Код курса Mate4016

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента41

Дата утвеждения курса12.04.2021

Разработчики курса

author

Svetlana Atslēga

author

Anda Zeidmane

Учебная литературa

1. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. 534 lpp.
2. Šteiners K., Siliņa B. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 96 lpp.
3. Šteiners K., Siliņa B. Augstākā matemātika. II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 116 lpp
4. Šteiners K. Augstākā matemātika. III daļa. Rīga: Zvaigzne ABC 1998. 192 lpp.
5. Šteiners K. Augstākā matemātika. IV daļa. Rīga: Zvaigzne ABC 1999. 168 lpp.

6. Volodko I. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 294 lpp.

Дополнительная литература

1. Čerņajeva S., Vintere A. Mācību līdzeklis augstākās matemātikas pamatu apguvei. Rīga-Jelgava: 2016. 198 lpp.
2. Brūvere S., Čerņajeva S. Mācību līdzeklis un patstāvīgā darba uzdevumi augstākās matemātikas kursa pamatu apguvei. Jelgava: LLU, 2006. 159 lpp.
3. Brūvere S., Rukmane V. Mācību līdzeklis augstākajā matemātikā LLU inženierzinātņu specialitāšu studijām. I daļa. Jelgava: LLU, 2003. 96 lpp.
4. Jēgere I., Baumanis A. Uzdevumi patstāvīgam darbam matemātikā. Matemātika I; Matemātika II. Jelgava: LLU, 2000. 51 lpp.
5. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. Dz.Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Rīga: Zvaigzne, 2001. 332 lpp.
6. Siliņa B., Šteiners K. Rokasgrāmata matemātikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 367 lpp.
7. Stewart J. Calculus. Bellmont CA: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012. 146 p.
8. Bird J.O. Engineering Mathematics. London; New York:Bellmont Routledge/Taylor & Francis Group, 2017. 709 p.
9. Stroud K.A. Engineering Mathematics. South Norwalk, CT: Industrial Press, 2013. 1155 p.