Kursa kods Meha2003

Kredītpunkti 1

Lietišķā mehānika II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareLietišķā mehānika

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits4

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Māris Gailis

Ph.D.

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver vispārīgo (tipisko) mašīnu elementu (detaļu un mezglu) teoriju, inženieraprēķinus. Lietišķās mehānikas studijas sagatavo ekspertu radošai darbībai, attīsta inženierdomāšanu, māca lietot zināšanas praktiskā darbībā dažādu mašīnu detaļu bojājumu analīzei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - profesionālas inženierzināšanas praktiskam un radošam mašīnu ekspertēšanas darbam – kontroldarbs.
Prasmes – prot pielietot zināšanas, pētot strīdīgus un sarežģītus mašīnu bojājumus, lai dotu kompetentu spriedumu – 4 praktiskie darbi.
Kompetence – spēj modulēt tehniskus uzdevumus mašīnzinātnē, risināt tehniskas problēmas, veikt un vadīt pētījumus, ir zinošs, informēts un spējīgs tehniskais eksperts – 4 laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Mehāniskie pārvadi. (Lekcija – 1h)
2. Griezes momenta, jaudas un pārnesuma skaitļa noteikšana. (Lekcija – 1h, Praktiskie darbi – 1h)
3. Asis un vārpstas. Vārpstu slodzes un konstruktīvais aprēķins. (Lekcija – 1h, Praktiskie darbi – 1h, Laboratorijas darbi – 1h)
4. Berzes pārvadu teorētiskais aprēķins (Lekcija – 1h)
5. Siksnu pārvadi (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbi – 1h)
6. Ritgultņu veidi, uzbūve un aprēķins (Lekcija – 1h, Praktiskie darbi – 1h, Laboratorijas darbi – 1h)
7. Cilindrisko zobratu pārvadi (Lekcija – 1h, Praktiskie darbi – 1h, Laboratorijas darbi – 1h) Kontrolarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi veidojas sekojoši:
- sekmīgi jāizstrādā 4 praktisko darbu uzdevumi (40%)
- sekmīgi (vismaz 4 balles) jāizpilda 4 laboratorijas darbi (30%);
- sekmīgi (vismaz 4 balles) jāuzraksta kontroldarbs (30%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem patstāvīgi jāatrisina četri patstāvīgie uzdevumi, kuros jāatrisina līdzīgi uzdevumi, kādi risināti patstāvīgo darbu laikā. Uzdevumi satur sākotnējos datus un to risināšanai nepieciešams pielietot praktiskajos darbos iegūtās prasmes. Studenti patstāvīgi gatavojas kontroldarbam par lekciju tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi veidojas kā vidējais svērtais vērtējums no patstāvīgajiem darbiem, laboratorijas darbiem un kontroldarba.

Pamatliteratūra

Budynas R., Nisbett K. Shigley's Mechanical Engineering Design, 10th edition. Singapore etc.: McGraw-Hill, 2014. 1104 p.

Papildliteratūra

Fischer U., Gomeringer R., Heinzler M., Kilgus R. Mechanical and Metal Trades Handbook, 3rd edition. Europa-Lehrmittel, 2012. 444 p.

Piezīmes

Obligāts kurss pirmā līmeņa augstākas profesionālās izglītības studiju programmā "Tehniskais eksperts".