Kursa kods Mate1024

Kredītpunkti 3

Matemātika II

Zinātnes nozareMatemātika

Zinātnes apakšnozareMatemātiskā analīze un funkcionālanalīze

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums12.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Svetlana Atslēga

Dr. math.

Priekšzināšanas

Mate1023, Matemātika I

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūti analītiskā ģeometrija, matemātiskās analīzes elementi, vienargumenta funkcijas diferenciālrēķini. Studiju kurss veicina matemātisko domāšanu, zināšanu praktisku pārnesi reālu uzdevumu, problēmu risināšanā ar ko saskaras būvniecības specialitātes studenti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc sekmīga šī kursa apguves students:
1. Pārzina un spēj parādīt zināšanas un izpratni par analītisko ģeometriju, funkcijas robežām, vienargumenta funkcijas diferenciālrēķiniem. Spēj izmantot iegūtās zināšanas praktisku, ar inženierproblēmu saistītu uzdevumu risināšanā – praktiskie darbi.
2. Spēj parādīt atbilstošo jēdzienu un likumsakarību izpratni, izpildīt nepieciešamās matemātiskās darbības un operācijas – praktiskie darbi.
3.Veicot darbu patstāvīgi vai strādājot grupā spēj pielietot specialitātes problēmsituācijai atbilstošus matemātiskus aprēķinu, veikt aprēķinu starprezultātu un gala rezultātu profesionālu izvērtēšanu un interpretāciju – patstāvīgie darbi .

Kursa saturs(kalendārs)

1. Analītiskā ģeometrija plaknē. Taisnes vienādojumi plaknē (2 h)
2. Pamatuzdevumi par taisni plaknē (3 h)
3. Otrās kārtas līnijas: riņķa līnija, elipse, hiperbola, parabola (3 h)
4. Funkcijas jēdziens. Elementārās pamatfunkcijas. Virknes un to robežas. Skaitlis e (2 h)
5. Funkcijas robeža. Bezgalīgi mazie, bezgalīgi lielie lielumi. Ekvivalenti bezgalīgi mazie lielumi. Nenoteiktību novēršana (6 h)
6. Funkcijas atvasinājuma definīcija. Funkcijas atvasinājuma ģeometriskā interpretācija. Atvasināšanas pamatlikumi (4 h)
7. Saliktu funkciju atvasinājums. Parametriski dotas funkcijas atvasināšana (6 h)
8. Augstāku kārtu atvasinājumi (2 h)
9. Vienargumenta funkcijas atvasinājuma lietojumi (4 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotam eksāmenam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pastāvīgā darba uzdevumiem jābūt izpildītiem, nodotiem un ieskaitītiem rakstiski.
1. patstāvīgais darbs: Analītiskā ģeometrija
2. patstāvīgais darbs: Funkcijas robeža
3. patstāvīgais darbs: Funkcijas atvasinājums

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Rakstisku eksāmenu var kārtot pasniedzēja norādītajā laikā, ja ieskaitīti visi patstāvīgie darbi.

Papildliteratūra

1. Šteiners K. Augstākā matemātika. III daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 192 lpp.
2. Šteiners K. Augstākā matemātika. IV daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 168 lpp.
3. Lewin J. An Interactive Introduction to Mathematical Analysis. Cambridge University Press.2003.- 492 p

Periodika un citi informācijas avoti

https://www.macmillanihe.com/companion/Singh-Engineering-Mathematics-Through-Applications/fully-worked-solutions/

Piezīmes

Obligāts kurss 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”.