Kursa kods MašZP021

Kredītpunkti 6

Ražošanas tehnoloģiskā prakse

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā162

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits162

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Lāceklis-Bertmanis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: ražošanas tehnoloģiskās prakses laikā iepazīties ar mašīnbūves vai metālapstrādes uzņēmuma CNC darbmašīnu tehniskajiem parametriem, uzbūvi, aprīkojumu, instrumentiem, CNC vadības sistēmu kontroli. Kā arī iepazīstas ar ražojamo produkciju, tehnoloģiskajiem procesiem, CNC vadības sistēmu kontroli un izmēru precizitātes nodrošināšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - pārzina CNC darbmašīnu tehniskos parametrus, uzbūvi un aprīkojumu - prakses pārskats.
2. Prasmes - pārzina darbmašīnu tehniskos parametrus, uzbūvi, nepieciešamos darba instrumentus un pielietošanas iespējas - prakses pārskats.

3. Kompetences - spēj izvēlēties un pamatot ražošanas darbmašīnu atbilstību ražošanas apstākļiem un produkcijas apjomam - eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīties ar uzņēmuma administrāciju, pārvaldes struktūru, ražotās produkcijas sortimentu – 8 h;
2. Iepazīšanās ar iekārtām, tehnoloģisko aprīkojumu, darba organizāciju – 8 h;
3. Iepazīšanās ar darbmašīnu uzstādīšanas, iestatīšanas un tehniskās uzraudzības tehnoloģijām – 8 h;
4. Iepazīšanās ar CNC darbmašīnu tehniskajiem parametriem, uzbūvi, aprīkojumu, instrumentiem – 12 h;
5. Iepazīšanās ar ražojamo produkciju, tehnoloģiskajiem procesiem, CNC vadības sistēmu kontroli – 12 h;
6. Asistēšana CNC darbmašīnas operatoram un tehnologam, ražošanas sagatavošanas un detaļu izgatavošanas procesā – 12 h;
7. Iepazīšanās ar kvalitātes vadību darbavietā un tehnoloģisko procesu norises gaitā – 12 h;
8. Iepazīšanās ar tehnoloģisko dokumentāciju un tās kustību uzņēmumā – 12 h;
9. Iepazīšanās ar projektēšanas darbu norisi uzņēmumā – 12 h;
10. Speciālās literatūras un uzņēmuma normatīvo dokumentu studijas; prakses atskaites materiālu sagatavošana – 12 h;
11. Izvēlēties nākamo specialitāti – 12 h;

12. Noformēt prakses pārskatu kā individuālu inženierdarbu – 8 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids - eksāmens. Eksāmena vērtējumu veido: sagatavota atskaite par prakses vietu; prakses programmas izpildes kvalitāte; mutiski jautājumi par praksē veicamajiem darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses pārskata sagatavošana, kurā aprakstīti prakses laikā veiktie darba pienākumi, izpildītie darbi, to nozīmīgums. Studentam jāapraksta iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas. Jāsagatavojas eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no prakses beigās sagatavo pārskatu par attiecīgo profesiju, tās pienākumiem, par izpildītajiem darbiem, veikto darbu nozīmīgumu, darbam nepieciešamo kvalifikāciju un zināšanām, darba specifiku, par iegūtām zināšanām, prasmēm, iemaņām, kvalitātes vadības organizāciju uzņēmumā, un pasniedzēja uzdotajiem jautājumiem par praksi.

Obligātā literatūra

1. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1. daļa. Metālu karstā apstrāde. Jelgava: LLU, 2000. 127 lpp.
2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2. daļa. Apstrāde griežot. Jelgava: LLU, 2001. 221 lpp.
3. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU. 2009. 400 lpp.

4. Smid P. CNC Programming Handbook: A Comprehensive Guide to Practical CNC Programming. Edition 3. Industrial Press, Inc. 2008. 600 p.

Papildliteratūra

1. Steel: A Handbook for Materials Research and Engineering. H.-E. Arntz ... [et al.]; edited by Verein Deutscher Eisenhüttenleute. Volume 1. Berlin etc.: Springer; Düsseldorf: Verl. Stahleisen, 1992. 737 p.

2. Steel: A Handbook for Materials Research and Engineering. H.-E. Arntz ... [et al.]; edited by Verein Deutscher Eisenhüttenleute. Volume 2. Berlin etc.: Springer; Düsseldorf: Verl. Stahleisen, 1993. 839 p.

Piezīmes

Obligāta prakse TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" pilna un nepilna laika studijās.