Kursa kods MašZ5022

Kredītpunkti 3

Projektēšanas metodoloģijas pamati

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2014

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author

Imants Nulle

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt izstrādājumu projektēšanas rīkus un principus. Uzsvars ir likts uz praktisku projektēšanas un projektā iesaistīto personu savstarpējās komunikācijas rīku apgūšanu. Kursā students iepazīstas ar pamatprincipiem, kas jāzina mašīnu/izstrādājumu projektētājam.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - saprot projektēšanas pamatprincipus. Pārzina modernas projektēšanas sistēmas, kas ietver sevī projektēšanas rīkus; projektētāju, pasūtītāju un ražotāju savstarpējās komunikācijas rīkus; tehniskās informācijas organizēšanas, uzglabāšanas un koriģēšanas sistēmas. Zināšanas tiek novērtētas laboratorijas darbos, patstāvīgajos darbos un kontroldarbos.
Prasmes - prot projektēt detaļas un veidot tehnisko dokumentāciju. Prot veikt mehānismu kustības un modeļu stiprības analīzi. Prot rīkoties ar projektētāju, pasūtītāju un ražotāju savstarpējās komunikācijas rīkiem. Prot veikt produkta izgatavošanas izmaksu analīzi un novērtēt tā ilgtspējību. Prot izveidot projekta/produkta informatīvu aprakstu. Prasmes tiek novērtētas laboratorijas darbos, patstāvīgajos darbos un kontroldarbos.

Kompetence – spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes praktiskā darbā un studijās inženierproblēmu risināšanai. Spēj analizēt izstrādājumu projektēšanas darba rezultātus, kā arī veikt nepieciešamo dokumentu koriģēšanu. Kompetences tiek novērtētas laboratorijas darbos, patstāvīgajos darbos un kontroldarbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Projektēšanas principi un lietotājprogrammatūras mašīnbūvē. – 2h
2. Detaļu projektēšana ar SolidWorks. – 2h
3. Mehānisma montāža ar SolidWorks. – 2h
4. Rasējumu veidošana ar SolidWorks. – 2h
5. Detaļu stiprības simulācijas ar SolidWorks Simulation. – 4h
6. Mehānismu kustības simulācijas ar SolidWorks Motion. – 4h
7. Kontroldarbs. – 2h
8. eDrawings – programmatūra komunikācijai projektēšanas starpposmos un fināla fāzē. – 2h
9. Izstrādājuma izgatavošanas izmaksu analīze projektēšanas laikā ar SW Costing. – 4h
10. 3D IIR - informācija par izstrādājumiem un ražošanu. – 2h
11. MBD - uz modeli balstīta definēšana. – 2h
12. 3D PDF – šablona faila izveidošana. – 2h
13. PDM un PLM sistēmas projektēšanas tehniskās dokumentācijas sistematizēšanai. – 4h

14. Kontroldarbs. – 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem ieskaiti ar atzīmi, ja sekmīgi nokārtojis laboratorijas un patstāvīgajos darbos uzdotos uzdevumus - un uzrakstījis 2 kontroldarbus.
Laboratorijas darbos veiktie uzdevumi jāatrāda un jāpastāsta par izpildes gaitu, kā arī jāatbild uz jautājumiem par konkrētās tēmas teorētiskajiem aspektiem.
Pirmajā kontroldarbā pārbauda projektēšanas praktiskās pamatiemaņas. Students veic detaļu modelēšanu un stiprības pārbaudi, bet otrajā praktiski tiek notestētas MBD iemaņas. Teorētiskās zināšanas tiek novērtētas testa veidā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

SW Composer moduļa apguve projektēšanas rezultātu vizualizēšanā.
Projektēšanas modulis SW Routing – cauruļvadu (hidraulisko, pneimatisko, ūdens u.c.) un elektrības komunikāciju projektēšanai.
SW Sustainability moduļa apguve projekta/produkta ilgtspējības novērtēšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbā var iegūt sekmīgu vērtējumu, ja praktiskās daļas izpildē nav pieļautas būtiskas kļūdas un vismaz 50% no testa jautājumiem ir atbildēti pareizi.
Augstu vērtējumu students saņem, ja laboratorijas un patstāvīgajos darbos izpildītie uzdevumi ir pabeigti, labi noformēti un students pārzina darba izpildes gaitu un māk atbildēt uz jautājumiem.

Obligātā literatūra

1. Tran P. SolidWorks 2020. Intermediate Skills. Mission, KS: SDC Publications, 2019. 616 p. ISBN 9781630573119
2. Tran P. SolidWorks 2016. Advanced techniques. Mission, KS: SDC Publications, 2016. 733 p. ISBN 9781630570026.
3. Kurowski P. M. Engineering Analysis with SolidWorks Simulation 2016. Mission, KS: SDC Publications, 2016. 566 p. ISBN 9781630570057.

4. Uzkliņģis G. Mašīnu elementi. 1.daļa: Savienojumi. Jelgava: LLU, 2008.

Papildliteratūra

1. Курмаз Л.В., Скойбеда А.Т. Детали машин. Проектирование: cправочное учебно-методическое пособие. Москва: Высш. шк., 2005. 309 c.

2. Springer Handbook of Mechanical Engineering. Ed. G.Antonsson. New York: Springer, 2008. 1576 p.

Periodika un citi informācijas avoti

MySolidWorks Training [online] [cited 1.06.2020]. Available: https://my.solidworks.com/training

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” apakšprogrammā “Mašīnu projektēšana un ražošana” obligātajā izvēles daļā 1. kursa 1. semestrī.