Kursa kods MašZ5030

Kredītpunkti 3

CNC darbgaldi

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Lāceklis-Bertmanis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu ciparvadības darbgaldu vadībā, griešanas režīmu izvēlē, koordinātu atskaites sistēmām un nulles punktiem, CNC vadības programmu sagatavošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - pārzina darba drošības nozīmi darbā ar CNC darbagaldiem – praktiskie darbi; pārzina ciparvadības darbagaldu vadības principus – praktiskie darbi;
2. Prasmes - spēj izstrādāt CNC darbagaldu apstrādes programmas un veikt detaļu izstrādi - kontroldarbs un praktiskie darbi;

3. Kompetences - spēj novērtēt izstrādāto CNC darbagaldu vadības programmu priekšrocības un trūkumus – praktiskie darbi; spēj izstrādāt CNC vadības programmu un praktiski izgatavot detaļu – kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

LEKCIJAS:
1. Darba drošība darbā ar CNC darbgaldiem. Koordinātu asis un atskaites sistēmas – 1h;
2. CNC programmas saturs, apstrādājamās sagataves bāzēšana, bāzes izvēle – 1h;
3. G un M kodu nozīme ciparvadības darbgaldu programmas izveidē – 1h;
4. Līniju un līkņu, urbumu un kontūru veidošana. Pamata ciklu izmantošana – 1h;
Kontroldarbs 1: Ciparvadības programmas G un M kodu nozīme – 1h;
5. Sastādītās programmas simulēšana un programmas koriģēšana – 1h;
6. Ciparu vadības CNC darbgaldu instrumentu un palīgierīču sagatavošana darbam – 1h;
Kontroldarbs: Vadības programmas izveide dotajai detaļai –1h.

PRAKTISKAIS DARBI:
1. Bāzes izvēle CNC darbagaldos – 4h;
2. Apstrādes programmas izveide – 4h;
3. Darba drošības brīdinājuma zīmju izvietojums uz darbagaldiem – 4h;
4. Koordinātu asis un atskaites sistēmas CNC darbagaldos – 4h;
5. Detaļas izgatavošana uz CNC frēzmašīnas – 4h;

6. Detaļas izgatavošana uz CNC virpas – 4h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi. Gala ieskaites uzdevumu veido tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu. Visiem kontroldarbiem, mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem – 48 stundas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīmes ir vismaz 6, eksāmena teorētisko kontroldarbu var nepildīt un kā teorētiskā kontroldarba vērtējumam pielīdzināt vidējo aritmētisko no studiju kursa kārtoto kontroldarbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.
2. Programming Workbook. HAAS AUTOMATION, INC.2800 Sturgis Rd. Oxnard, CA 93030. June 2006. 400 p.

3. Smid P. CNC Programming Handbook: A Comprehensive Guide to Practical CNC Programming. Edition 3. Industrial Press, Inc. 2008. 600 p.

Papildliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde: kursa darbs "Tehnoloģisko procesu izstrāde": metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2005. 90 lpp.
2. Сафин В.Н. Основы программирования фрезерных станков ЧПУ: учобное пособие к лабораторным работам. Челябинск: Издателский центр ЮУрГУ, 2012. 34 с.

3. CNC Programming Handbook. 3rd edition. New York, NY, USA: Industrial Press, Inc., 2007.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Process Mechanical Engineering Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part E: Journal of Process Mechanical Engineering. Published by Sage Publications. ISSN (printed): 0954-4089. ISSN (electronic): 2041-3009.

Piezīmes

Obl. izvēles kurss TF akadēmiskās maģistra studiju programmā Lauksaimniecības inženierzinātne. 2. kurss 3. semestris.