Kursa kods Meha4002

Kredītpunkti 3

Lietišķā mehānika

Zinātnes nozareMehānika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author

Māris Gailis

Ph.D.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par konstrukciju izturības, stinguma un noturības aprēķiniem, attīsta inženierdomāšanu, mācās pamatot konstrukcijas racionālu izveidojumu, balstoties uz pieredzi un teoriju, pielietot iegūtās zināšanas pārtikas tehnoloģijas iekārtu izvēlē un novērtēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izprot materiālu un konstrukciju stiprības, noturības un deformāciju inženiertehnisko aprēķinu pamatprincipus – interaktīvi testi un divi kontroldarbi.
Prasmes - pielietojot materiālu stiprības novērtēšanā atzītas metodes un paņēmienus, spēj veikt pārtikas tehnoloģijā biežāk lietotu iekārtu un mehānismu piemērotības novērtējumu – praktiskie darbi.
Kompetence - spēj patstāvīgi izvēlēties un novērtēt pārtikas tehnoloģijas nozares uzņēmumam piemērotas iekārtas – 3 mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Ekvivalentas un līdzsvarā esošās spēku sistēmas. Balsti un balstu reakcijas. Interaktīvs tests. (Lekcija – 2h, Praktiskie darbi – 2h)
2. Šķēlumu laukumu ģeometriskie raksturotāji. (Lekcija – 1h, Praktiskie darbi – 1h)
3. Šķēlumu metode. Iekšējo spēku faktoru epīras pamatslogojumiem. (Lekcija – 1h, Praktiskie darbi – 1h)
4. Spriegumi. Stiepes (spiedes) slogojums. Stiepes diagramma plastiskiem un trausliem materiāliem. Interaktīvs tests. (Lekcija – 2h, Praktiskie darbi – 2h)
5. Virsmas spiede. Pieļaujamais spriegums. (Lekcija – 1h, Praktiskie darbi – 1h)
6. Spriegumi stiepta stieņa šķēlumos. 1. kontroldarbs. (Lekcija – 1h, Praktiskie darbi – 1h)
7. Tīrās bīdes slogojums. (Lekcija – 1h, Praktiskie darbi – 1h)
8. Vērpes slogojums. Apaļstieņu vērpe. Interaktīvs tests. (Lekcija – 2h, Praktiskie darbi – 2h)
9. Lieces slogojums. Lieces normālie spriegumi. Interaktīvs tests. (Lekcija – 1h, Praktiskie darbi – 1h
10. Lieces tangenciālie spriegumi. Stiprības aprēķini liecē. Interaktīvs tests. 2. kontroldarbs. (Lekcija – 2h, Praktiskie darbi – 2h)
11. Stiprības teorijas. (Lekcija – 2h, Praktiskie darbi – 2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi veidojas sekojoši:
- sekmīgi jāizstrādā 3 mājas darbi par slodzes un stiprības aprēķinu tēmu (40%)
- sekmīgi (vismaz 4 balles) jāizpilda interaktīvie testi, kas sevī ietver daudzizvēles, skaitliskos, teksta un attēlu jautājumus Moodle un Kahoot vidēs. Moodle vidē vērtējums tiek noteikts automātiski(20%);
- sekmīgi (vismaz 4 balles) jāuzraksta divi kontroldarbi (40%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem patstāvīgi jāatrisina trīs mājas darbi, kuros jāatrisina līdzīgi uzdevumi, kādi risināti patstāvīgo darbu laikā. Uzdevumi satur sākotnējos datus un to risināšanai nepieciešams pielietot praktiskajos darbos iegūtās prasmes. Studenti patstāvīgi gatavojas diviem kontroldarbiem par lekciju tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi veidojas kā vidējais svērtais vērtējums no mājas darbiem, kontroldarbiem un interaktīvajiem testiem.

Obligātā literatūra

Meriam J.L., Kraige L.G. Engineering Mechanics. Statics. New York: John Wiley & Sons, 2001. 512 p.
Meriam J.L., Kraige L.G. Engineering Mechanics. Dynamics. New York: John Wiley & Sons, 2003. 744 p.

Papildliteratūra

Hibbeler R.C. Statics and mechanics of materials. Singapore: Prentice Hall, 2004. 792 p.

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija”.