Kursa kods MašZ5023

Kredītpunkti 3

Mašīnu konstruēšana

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MašZ5022, Projektēšanas metodoloģijas pamati

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir attīstīt mašīnu konstruēšanā studentiem izpratni par dažādiem konstruēšanas aspektiem, metodēm un ieteikumiem. Kursā apgūst mašīnu konstruēšanas uzdevumu un ekonomiskā pamatojuma saistību ar mašīnu lietderīgumu, ilgizturību un ekspluatācijas drošumu. Tiek studētas unifikācijas metodes, kuras ļauj samazināt ražošanas objektu nomenklatūru. Noskaidrota tiek pieredzes izmantošana, mašīnu lietošanas sfēras izpētes ietekme uz konstrukcijas izvēli. Studiju kursā iepazīst konstruēšanas pamatmetodes, inversijas metodes pielietošanu un kopējā salikuma veidošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – saprot konstruēšanas procesa dažādo aspektu un ieteikumu pielietojuma kopsakaru ar konstrukciju lietderīgumu, ilgizturību un ekspluatācijas drošumu. Pārzina galvenās konstruēšanas metodes un paņēmienus. Vērtēšana – 1. kontroldarbs.
Prasmes - prot veikt nepieciešamos aprēķinus un pielietot metodes konstruktīvo parametru noteikšanā un variantu izvēlē. Vērtēšana – 2. kontroldarbs.

Kompetence - spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes praktiskā darbā un studijās inženierproblēmu risināšanai. Vērtēšana – mājas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mašīnu konstruēšanas uzdevumi. Lekcija 1h.
2. Mašīnu lietderīgums un ilgizturība. Lekcija 1h.
3. Ekspluatācijas drošums, drošuma paaugstināšana. Lekcija 1h.
4. Unifikācijas metodes, iekšējā un ārējā unifikācija. Lekcija 1h.
5. Ražošanas objektu nomenklatūras samazināšana. Lekcija 1h.
6. Vispārējie konstruēšanas ieteikumi – 1. kontroldarbs. Prakt.d. 3h.
7. Savstarpējās apmaināmības nodrošinājums. Lekcija 1h.
8. Stinguma nodrošināšana ar racionālu konstrukciju. Lekcija 2h.
9. Korozijas aizsardzība. Lekcija 1h.
10. Detaļu tehnoloģiskuma nodrošināšana. Lekcija 2h.
11. Personāla drošības nodrošinājums. Lekcija 2h.
12. Mašīnu lietošanas sfēras izpēte. Lekcija 1h.
13. Konstruktīvo variantu izvēle. Lekcija 2h.
14. Izturības palielināšana cikliskās slodzēs – 2. kontroldarbs. Prakt.d. 3h.
15. Kompozīcijas veidošana. Lekcija 1h.
16. Konstruēšanas jaunrades process. Lekcija 1h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaiti ar atzīmi students iegūst pēc sekmīgi novērtētiem kontroldarbiem, izstrādāta un aizstāvēta mājas darba.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Sagatavošanās 1. un 2. kontroldarbam – 30 h.

2. Mājas darba: Referāta un prezentācijas sagatavošana - 30 h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējumā kumulatīvi tiek iekļauti kontroldarbu un aizstāvētā mājas darba vērtējums.

Obligātā literatūra

1. Norton, Robert L. Machine design: an integrated approach. Boston: Prentice Hall, 2014. 1060 p.

2. Cleghorn, W. L. Mechanics of machines. New York : Oxford University Press, 2014. 619 p.

Papildliteratūra

Stanišić, Michael M. Mechanisms and machines: kinematics, dynamics, and synthesis. Mason, OH: Cengage Learning, 2015. 407 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Machine design [tiešsaiste] [skatīts 2018. gada 27. 12.]. Pieejams: http://www.machinedesign.com

Piezīmes

Kurss iekļauts TF Lauksaimniecības inženierzinātnes apakšprogrammā Mašīnu projektēšana un ražošana maģistra obligātās izvēles studijās 1. studiju gada 2. semestrī.