Kursa kods Mate1037

Kredītpunkti 4.50

Matemātika II

Zinātnes nozareMatemātika

Zinātnes apakšnozareMatemātiskā analīze un funkcionālanalīze

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Svetlana Atslēga

Dr. math.

author lekt.

Liene Strupule

Mg. math.

Priekšzināšanas

Mate1003, Matemātika I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir matemātiskās domāšanas veicināšana, aplūkojot dažādus matemātikas pielietojumus informācijas tehnoloģijās.
Studiju kursā tiek apgūti divargumentu funkcijas diferenciālrēķini, analītiskā ģeometrija, integrālrēķini.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc sekmīgas šī kursa apguves students:
1. Pārzina un spēj pierādīt zināšanas un kritisku izpratni par divu argumentu funkciju diferenciālrēķiniem un to pielietojumu, analītiskās ģeometrijas elementiem, integrālrēķiniem. Pārzina apgūto tēmu pielietojumu praktiskos, ar informācijas tehnoloģijas specialitāti saistītos procesos - kontroldarbi
2. Spēj paradīt atbilstošo jēdzienu un likumību izpratni, izpildīt nepieciešamās matemātiskās darbības un operācijas, veidojot loģisku spriedumu ķēdi un korektu matemātisko valodu – praktiskie darbi
3. Strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, spēj pielietot specialitātes problēmsituācijai atbilstošus matemātiskos aprēķinus, veikt aprēķinu starprezultātu un gala rezultātu profesionālu novērtēšanu un interpretāciju – patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Divargumenta funkciju diferenciālrēķini, to pielietojums - 7h
2. Otrās kārtas līnijas: elipse, hiperbola, parabola - 4h
3. 1. kontroldarbs. Divu argumentu funkciju diferenciālrēķinu pielietojums, otrās kārtas līnijas - 1h
4. Integrālrēķini. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana ar tiešās integrēšanas, substitūcijas un parciālās integrēšanas metodēm. Racionālu, iracionālu un trigonometrisku funkciju nenoteiktā integrāļa aprēķināšana - 19h
5. 2. kontroldarbs. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana - 1h
6. Integrālrēķini: Noteiktā integrāļa aprēķini, to pielietojums laukuma, loka un rotācijas tilpuma aprēķināšanā un dažādu procesu aprēķinos - 15h
7. 3. kontroldarbs. Noteiktā integrāļa un to pielietojuma aprēķināšana - 1h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotai ieskaitei.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Rakstiski jābūt izpildītiem un ieskaitītiem sekojošiem pastāvīgiem darbiem:
1. patstāvīgais darbs. Divargumentu funkcijas, to pielietojumi
2. patstāvīgais darbs. Otrās kārtas līnijas
3. patstāvīgais darbs. Nenoteiktais integrālis
4. patstāvīgais darbs. Noteiktais integrālis

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaiti saņem akumulējoši, bez papildu zināšanu pārbaudes, ja apkopojot semestra studiju rezultātus:
1. ir nokārtots iepriekšējais studiju kurss Matemātika I (Mate 1003)
2. ir ieskaitīti visi patstāvīgie darbi (visi uzdevumi ir izpildīti pareizi)
3. ir ieskaitīti visi teorijas testi e-vidē (vērtējums 4 un vairāk)
4. semestra laikā katra kontroldarba vērtējums ir vismaz 4 balles.

Nesekmīgi uzrakstītu kontroldarbu students var pārrakstīt studiju procesa laikā, mācību spēka norādītākos laikos. Pēdējo kontroldarbu students var pārrakstīt individuālo studiju un pārbaudījumu perioda 1. nedēļā mācību spēka norādītajā laikā.
Neizpildoties akumulējošas ieskaites saņemšanas nosacījumiem, students individuālo studiju un pārbaudījumu periodā atbild par visām semestrī apgūtām tēmā kopumā rakstiska ieskaites darba veidā.

Obligātā literatūra

1. Volodko I. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. – 294 lpp
2. Volodko I. Augstākā matemātika. II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. – 392 lpp  
3. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika I daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. – 534 lpp.
4. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika II daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. – 527 lpp.
5. Bula I., Buls J. Matemātiskā analīze ar ģeometrijas un algebras elementiem I daļa.. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 256 lpp.
6. Bula I., Buls J. Matemātiskā analīze ar ģeometrijas un algebras elementiem II daļa.. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 192 lpp.
7. Stewart J. Calculus. Bellmont CA: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012. 146 p.
8. Bird J.O. Engineering Mathematics. London; New York:Bellmont Routledge/Taylor & Francis Group, 2017. 709 p.

Papildliteratūra

1. Šteiners K. Augstākā matemātika. I, II, III daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. - 96 lpp.,1998. - 116 lpp., 1998. - 192 lpp.
2. Stroud K.A. Engineering Mathematics. South Norwalk, CT: Industrial Press, 2013. 1155 p.
3. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. / Dz.Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Rīga: Zvaigzne, 2001. 332 lpp.

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskās izglītības (bakalaura) studiju programmā „Datorvadība un datorzinātnes” un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.