. Cieta ķermeņa kustības veidi. Kustības brīvības pakāpes. (1h L; 2h PrD; 4h PstD)
12. Rotācijas kustība. Pārnesuma skaitlis. (1h L; 2h PrD; 4h PstD) (5. kontroldarbs par 10., 11., 12.)
13. Komplānā kustība. Ātrumi komplānā kustībā. (1h L; 2h PrD; 8h PstD)
14. Komplānā kustība. Paātrinājumi komplānā kustībā. (1h L; 4h PrD; 8h PstD) (6. kontroldarbs par 13., 14.)
15. Salikta kustība. Ātrumi un paātrinājumi saliktā kustībā. Kariolisa paātrinājums. (1h L; 2h PrD; 8h PstD)

16. Salikta kustība. Kariolisa paātrinājums saliktā kustībā. (1h L; 2h PrD; 4h PstD)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite veidojas sekojoši:
• Sekmīgi (vismaz 4 balles) jāuzraksta visi (četri) kontroldarbi;

• Ieskaitīti visi pareizi atrisinātie patstāvīgie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs – Risināt teorētiskos mehānikas uzdevumus, padziļināti apgūst lekcijās skatītās tēmas un izpilda patstāvīgos darbus:
1. Patstāvīgais darbs: Vektoru saskaitīšana ar projicēšanas paņēmienu.
2. Patstāvīgais darbs: Saejošu spēku sistēmas spēku saskaitīšana.
3. Patstāvīgais darbs: Izkliedētu spēku sistēmas spēku un momentu saskaitīšana.
4. Patstāvīgais darbs: Berzes spēka noteikšana.
5. Patstāvīgais darbs: Figūras laukuma smaguma centra noteikšana.
6. Patstāvīgais darbs: Punkta kustība.
7. Patstāvīgais darbs: Rotācijas kustība.
8. Patstāvīgais darbs: Ātrumi un paātrinājumi komplānā kustībā.

9. Patstāvīgais darbs: Saliktā kustība.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite veidojas no kontroldarbiem un patstāvīgiem darbiem.

Obligātā literatūra

1. Kabus K. Mechanik und Festigkeitslehre. 5 Auflage, München Wien: Carl Hanser Verlag, 2003. 276 S.
2. Muvdi B.B., Al-Khafaji A.W., McNabb J.W. Statics for Engineers. Bradley University, 1996.

3. Müller W.H., Ferber F. Technische Mechanik für Ingenieure. 4 aktualisierte Auflage. Fachbucherverlag Leipzig: Carl Hanser Verlag, 2011. 538 S.

Papildliteratūra

1. Kepe O.,Vība J. Teorētiskā mehānika. Rīga: Zvaigzne, 1982. 577 lpp.
2. Teorētiskā mehānika piemēros. O. Kepes redakcijā. Rīga: Zvaigzne, 1976. 647 lpp.
3. Teorētiskās mehānikas uzdevumi. O. Kepes un J. Vības red. 1.izd. Rīga: Zvaigzne, 1989. 479 lpp.

4. Hibbeler R.C. Statics and mechanics of materials. Singapore: Prentice Hall, 2004. 792 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Applied Mathematics and Mechanics. Published by Elsevier Science. ISSN: 0021-8928. Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00218928
2. European Journal of Mechanics - A/Solids. Published by Elsevier Science. ISSN: 0997-7538. Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/09977538

3. Szolga V. Theoretical Mechanics. [tiešsaiste] [skatīts 13.12.2020.]. Pieejams: https://www.pdfdrive.com/theoretical-mechanics-d7357440.html

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās augstākās izglītības un profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Mašīnu projektēšana un ražošana” pilna un nepilna laika studentiem 2. kursā.