Kursa kods MašZ5026

Kredītpunkti 3

Patentzinība

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir attīstīt izpratni intelektuālā īpašuma tiesībās, autortiesībās un blakustiesībās. Kursā apgūst komercnoslēpumu saglabāšanu un aizsardzību pret negodīgu konkurenci. Tiek noskaidrota patentu nozīme projektēšanā, apgūtas patentu meklēšanas un jauna patenta noformēšanas metodes. Studiju kursā iepazīst likumdošanu par preču zīmju, dizainparaugu, pusvadītāju izstrādājumu (integrālo mikroshēmu) topogrāfiju intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - saprot intelektuālā īpašuma tiesību, autortiesību un blakustiesību aizsardzības nozīmi. Zina likumdošanu par patentu, preču zīmju, dizainparaugu, pusvadītāju izstrādājumu (integrālo mikroshēmu) topogrāfiju intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Vērtēšana – 1. praktiskais darbs.
Prasmes - prot meklēt Internetā patentus dažādās nozarēs un izstrādāt jaunu patentu aprakstus, pretenzijas un zīmējumus. Vērtēšana – 2. praktiskais darbs.

Kompetence - spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes praktiskā darbā un studijās inženierproblēmu risināšanai. Vērtēšana – mājas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Intelektuālā īpašuma tiesību jēdzieni. Lekcija 1h.
2. Nereģistrējamās intelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības u. c.). Lekcija 1h.
3. Reģistrējot iegūstamās intelektuālā īpašuma tiesības. Lekcija 1h.
4. Intelektuālā īpašuma tiesību objekti. Lekcija 1h.
5. Intelektuālā īpašuma tiesību subjekti. Lekcija 1h.
6. Starptautiskie līgumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai. Lekcija 1h.
7. Patentu nozīme projektēšanā. Lekcija 1h.
8. Patentēšanas sistēmas pasaulē. Lekcija 1h.
9. Patentu meklēšana Internetā un bibliotēkās – 1. praktiskais darbs: Rūpnieciskā intelektuālā īpašuma datu bāzes. Prakt.d. 3h.
10. Prototipu un analogu noskaidrošana – 2. praktiskais darbs: Patentu datu bāzes. Prakt.d. 3h.
11. Patenta noformēšanas un pieteikšanas procedūra. Prakt.d. 2h.
12. Patenta īpašumtiesību būtība. Atklātā un piespiedu licencēšana. Lekcija 1h.
13. Dizainparaugi. Dizainparaugu reģistrēšanas sistēmas Latvijā un ārvalstī. Lekcija 1h, Prakt.d. 2h.
14. Preču zīmju izmantošana un pieteikšana. Prakt.d. 2h.
15. Pusvadītāju topogrāfiju tiesību aizsardzība. Lekcija 1h.
16. Intelektuālā īpašuma aizsardzība Internetā. Lekcija 1h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaiti students kārto pēc praktisko darbu izpildes, izstrādāta un aizstāvēta mājas darba.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Intelektuālā īpašuma datu bāzu izpēte – 30 h.
Mājas darbs: Patenta pieteikuma noformēšana – 30 h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu vērtējumu praktisko darbu un mājas darba aizstāvēšanā iegūst, ja apgūts darbs intelektuālā īpašuma datu bāzēs un noformēts patenta pieteikums atbilstoši MK noteikumiem.

Obligātā literatūra

1. Poļakovs G. Rūpnieciskā īpašuma īpašnieka tiesības. Rīga: Biznesa augstskola Turība SIA, 2001. 384 lpp.
2. Grudulis M. Ievads autortiesībās. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006. 253 lpp.
3. Vasiļevskis A. Izgudrojums un tā patentēšana. Lekcija jautājumos un atbildēs disciplīnai “zinātniskās pētniecības pamati” Meža fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 1997. 17 lpp.

4. Baltvilka M., Greivulis J. Intelektuālā īpašuma aizsardzība. Rīga: Izdevniecība RTU, 2006. 266 lpp.

Papildliteratūra

1. Likumi, starptautiskie līgumi un konvencijas: https://www.lrpv.gov.lv/- Resurss aprakstīts 2018. gada 27.decembrī.

Periodika un citi informācijas avoti

IZGUDROJUMI, PREČU ZĪMES UN DIZAINPARAUGI. Latvijas republikas patentu valdes oficiālais izdevums. https://www.lrpv.gov.lv/lv/vestnesis - Resurss aprakstīts 2018. gada 27.decembrī.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF Lauksaimniecības inženierzinātnes apakšprogrammām maģistra studijās obligātajā studiju programmā 1. studiju gada 1. semestrī.