Kursa kods Mate1031

Kredītpunkti 1.50

Matemātika I

Zinātnes nozareMatemātika

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums12.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Svetlana Atslēga

Dr. math.

Aizstātais kurss

MateB003 [GMATB003] Matemātika I

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūti lineārās algebras elementi, vektoru algebra. Studiju kurss veicina matemātisko domāšanu, zināšanu praktisku pārnesi reālu uzdevumu, problēmu risināšanā ar ko saskaras būvniecības specialitātes studenti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc sekmīga šī kursa apguves students:
1. Pārzina un spēj parādīt zināšanas un izpratni par lineārās algebras elementiem, vektoru algebru. Spēj izmantot iegūtās zināšanas praktisku, ar inženierproblēmu saistītu uzdevumu risināšanā - praktiskie darbi.
2. Spēj parādīt atbilstošo jēdzienu un likumsakarību izpratni, izpildīt nepieciešamās matemātiskās darbības un operācijas -praktiskie darbi.
3.Veicot darbu patstāvīgi vai strādājot grupā spēj pielietot specialitātes problēmsituācijai atbilstošus matemātiskus aprēķinu, veikt aprēķinu starprezultātu un gala rezultātu profesionālu izvērtēšanu un interpretāciju - patstāvīgie darbi .

Kursa saturs(kalendārs)

1. Matricas un determinanti, to īpašības un aprēķināšanas veidi (6 h)
2. Lineāru vienādojumu sistēmas atrisināšana ( Krāmera formulas, Gausa metode) (6 h)
3. Vektori, pamatjēdzieni, to īpašības. Darbības ar vektoriem (6 h)
4. Divu vektoru skalārais un vektoriālais reizinājums, to pielietojumi. Triju vektoru jauktais reizinājums, tā pielietojumi (6 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotai ieskaitei.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pastāvīgā darba uzdevumiem jābūt izpildītiem, nodotiem un ieskaitītiem rakstiski.
1. patstāvīgais darbs – lineārās algebras elementi
2. patstāvīgais darbs– vektoru algebra

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Rakstisku ieskaiti var kārtot pasniedzēja norādītajā laikā.

Papildliteratūra

1. Šteiners K. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 96 lpp.
2. Šteiners K. Augstākā matemātika. II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 116 lpp.
3. Lewin J. An Interactive Introduction to Mathematical Analysis. Cambridge University Press.2003.- 492 p

Piezīmes

Obligāts kurss 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”.