Kursa kods Mate1012

Kredītpunkti 3

Sociālā statistika

Zinātnes nozareMatemātika

Zinātnes apakšnozareVarbūtību teorija un matemātiskā statistika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2021

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Laima Bērziņa

Dr. sc.ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studējošos ar sociālo procesu izpētes pamatmetodēm. Pēc kursa apguves studenti iegūst iemaņas izveidot pētāmās pazīmes empīriskā sadalījuma rindas, pielietot to raksturošanai atbilstošus statistiskos rādītājus, analizēt pazīmju vērtību izmaiņu dinamikas rindas, veikt pazīmju savstarpējās saistības analīzi, kā arī korekti interpretēt iegūtos rezultātus dažādos sociālo procesu pētījumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par sociālās statistikas datu iegūšanu, pētāmo pazīmju klasifikāciju, pamatmetodēm to apstrādei, kā arī datu apstrādes metožu izvēles pamatprincipiem saskaņā ar izvirzītajiem pētījuma uzdevumiem (laboratorijas darbi). Prasmes – pielietot datu apstrādes metodes pētījumos ar noteiktiem sociālo procesu izpētes uzdevumiem (laboratorijas darbi, kontroldarbi). Kompetence – patstāvīgi analizēt, sistematizēt datu apstrādes rezultātus un izmantot tos sociālo procesu analīzē (patstāvīgais darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Sociālās statistikas priekšmets, tā mērķis, uzdevumi, metodes, praktiskā nozīme (2h).
2. Statistisko datu iegūšana. Izlašu apsekošana. Pētāmo pazīmju definēšana (2h).
3. Statistisko datu grupēšana, empīriskā sadalījuma noteikšana un grafiska attēlošana (2h).
4. Aprakstošās statistikas rādītāju aprēķināšana – vidējie, variācijas un kļūdu lielumi(2h).
5. Dinamikas rindu analīze (2h).
6. Pīrsona korelācijas koeficients, parciālā korelācija (2h).
7. Viena faktora lineārā regresija (2h).
8. Nelineārā regresija (2h).
9. Daudzfaktoru regresijas analīze (2h).
10. Rangu korelācijas koeficienti (2h).
11. Kontingences tabulu analīze (2h).
12. Iedzīvotājus raksturojošo rādītāju analīze (2h).
13. Teritoriālā statistika (2h).
14. Sociālo procesu analīze – dzīves līmeņa analīze un mājsaimniecību budžeta apsekojumi (2h).
15. Sociālo procesu analīze – izglītība un nodarbinātība (2h).
16. Sociālo procesu analīze – sociālā drošība un veselības aprūpe (2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Regulāra laboratorijas darbu izpilde, uzrakstīti kontroldarbi, patstāvīgā darba izstrāde un prezentācija.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Semestra laikā studentam jāizpilda patstāvīgs darbs, kurā veikta noteiktu sociālo procesu analīze. Darbs jānoformē rakstiskā veidā un jāiesniedz elektroniski e-studiju vietnē.
Darba prezentācija jāsniedz auditorijā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semestra darba kumulatīvā vērtējuma: 3 kontroldarbu vērtējums veido 60% (20% katrs kontroldarbs) no ieskaites kopvērtējuma, patstāvīgais darbs un laboratorijas darbu regulāra izpilde veido 40% no ieskaites kopvērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Orlovska A. Statistika. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2012. 191 lpp. 2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību Centrs, 2006. 364 lpp.
2. Statistics for the behavioral sciences / Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau. Belmont, CA : Wadsworth/Thomson Learning, 2004. 746 p.
3. Sullivan M. Statistics : informed decisions using data. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall is an imprint of Pearson, 2010. 788 p.
4. Lane D. Introduction to Statistics. E-book, 2003. Available: https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/459
5. Illowsky B, Dean S. Introductory Statistics E-book, 2013. Available: https://openstax.org/details/books/introductory-statistics?Book%20details

Papildliteratūra

1.Agresti A. Statistical Methods for the Social Sciences. Pearson, 2018. 576 p.
2.Aron A., Aron E., Coups E. Statistics for The Behavioral and Social Sciences. Harlow: Pearson Education, 2010. 504 p.
3.Levin J., Fox J., Forde R. Elementary Statistics in Social Research. Boston: Allyn & Bacon Pearson, 2010. 554 p.
4.Dietz T., Kalof L. Introduction to Social Statistics: The Logic of Statistical Reasoning. Wiley-Blackwell, 2009. 608 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.csb.gov.lv
Social Science Statistics [online]. Available: https://www.socscistatistics.com/
Official Statistics Portal [online] Available: https://stat.gov.lv/en
Eurostat [online] Available: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main
FAOSTAT [online] Available: https://www.fao.org/faostat/en/#home

Piezīmes

ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”.