Код курса Mate2010

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса19.10.2022

Разработчик курса

author

Natālija Sergejeva

Учебная литературa

1. Daugulis P. Diskrētā matemātika. Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas Izdevniecība, 2001.
2. Diskrētā matemātika uzdevumos un piemēros. Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra; [sast. I. Volodko]. Rīga: RTU izd., 2004. - 126 lpp.
3. Strazdiņš I. Diskrētā matemātika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. - 148 lpp.
4. Erciyes K. Discrete Mathematics and Graph Theory: A Concise Study Companion and Guide. Springer Nature Switzerland AG, 2021. - 336 p. (pieejama Matemātikas katedrā/ available in the Department of Mathematics)

Дополнительная литература

1. Garnier R. Discrete mathematics for new technology. Bristol: Philadelphia, Institute of Physics Publishing, 1999. – 678 p.
2. Volodko I. Tipveida uzdevumu krājums diskrētajā matemātikā. R: RTU: 2002. - 62 lpp.

Периодика и другие источники информации

Kanders U., Andžāns A. Matemātiskās indukcijas tālmācības kurss. http://www.lanet.lv/info/matind/ [tiešsaiste]. [skatīts 05.12.2018.]