Kursa kods Mate3030

Kredītpunkti 3

Lietišķā matemātika II

Zinātnes nozareMatemātika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits4

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums12.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Natālija Sergejeva

Dr. math.

author prof. (Emeritus)

Anda Zeidmane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir padziļināt matemātiskās zināšanas, kas nepieciešamas tālākai matemātisko metožu praktiskai izmantošanai. Studenti apgūst lineārās programmēšanas grafisko metodi, integrālrēķinus, pirmās kārtas diferenciālvienādojumu aprēķinus un to pielietojumus.
Praktiskajos darbos apgūst prasmes, izmantojot apgūtos likumus, veikt aprēķinus konkrētu pārtikas ražošanas uzdevumu (problēmu) risinājumos.
Laboratorijas darbos apgūst Matlab un Excel programmas izmantošanu konkrētu uzdevumu risinājumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc sekmīgas šī kursa apguves students:
1. Pārzina un spēj pierādīt zināšanas un kritisku izpratni par lineārās programmēšanas uzdevumu sastādīšanu un aprēķinu, integrālrēķiniem, kā arī par diferenciālrēķiniem. Pārzina apgūto tēmu pielietojumu praktiskos, ar pārtikas tehnoloģijas specialitāti saistītos procesos. – 2 kontroldarbi
2. Spēj parādīt atbilstošo jēdzienu un likumību izpratni, izpildīt nepieciešamās matemātiskās darbības un operācijas, veidojot loģisku spriedumu ķēdi un korektu matemātisko valodu. Spēj aprēķinu veikšanai izmantot atbilstošu lietojumprogrammatūru – 16 praktiskie darbi un 4 laboratorijas darbi
3. Strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, spēj pielietot specialitātes problēmsituācijai atbilstošus matemātiskos aprēķinus, veikt aprēķinu starprezultātu un gala rezultātu profesionālu novērtēšanu un interpretāciju – 4 patstāvīgie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lineārās programmēšanas uzdevumi, to izmantošana receptūras sastādīšanā, ražošanas procesu plānošanā, uzturvērtības aprēķinā un aprēķins ar grafisko metodi (5h).
2 Integrālrēķini. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana ar tiešās integrēšanas, substitūcijas un parciālās integrēšanas metodēm. (9h).
1. kontroldarbs. Lineārās programmēšanas uzdevumi un nenoteiktā integrāļa aprēķini (1h).
3. Noteiktā integrāļa aprēķini, to pielietojums laukuma aprēķināšanā, ekonomikā un aprēķinos ekstrūzijas procesos (9h).
4. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi, to aprēķināšana un pielietojums. (7h).
2. kontroldarbs. Noteiktā integrāļa aprēķini, pirmās kārtas diferenciālvienādojumu aprēķini un to pielietojumi (1h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gan rakstiski, gan pielietojot atbilstošu lietojumprogrammatūru, jābūt izpildītiem un ieskaitītiem sekojošiem pastāvīgiem darbiem:
1. patstāvīgais darbs. Lineārā programmēšana
2. patstāvīgais darbs. Integrālrēķini- nenoteiktais integrālis
3. patstāvīgais darbs. Integrālrēķini- noteiktais integrālis
4. patstāvīgais darbs. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumu aprēķini

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Akumulējošo eksāmenu students var saņemt, ja :
1. ir ieskaitīti visi patstāvīgie darbi (visi uzdevumi ir izpildīti pareizi)
2. semestra laikā katra kontroldarba vērtējums ir vismaz 4 balles (akumulējošā eksāmena atzīmi veido visu kontroldarbu vidējā atzīme).
Nesekmīgi uzrakstītu kontroldarbu students var pārrakstīt studiju procesa laikā, mācību spēka norādītākos laikos. Pēdējo kontroldarbu students var pārrakstīt individuālo studiju un pārbaudījumu perioda 1. nedēļā mācību spēka norādītajā laikā.

Neizpildoties akumulējošā eksāmena saņemšanas nosacījumiem, students individuālo studiju un pārbaudījumu periodā kārto rakstisku eksāmenu (pielaide pie eksāmena- ir ieskaitīti visi patstāvīgie darbi)

Obligātā literatūra

1. Volodko I. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. – 294 lpp
2. Volodko I. Augstākā matemātika. II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. – 392 lpp  
3. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika I daļa. Rīga: Zvaigzne, 19Statisk88. – 534 lpp.
4. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika II daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. – 527 lpp.
5. Bula I., Buls J. Matemātiskā analīze ar ģeometrijas un algebras elementiem I daļa.. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 256 lpp.
6. Bula I., Buls J. Matemātiskā analīze ar ģeometrijas un algebras elementiem II daļa.. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 192 lpp.
7. Winters R, Winters A, Amedee RG. Statistics: A brief overview. Ochsner J. 2010;10:213–6. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

Papildliteratūra

1. Cernajeva S., Vintere A. Mācību līdzeklis Augstākās matemātikas pamatu apguvei. Rīga - Jelgava, 2016. 198 lpp.
2. Šteiners K. Augstākā matemātika. I , II, III daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. - 96 lpp.,1998. - 116 lpp., 1998. - 192 lpp.
3. Zeidmane A. Didaktiskie materiāli augstākajā matemātikā. Pamatjēdzieni, pamatlikumi, pamatsakarības. Kopsavilkums . LLU, Jelgava. 2010.-39 lpp- e-materiāli
4. Lewin J. An Interactive Introduction to Mathematical Analisis. Cambridge Umiversity press UK - 492 P.
5. Granato D., Ares G. Mathematical and Statistical Methods in Food Science and Technology IFT Press Wiley Blackwell, 2014 -536 pp
6. Konev V. Linear algebra, Vector algebra and analytical geometry. Tomsk Polytechnic University, 2009 -114 P. file:///C:/Users/LIETOT~1/AppData/Local/Temp/Konev-Linear_Algebra_Vector_Algebra_and_Analytical_Geome-1.pdf
7. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. / Dz.Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Rīga: Zvaigzne, 2001. 332 lpp.
8. Descriptive Statistics Using Excel and Stata (Excel 2003 and Stata 10.0+) https://www.princeton.edu/~otorres/Excel/excelstata.htm
9. Real Statistics Using Excel https://www.real-statistics.com/excel-environment/data-analysis-tools/

Piezīmes

Obligāts kurss bakalaura studiju programmai „Pārtikas kvalitāte un inovācijas”