Kursa kods MašZP022

Kredītpunkti 9

Ražošanas inženierdienesta prakse

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā243

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits243

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Lāceklis-Bertmanis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: ražošanas inženierdienesta prakses laikā apgūt praktiskās iemaņas inženieraprēķinu veikšanā, mašīnu mezglu un detaļu projektēšanā, tehnoloģiju izstrādē, ražošanas sagatavošanas un plānošanas darbu veikšanā. Studenti gūst zināšanas personāla vadīšanā darbmašīnu tehniskā uzraudzībā, produkcijas kvalitātes vadībā, darba drošībā un vides aizsardzībā, ražošanas ekonomiskā izvērtēšanā, izmaksu analīzē un peļņas prognozēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - pārzina personāla vadīšanā CNC darbmašīnu uzraudzībā, produkcijas kvalitātes vadībā, darba drošībā un vides aizsardzībā - prakses atskaite.
2. Prasmes - pārzina darbmašīnu tehniskos parametrus, uzbūvi, nepieciešamos darba instrumentus un pielietošanas iespējas - prakses atskaite.

3. Kompetences - spēj izvēlēties un pamatot ražošanas darbmašīnu atbilstību ražošanas apstākļiem un produkcijas apjomam - eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīties ar uzņēmuma administrāciju, pārvaldes struktūru, ražotās produkcijas sortimentu – 10 h;
2. Iepazīšanās ar iekārtām, tehnoloģisko aprīkojumu, darba organizāciju – 10 h;
3. Iepazīties ar metodiku un veikt inženieraprēķinus – 10 h;
4. Apgūt mašīnu un ierīču projektēšanas metodiku – 20 h;
5. Piedalīties tehnoloģijas izstrādē uzņēmumā – 20 h;
6. Iepazīties ar ražošanas sagatavošanu – 20 h;
7. Iepazīties ar ražošanas plānošanu uzņēmumā – 20 h;
8. Iepazīšanās ar ražošanas vadīšanu uzņēmumā – 20 h;
9. Iepazīšanās ar ražošanas iekārtu tehniskās uzraudzības nodrošināšanu un remontu – 20 h;
10. Iepazīties ar kvalitātes vadību uzņēmumā – 20 h;
11. Iepazīties ar vides aizsardzības nodrošināšanu uzņēmumā – 20 h;
12. Iepazīties ar ražošanas procesa ekonomisko izvērtēšanu – 20 h;
13. Izvēlēties nākamo specialitāti – 20 h;

14. Noformēt prakses pārskatu kā individuālu inženierdarbu – 10 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids - eksāmens. Eksāmena vērtējumu veido: sagatavota atskaite par prakses vietu; prakses programmas izpildes kvalitāte; mutiski jautājumi par praksē veicamajiem darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses pārskata sagatavošana, kurā aprakstīti prakses laikā veiktie darba pienākumi, izpildītie darbi, to nozīmīgums. Studentam jāapraksta iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas. Jāsagatavojas eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no prakses beigās sagatavo pārskatu par attiecīgo profesiju, tās pienākumiem, par izpildītajiem darbiem, veikto darbu nozīmīgumu, darbam nepieciešamo kvalifikāciju un zināšanām, darba specifiku, par iegūtām zināšanām, prasmēm, iemaņām, kvalitātes vadības organizāciju uzņēmumā, un pasniedzēja uzdotajiem jautājumiem par praksi.

Obligātā literatūra

1. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1. daļa. Metālu karstā apstrāde. Jelgava: LLU, 2000. 127 lpp.
2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2. daļa. Apstrāde griežot. Jelgava: LLU, 2001. 221 lpp.
3. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU. 2009. 400 lpp.
4. Smid P. CNC Programming Handbook: A Comprehensive Guide to Practical CNC Programming. Edition 3. Industrial Press, Inc. 2008. 600 p.

5. Bērenfelds V. Tehniskais minimums metālapstrādē. Rīga: Avots, 1989. 264 lpp.

Papildliteratūra

1. Metalworking: Tools and Techniques. Stan Bray. 2003. 176 p.
2. Metalworking Fluids. J. P. Byers. Taylor & Francis, 1994. 500 p.
3. Steel: A Handbook for Materials Research and Engineering. H.-E. Arntz ... [et al.]. Volume 1. Dusseldorf: Fundamentals Verlag Stahleisen, 1992. 737 p.

4. Steel: A. Handbook for Materials Research and Engineering. H.-E. Arntz ... [et al.]. Volume 2. Dusseldorf: Fundamentals Verlag Stahleisen, 1993. 839 p.

Piezīmes

Obligāta prakse TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" pilna un nepilna laika studijās.