Kursa kods MašZP015

Kredītpunkti 7.50

Inženierdarbs ražošanā I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums29.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Mārtiņš Ziemelis

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

MmehR002 [GMMER002] Inženierdarbs ražošanā I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīties ar ražošanas procesu, ar darba un vides aizsardzību, ar galvenā konstruktora nodaļas darbību, piedalās mezglu un detaļu konstrukciju izstrādē, gūst praktiskas iemaņas datorprojektēšanā, sagatavo materiālus bakalaura darbam.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: ražošanas praksē students apgūst uzņēmuma konstruktora darba organizāciju, vadību, konstruēt mašīnu mehānismus, ierīces. Vērtēšana - prakses vadītāja atsauksme.
• Prasmes: prot izstrādāt konstruktora dokumentāciju uzņēmumā, detaļas un mehānismu konstruēšanu uzņēmuma vajadzībām, detaļas maršruta kartes izstrāde, ražošanas procesa ekonomiskos aprēķinus. Vērtēšana - prakses vadītāja atsauksme.

• Kompetence: beidzot ražošanas praksi students ir spējīgs veikt dažādu detaļu konstruēšanu, mehānismu konstruēšanu, veikt uzņēmuma ražošanas procesa plānošanu. Vērtēšana - prakses vadītāja atsauksme.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīšanās ar uzņēmuma administrāciju un prakses vadītāju - 8h.
2. Ražošanas organizācijas iepazīšana - 16h.
3. Darba drošība uzņēmumā - 16h.
4. Sagādes daļas funkcijas - 24h.
5. Galvenā konstruktora nodaļas uzdevumi – 24h.
6. Detaļu konstruēšana - 32h.
7. Mezglu konstruēšana - 32h.

8. Materiālu sagatavošana bakalaura darbam - 24h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānostrādā ražojošā uzņēmumā uzdotais laika apjoms. Pilnā apjomā jāizpilda prakses programma. Jāsagatavo un savlaicīgi sekmīgi jāaizstāv prakses atskaite. Pārbaudes forma - prakses atskaites sekmīga aizstāvēšana..

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses pārskata sagatavošana - 24h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

• Pilnā apmērā nostrādāta prakse.
• Iestrādnes bakalaura darbam.
• Prakses atskaites prezentēšana.

• Pārbaudes forma ieskaite ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.
2. Heinz Tschatsch. Applied Machining Technology. Germany. Dresden. 2009. 370 p.

3. Steel A Handbook for Materials Research and Engineering. Vol.2. Fundamentals. Berlin etc.: Springer; Verlag Stahleisen. 1993. 839 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Diensa bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura studiju programmas “Mašīnu projektēšana un ražošana” studentiem.