Kursa kods MašZP021

Kredītpunkti 4

Ražošanas tehnoloģiskā prakse

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā160

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits160

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Lāceklis-Bertmanis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Ražošanas tehnoloģiskās prakses laikā studenti iepazīstas ar mašīnbūves vai metālapstrādes uzņēmuma CNC darbmašīnu tehniskajiem parametriem, uzbūvi, aprīkojumu, instrumentiem, CNC vadības sistēmu kontroli. Kā arī iepazīstas ar ražojamo produkciju, tehnoloģiskajiem procesiem, CNC vadības sistēmu kontroli un izmēru precizitātes nodrošināšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina CNC darbmašīnu tehniskos parametrus, uzbūvi un aprīkojumu;
2. Pārzina darbmašīnu tehniskos parametrus, uzbūvi, nepieciešamos darba instrumentus un pielietošanas iespējas;
3. Spēj izvēlēties un pamatot ražošanas darbmašīnu atbilstību ražošanas apstākļiem un produkcijas apjomam.

Kursa saturs(kalendārs)


1. Iepazīties ar uzņēmuma administrāciju, pārvaldes struktūru, ražotās produkcijas sortimentu – 8 h;
2. Iepazīšanās ar iekārtām, tehnoloģisko aprīkojumu, darba organizāciju – 8 h;
3. Iepazīšanās ar darbmašīnu uzstādīšanas, iestatīšanas un tehniskās uzraudzības tehnoloģijām – 8 h;
4. Iepazīšanās ar CNC darbmašīnu tehniskajiem parametriem, uzbūvi, aprīkojumu, instrumentiem – 12 h;
5. Iepazīšanās ar ražojamo produkciju, tehnoloģiskajiem procesiem, CNC vadības sistēmu kontroli – 12 h;
6. Asistēšana CNC darbmašīnas operatoram un tehnologam, ražošanas sagatavošanas un detaļu izgatavošanas procesā – 12 h;
7. Iepazīšanās ar kvalitātes vadību darbavietā un tehnoloģisko procesu norises gaitā – 12 h;
8. Iepazīšanās ar tehnoloģisko dokumentāciju un tās kustību uzņēmumā – 12 h;
9. Iepazīšanās ar projektēšanas darbu norisi uzņēmumā – 12 h;
10. Speciālās literatūras un uzņēmuma normatīvo dokumentu studijas; prakses atskaites materiālu sagatavošana – 12 h;
11. Izvēlēties nākamo specialitāti – 12 h;
12. Noformēt prakses pārskatu kā individuālu inženierdarbu – 8 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids - eksāmens. Eksāmena vērtējumu veido: sagatavota atskaite par prakses vietu; prakses programmas izpildes kvalitāte; mutiski jautājumi par praksē veicamajiem darbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no prakses beigās sagatavo pārskatu par attiecīgo profesiju, tās pienākumiem, par izpildītajiem darbiem, pienākumiem, veikto darbu nozīmīgumu, darbam nepieciešamo kvalifikāciju un zināšanām, darba specifiku, par iegūtām zināšanām, prasmēm, iemaņām, kvalitātes vadības organizāciju uzņēmumā, un pasniedzēja uzdotajiem jautājumiem par praksi.

Pamatliteratūra

1. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1.daļa. Metālu karstā apstrāde. Jelgava: LLU, 2000. 127 lpp. 2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2.daļa. Apstrāde griežot. Jelgava: LLU, 2000. 2001. 221 lpp.

Papildliteratūra

1. Steel: A Handbook for Materials Research and Engineering. H.-E. Arntz ... [et al.]; edited by Verein Deutscher Eisenhüttenleute. Volume 1. Berlin etc.: Springer; Düsseldorf: Verl. Stahleisen, 1992. 737 p. 2. Steel: A Handbook for Materials Research and Engineering. H.-E. Arntz ... [et al.]; edited by Verein Deutscher Eisenhüttenleute. Volume 2. Berlin etc.: Springer; Düsseldorf: Verl. Stahleisen, 1993. 839 p.

Piezīmes

Obligāta prakse TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" pilna un nepilna laika studijās.