Kursa kods Medi2004

Kredītpunkti 6

Uztura zinības

Kursa papildus materiāli Medi2004_Uztura_zin.pdf

Zinātnes nozareMedicīna (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums10.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilze Beitāne

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Citi3062, Informācijas tehnoloģijas viesmīlībā

Ķīmi3021, Pārtikas bioķīmija

Mate1040, Lietišķā matemātika

Kursa anotācija

Kursu veido divas daļas: prečzinība un uzturs. Prečzinības daļā students iegūst zināšanas par pārtikas produktu grupām, to ķīmisko sastāvu, īpašībām, uzglabāšanas nosacījumiem; iepazīstas ar pārtikas produktu marķējumu. Uztura daļā students apgūst veselīga uztura principus; analizē uzturvielu nozīmi cilvēka organismā; veic uzturvielu un enerģētiskās vērtības aprēķinus dažādām cilvēku grupām. Iepazīstas ar dažādām diētām, uztura virzieniem, ēšanas traucējumiem un uztura modes tendencēm. Sastāda ēdienkartes, veicot uzturvielu un enerģētiskās vērtības aprēķinus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par pārtikas produktiem un to lomu uztura kontekstā; par uzturu un tā nozīmi veselības saglabāšanā; par veselīga uztura rekomendācijām Latvijā un pasaulē; par nozares terminoloģiju; par normatīviem aktiem, kas ir saistoši ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem. (Kontroldarbi)
Prasmes izvērtēt pārtikas produkta marķējumā sniegto informāciju un veikt atbilstošu pārtikas produkta izvēli atbilstoši mērķim; aprēķināt indivīdam nepieciešamo enerģijas daudzumu dienā; sastādīt ēdienkarti, veicot uzturvielu un enerģētiskās vērtības aprēķinus; izvērtēt diētas. (Praktiskie darbi)
Kompetences: spēj analizēt un izvērtēt tirgū esošos pārtikas produktus, sniedzot argumentētu viedokli; spēj analizēt un izvērtēt dažādu informāciju par uzturu, sniedzot pamatotu viedokli; spēj patstāvīgi veikt ēdienkartes izstrādi ar visiem uzturvielu un enerģētiskās vērtības aprēķiniem. (Patstāvīgai darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene
1. Prečzinība. Pārtikas produktu uzturvielas, to īpašības. Pārtikas produktu grupas.
2. Pārtikas produktu marķēšanas noteikumi.
3. Gaļa un gaļas produkti. Zivis un zivju produkti.
4. Piens un piena produkti. Olas un to pārstrādes produkti.
5. Uztura tauki. Dārzeņi. Augļi un ogas. Rieksti. Sēnes.
6. Graudi un to pārstrādes produkti. Ciete. Cukurs. Medus.
7. Konditorejas izstrādājumi. Garšas preces.
8. Uzturs. Cilvēka gremošanas sistēma.
9. Uzturs, tā nozīme dzīves kvalitātes nodrošināšanā.
10. Indivīdam nepieciešamais enerģijas daudzums diennaktī, uzturvielu procentuālais sadalījums.
11. Diētas, to veidi un izvērtējums. Ķermeņa masas indekss. Ēšanas traucējumi.
12. Veselīga uztura ieteikumi zīdaiņiem, bērniem, pieaugušajiem un senioriem.
13. Badošanās. Laktozes nepanesība. Celiakija.
14. Fenilketanūrija. Podagra. Cukura diabēts.
15. Veģetārisms. Dalītais uzturs. Bezogļhidrātu diēta.
16. Vidusjūras zemju uzturs – viens no veselīgākiem uztura veidiem pasaulē.

Nepilna laika neklātiene
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prečzinības daļā ir sekmīgi jāuzraksta 2 testi un jāizstrādā un sekmīgi jāaizstāv patstāvīgais darbs – noteiktas produktu grupas piedāvājuma izvērtējums veikalā.
Uztura daļā sekmīgi jānokārto 6 kontroldarbi, jānokārto 2 praktiskie darbi; jāizstrādā patstāvīgais darbs – ēdienkartes izstrāde ar visām kalkulācijām indivīdam ar noteiktu diētu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi veic izvēlētās produktu grupas piedāvājuma izvērtējumu (ražotāji, iepakojumi, tilpumi, veidi, cena utt.) veikalā (Rimi vai Maxima), pēc tam to aizstāv praktisko darbu laikā.
Students patstāvīgi veic nepieciešamās enerģētiskās vērtības un uzturvielu aprēķinus un ēdienkartes kalkulācijas indivīda ar noteiktu diētu. Iesniedz to rakstiskā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gan prečzinības, gan uztura daļā tiek aprēķināta vidējā aritmētiskā atzīme ar vienu ciparu aiz komata. Katra atzīme veido 30% no gala vērtējuma.
Patstāvīgais darbs veido 40% no gala vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Gropper, S.S., Smith, J.L., Carr, T.P. Advanced nutrition and human metabolism. 7th edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2017. -583 lpp.
2. Brown, J.E....[et al.]. Nutrition through the life cycle. 6th edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. -590 lpp.
3. Bender, D.A. Introduction to nutrition and metabolism. 5th edition. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2014. -404 lpp.

4. Vietējo Pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana krīzes un pēc krīzes laikā Latvijā. Zinātniskā monogrāfija. Četru nedēļu pārtikas paku modelis siltu pusdienu pagatavošanai mājās krīzes apstākļos un ārpusskolas aktivitātēs pēckrīzes laikā. Jelgava: 2021. 3.,4.,5. nodaļa. 349.-431. lpp.

Papildliteratūra

1. Food Neophobia: behavioral and biological influences. Edited by Steve Reilly. Duxford, United Kingdom: Woodhead Publishing is an imprint of Elsevier, 2018. -399 lpp.
2. Drummond, K.E., Brefere, L.M. Study guide to accompany nutrition for foodservice and culinary professionals. 9th edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2017. -236 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veselība: populārzinātnisks žurnāls ģimenei. Rīga: Aģentūra Agro apgāds, 2001- ISSN 1407-804X.
2. Veselības ministrijas mājas lapa: Veselīga uztura ieteikumi Veselības ministrijas izstrādātie veselīga uztura ieteikumi [tiešsaiste] [skatīts 06.01.2015.]. Pieejams: http://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/veselibas_ministrijas_izstradatie_veseliga_uztura_ieteikumi
3. Eiropas pārtikas informācijas padomes mājas lapa. http://www.eufic.org

Piezīmes

Obligātais studiju kurss pilna un nepilna laika ĒVU pamatstudiju programmām.