Kursa kods Mate1003

Kredītpunkti 4.50

Matemātika I

Zinātnes nozareMatemātika

Zinātnes apakšnozareMatemātiskā analīze un funkcionālanalīze

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Svetlana Atslēga

Dr. math.

author lekt.

Liene Strupule

Mg. math.

Aizstātais kurss

MateB006 [GMATB006] Matemātika I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir matemātiskās domāšanas veicināšana, aplūkojot dažādus matemātikas pielietojumus informācijas tehnoloģijās.
Studiju kursā tiek apgūti lineārās algebras elementi, analītiskā ģeometrija, matemātiskā analīze un vienargumenta funkcijas diferenciālrēķini.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc sekmīgas šī kursa apguves students:
1. Pārzina un spēj pierādīt zināšanas un kritisku izpratni par lineārās algebras, analītiskās ģeometrijas elementiem, funkciju robežu aprēķināšanu un viena argumenta funkciju diferenciālrēķiniem. Pārzina apgūto tēmu pielietojumu praktiskos, ar informācijas tehnoloģijas specialitāti saistītos procesos - kontroldarbi
2. Spēj paradīt atbilstošo jēdzienu un likumību izpratni, izpildīt nepieciešamās matemātiskās darbības un operācijas, veidojot loģisku spriedumu ķēdi un korektu matemātisko valodu – praktiskie darbi
3. Strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, spēj pielietot specialitātes problēmsituācijai atbilstošus matemātiskos aprēķinus, veikt aprēķinu starprezultātu un gala rezultātu profesionālu novērtēšanu un interpretāciju – patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Determinanti, to aprēķināšana. Lineāru vienādojumu sistēmu aprēķināšana -6h
2. Matricas, darbības ar tām, to pielietojums - 6h
3. Taisnes vienādojums un to pielietojums lineāru procesu pētīšanā – 1h
4. 1. kontroldarbs. Lineārās algebras elementi -1h
5. Vektoru algebra: divu vektoru skalārais un vektoriālais reizinājums, trīs vektoru jauktais reizinājums - 6h
6. Funkcijas robežu aprēķini, nenoteiktības, to novēršana, funkcijas nepārtrauktība un pārtraukuma punktu noteikšana, to pielietojums - 7h
7. 2. kontroldarbs. Vektoru algebra. Funkcijas robežu aprēķini – 1h
8. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini - 13h
9. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķinu pielietojums dažādu procesu optimizācijā - 6h
10. 3. kontroldarbs. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini – 1h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotai ieskaitei.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Rakstiski jābūt izpildītiem un ieskaitītiem sekojošiem pastāvīgiem darbiem:
1. patstāvīgais darbs. Lineārā algebra
2. patstāvīgais darbs. Vektoru algebra
3. patstāvīgais darbs. Funkcijas robežas
4. patstāvīgais darbs. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaiti saņem akumulējoši, bez papildu zināšanu pārbaudes, ja apkopojot semestra studiju rezultātus:
1. ir ieskaitīti visi patstāvīgie darbi (visi uzdevumi ir izpildīti pareizi)
2. semestra laikā katra kontroldarba vērtējums ir vismaz 4 balles.

Nesekmīgi uzrakstītu kontroldarbu students var pārrakstīt studiju procesa laikā, mācību spēka norādītājos laikos. Pēdējo kontroldarbu students var pārrakstīt individuālo studiju un pārbaudījumu perioda 1. nedēļā mācību spēka norādītajā laikā.
Neizpildoties akumulējošas ieskaites saņemšanas nosacījumiem, students individuālo studiju un pārbaudījumu periodā atbild par visām semestrī apgūtām tēmā kopumā rakstiska ieskaites darba veidā.

Obligātā literatūra

1. Volodko I. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. – 294 lpp
2. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika I daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. – 534 lpp.
3. Bula I., Buls J. Matemātiskā analīze ar ģeometrijas un algebras elementiem I daļa.. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 256 lpp.
4. Stewart J. Calculus. Bellmont CA: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012. 146 p.
5. Bird J.O. Engineering Mathematics. London; New York:Bellmont Routledge/Taylor & Francis Group, 2017. 709 p.

Papildliteratūra

1. Šteiners K. Augstākā matemātika. I, II, III daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. - 96 lpp.,1998. - 116 lpp., 1998. - 192 lpp.
2. Stroud K.A. Engineering Mathematics. South Norwalk, CT: Industrial Press, 2013. 1155 p.
3. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. / Dz.Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Rīga: Zvaigzne, 2001. 332 lpp.

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskās izglītības (bakalaura) studiju programmā „Datorvadība un datorzinātnes” un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.