Kursa kods Meha2004

Kredītpunkti 3

Lietišķā mehānika

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareLietišķā mehānika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums13.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aivars Kaķītis

Dr. sc. ing.

author

Māris Gailis

Ph.D.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par konstrukciju izturības, stinguma un noturības aprēķiniem, attīsta inženierdomāšanu, mācās pamatot konstrukcijas racionālu izveidojumu, balstoties uz pieredzi un teoriju, pielietot iegūtās zināšanas pielietot iegūtās zināšanas izstrādājumu dizaina izstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izprot materiālu un konstrukciju stiprības, noturības un deformāciju inženiertehnisko aprēķinu pamatprincipus. Saprot spēku projicēšanas metodi un prot sastādīt līdzsvara vienādojumus, kā rezultātā tiek aprēķinātas konstrukciju balsta reakcijas. Vērtējums – interaktīvi testi un divi kontroldarbi.
Prasmes - izmantojot materiālu pretestības metodes un paņēmienus, spēj veikt inženiertehnisku konstrukciju stiprības, stabilitātes un deformāciju aprēķinus. Vērtējums – 2 laboratorijas darbi. Kompetence - spēj patstāvīgi risināt inženiertehniskas problēmas un veikt nepieciešamos aprēķinus iekārtu konstruēšanas darbu izpildei. Vērtējums – 3 mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ievads. Ekvivalentas un līdzsvarā esošās spēku sistēmas. Balsti un balstu reakcijas. (Lekcija – 2h, Praktiskie darbi – 1h). Interaktīvs tests
2. Šķēlumu laukumu ģeometriskie raksturotāji. (Lekcija – 1h, Praktiskie darbi – 1h).
3. Šķēlumu metode. Iekšējo spēku faktoru epīras pamatslogojumiem. (Lekcija – 1h, Praktiskie darbi – 1h).
4. Spriegumi. Stiepes (spiedes) slogojums. Stiepes diagramma plastiskiem un trausliem materiāliem. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbi – 4h) Interaktīvs tests.
5. Virsmas spiede. Pieļaujamais spriegums. (Lekcija – 1h).
6. Spriegumi stiepta stieņa šķēlumos. (Lekcija – 1h, Praktiskie darbi – 1h). Mājas darbs. Kontroldarbs.
7. Tīrās bīdes slogojums. (Lekcija – 1h, Praktiskie darbi – 1h)
8. Vērpes slogojums. Apaļstieņu vērpe. (Lekcija – 2h, Praktiskie darbi – 1h). Mājas darbs. Kontroldarbs
9. Lieces slogojums. Lieces normālie spriegumi. (Lekcija – 1h, Laboratorijas darbi – 4h). Interaktīvs tests.
10. Lieces tangenciālie spriegumi. Stiprības aprēķini liecē. (Lekcija – 2h, Praktiskie darbi – 1h) Mājas darbs. Kontroldarbs.
11. Stiprības teorijas. (Lekcija – 2h, Praktiskie darbi – 1h)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi veidojas sekojoši:
• jānostrādā un jānoformē visi laboratorijas darbi (20%);
• sekmīgi jāizpilda 3 mājas darbi (30%)
• sekmīgi jāizpilda interaktīvie testi (20%);
• sekmīgi jāuzraksta divi kontroldarbi (30%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi uzdoti pēc līdzīgu izdevumu risināšanas praktisko darbu nodarbību laikā. Uzdevumi satur sākotnējos datus un to risināšanai nepieciešams pielietot praktiskajos darbos iegūtās prasmes.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi veidojas kā vidējais svērtais vērtējums no laboratorijas darbiem, mājas darbiem, kontroldarbiem un interaktīvajiem testiem.

Obligātā literatūra

Meriam J.L., Kraige L.G. Engineering Mechanics. Statics. New York: John Wiley & Sons, 2001. 512 p.
Meriam J.L., Kraige L.G. Engineering Mechanics. Dynamics. New York: John Wiley & Sons, 2003. 744 p.

Papildliteratūra

Hibbeler R.C. Statics and mechanics of materials. Singapore: Prentice Hall, 2004. 792 p.

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „ Dizains un amatniecība”.