Kursa kods Mate4029

Kredītpunkti 1.50

Matemātika III-2

Zinātnes nozareMatemātika

Zinātnes apakšnozareDiferenciālvienādojumi

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits4

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums12.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Svetlana Atslēga

Dr. math.

Priekšzināšanas

Mate1023, Matemātika I

Mate1024, Matemātika II

Mate2040, Matemātika III-1

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūti parastie diferenciālvienādojumi un to risināšanas metodes un pielietojumi. Studiju kurss veicina matemātisko domāšanu, zināšanu praktisku pārnesi reālu uzdevumu, problēmu risināšanā ar ko saskaras būvniecības specialitātes studenti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc sekmīga šī kursa apguves students:
1. Pārzina un spēj parādīt zināšanas un izpratni par parastiem diferenciālvienādojumiem, to atrisināšanas metodēm. Spēj izmantot iegūtās zināšanas praktisku, ar inženierproblēmām saistītu uzdevumu risināšanā - praktiskie darbi.
2. Spēj parādīt atbilstošo jēdzienu un likumsakarību izpratni, izpildīt nepieciešamās matemātiskās darbības un operācijas - praktiskie darbi.
3.Veicot darbu patstāvīgi vai strādājot grupā spēj pielietot specialitātes problēmsituācijai atbilstošus matemātiskus aprēķinu, veikt aprēķinu starprezultātu un gala rezultātu profesionālu izvērtēšanu un interpretāciju- patstāvigie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Parastie diferenciālvienādojumi. 1. kārtas diferenciālvienādojumi ar atdalāmiem mainīgiem (4 h)
2. Lineāri pirmās kārtas diferenciālvienādojumi (3 h)
3. Otrās kārtas diferenciālvienādojumi. Vienādojumi ar kārtas pazemināšanu (3 h)
4. Lineāri homogēni otrās kārtas diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem (2 h )
5. Lineāri nehomogēni otrās kārtas diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem (4 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotai ieskaitei.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pastāvīgā darba uzdevumiem jābūt izpildītiem, nodotiem un ieskaitītiem rakstiski
1. patstāvīgais darbs: Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi
2. patstāvīgais darbs: Otrās kārtas diferenciālvienādojumi

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Rakstisku eksāmenu var kārtot pasniedzēja norādītajā laikā, ja ieskaitīti visi patstāvīgie darbi.

Papildliteratūra

1. Šteiners K. Augstākā matemātika. IV daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 168 lpp.
2. Šteiners K. Augstākā matemātika. V daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 129 lpp.
3. Lewin J. An Interactive Introduction to Mathematical Analysis. Cambridge University Press.2003.- 492 P

Piezīmes

Obligāts kurss 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”.