Kursa kods Mate3019

Kredītpunkti 1

Automatizētās projektēšanas pamati II

Zinātnes nozareMatemātika

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits4

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Atis Dandens

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1013, Būvgrafika II

Arhi1025, Būvgrafika

BūvZ2037, Projektēšana AutoCad vidē

BūvZ2056, Būvmateriāli I

BūvZ3087, Būvmateriāli II

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar Būves Informācijas Modelēšanas (BIM) datorprogrammas Tekla Structures pielietojumu būvkonstrukciju projektēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par BIM datorprogrammas Tekla Structures pielietojumu būvkonstrukciju projektēšanā – lekcijas.
Prasmes pielietot BIM datorprogrammu Tekla Structures būvkonstrukciju projektēšanā – praktiskie un laboratorijas darbi.
Kompetence – studenti spēj izveidot modeli Būves Informācijas Modelēšanas (BIM) datorprogrammā Tekla Structures – ieskaites darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads, 1 stunda.
2. Tekla Structures, 12 stundas:
2.1. Ievads;
2.2. Darbs ar asīm;
2.3. Pamatu modelēšana;
2.4. Dzelzsbetona kolonnu modelēšana;
2.5. Dzelzsbetona siju modelēšana;
2.6. Dzelzsbetona plātņu modelēšana;
2.7. Tērauda detaļu modelēšana;
2.8. Tērauda savienojumu modelēšana;
2.9. Informācija par modeļa pārvaldību;
2.10. Rasējumu izveide.
3. Ieskaites darbu sagatavošana (studentu patstāvīgs darbs), 24 stundas.
4. Patstāvīgi izstrādāto ieskaites darbu aizstāvēšana, 3 stundas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgi izstrādāts un aizstāvēts ieskaites darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Ieskaites darbs:
Tekla Structures – modelis atbilstoši ieskaites darba uzdevumam un laboratorijas darbu apjomam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites darbs tiek novērtēts ar punktiem. Lai saņemtu sekmīgi vērtējumu ir jānopelna vismaz 4 punkti.

Obligātā literatūra

1. BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) ADOPTION AND IMPLEMENTATION: INTERACTION BETWEEN BIM USERS AND NON-BIM USERS, Ngoc Quyet Le, Michael Er, Shankar Sankaran, ISEC PRESS, 2018;
2. MANAGING DESIGN PROJECTS: METHODS AND POSSIBLE IMPROVEMENTS USING BIM, Hisham Abou-Ibrahim, Farooh Hamzeh, ISEC PRESS, 2018;
3. BIM handbook: A guide to building information modelling for owners, designers, engineers, contractors, and facility managers, Rafael Sacks, Charles Eastman, Chang Lee, Paul Teicholz, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2018
4. Building Information Modelling (BIM) standardization, Poljansek Martin, Luxembourg: Publications Office, 2017;

Papildliteratūra

1. Tekla Campus.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls “Būvinženieris”;
2. Žurnāls “Latvijas Būvniecība”.

Piezīmes

Obligāts kurss 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Būvniecība