Kursa kods Medi6010

Kredītpunkti 3

Uzturzinātne

Zinātnes nozareMedicīna (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums12.01.2024

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inga Ciproviča

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir ievadīt studentus patstāvīgā pētniecības darbā, izstrādājot kursa darbu izvēlētajā veselības zinātnes, pārtikas zinātnes, medicīnas zinātnes jomā saistībā ar uzturzinātnes problemātiku.
Kursa darba uzdevumi:
1) pamatot izvēlēto pētījuma tēmu;
2) definēt darba mērķi un uzdevumus;
3) veikt literatūras studijas, sagatavojot maģistra darba literatūras apskatu;
4) sagatavot pētnieciskās darba daļas plānu, izvēloties pētnieciskās un datu apstrādes metodes;

5) aizstāvēt kursa darbu un diskutēt par izvēlēto pētījuma tēmu, tās aktualitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1) izvēlētā pētnieciskā virziena teorētiskajās atziņās, pētnieciskajās metodēs, to izvēlē un izvēles pamatojumā.
Prasmes:
2) pētnieciskā darba veikšanā, zinātniskās literatūras studijās un pētniecisko jautājumu formulēšanā;
Kompetences:

3) zinātnisko pētījumu atziņu analizē un kritiskā izvērtēšanā, zinātnisko atziņu apkopošanā, izstrādājot kursa darbu, pētnieciskās tēmas prezentācijā un zinātniskajā diskusijā, aizstāvot paveikto un demonstrējot izvēlētās tēmas pārvaldi, atbilstoši Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim (maģistra darbs, maģistra darba recenzija, priekšaizstāvēšana, aizstāvēšana)

Kursa saturs(kalendārs)

Patstāvīgais darbs:
1. Zinātniskā darba mērķa, uzdevumu, novitātes un aktualitātes izstrāde un pamatojums (2 h).
2. Pētnieciskā darba plānojums (2 h).
3. Plaģiātisms (2 h).
4. Literatūras apskata sagatavošana (22 h).
5. Patstāvīgais darbs un individuālas konsultācijas ar zinātnisko vadītāju (50 h).

6. Kursa darba aizstāvēšana un zinātniskāa diskusija par pētījuma tēmu (2 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāt un noformēt, atbilstīgi darbu izstrādes prasībām, kursa darbu, publiski to aizstāvēt, demonstrējot zināšanas, prasmes un kompetences izvēlētajā pētniecības tēmā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošo pastāvīgais darbs ietver zinātniskās literatūras analīzi par izvēlēto pētniecisko tēmu, kritisku tās vērtēšanu, literatūras apskata izstrādi, kursa darba noformēšanu, prezentācijas sagatavošanu un publisku aizstāvēšanu zinātniskajā seminārā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala atzīmi veido:
1) izstrādātais kursa darbs – 50%;

2) prezentācija un zinātniskā diskusija – 50%.

Obligātā literatūra

1. Brown, J.E. (2016). Nutrition through the life cycle. Sixth edition. Cengage Learning.
2. Analysis in Nutrition Research: principles of statistical methodology and interpretation of the results (2018). Edited G. Pounis. Academic Press.
3. Gropper, S.S. (2017). Advanced nutrition and human metabolism. Seventh edition. Cengage Learning.
4. Noformēšanas vadlīnijas PTF studentu darbiem - http://www.ptf.llu.lv/sites/ptf/files/202102/Noformesanas_noteikumi_2020_PTF.pdf
5. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādei un aizstāvēšanai (2012). Jelgava: LLU. http://www.ptf.llu.lv/sites/ptf/files/2017-04/Metodiskie%20nor%C4%81d%C4%ABjumi%20ma%C4%A3istra%20darba%20izstr%C4%81dei_0.pdf

Papildliteratūra

1. Statistics in food science and nutrition (2013). Edit. A.H. Pripp. Springer.
2. Cargill, M., O’Connor, P. (2009). Writing scientific research articles: strategy and steps. Wiley-Blackwell.
3. Hofmann A.H. (2010). Scientific writing and communication: papers, proposals, and presentations. Oxford University Press, 682 p.

4. Wallace M., Wray A. (2016). Critical reading and writing for postgraduates. SAGE Publications.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Science direct datu bāze
2. Web of Science datu bāze
3. SCOPUS datu bāze
4. FOODnetBASE

Piezīmes

Kopīgā maģistra studiju programma Uzturzinātne