Kursa kods MašZ5004

Kredītpunkti 3

Ergonomika un dizains

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aivars Kaķītis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir dot studentiem zināšanas par skaistuma principiem tehnikā. Pamatojoties uz apkārtējās vides uztveri, kompozīcijas principiem un ergonomikas prasībām apgūt iemaņas mašīnu, aprīkojuma un interjera projektēšanā. Studējošie apgūst cilvēka antropoloģiskos parametrus un ergonomiskās prasības lietu, mašīnu un vadības sviru konstruēšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par cilvēka apkārtējās vides uztveres principiem. Iegūst zināšanas par kompozīcijas principiem un ergonomiskajām prasībām, kas balstītas uz cilvēka antropoloģiskajām īpašībām. Zināšanu novērtēšana – kontroldarbi un individuālo darbu aizstāvēšana.
Prasmes - maģistranti spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas interjeru un tehnisku ierīču dizaina veidošanā. Spēj novērtēt lietu ergonomiku un veidot projektus atbilstoši ergonomikas prasībām. Novērtēšana – individuālo darbu aizstāvēšana.

Kompetences - maģistranti spēj patstāvīgi kritiski analizēt sarežģītu inženiertehnisko sistēmu dizainu, noteikt to ergonomiskumu. Maģistranti spēj pamatot pieņemtos lēmumus, integrēt citās jomās un studiju kursos iegūtās zināšanas, lai izstrādātu inženiertehnisku iekārtu dizainu. Novērtēšana – individuālo darbu aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Dizaina vēsture. Telpiskās vides uztvere – 2h.
2. Kompozīcijas pamati, kompozīcijas kategorijas, īpašības un kvalitātes – 2h.
3. Kompozīcijas līdzekļi, līnija, akcents – 2h.
4. Kontroldarbs par kompozīcijas kategorijām un līdzekļiem.
5. Proporcijas un proporcionēšana, mērogs un samērs, kontrasts. Zelta griezums – 2h.
6. Abstraktas kompozīcijas veidošana - 2h (Praktiskais darbs).
7. Krāsu mācība – 2h
8. Mākslinieciskās konstruēšana tehnikā. Mašīnu un darbgaldu kompozīcijas analīze – 2h.
9. Vadības paneļi un pultis, to ergonomiski risinājumi – 2h.
10. Tehniskas ierīces dizaina izstrāde – 4h (Praktiskais darbs).
11. Interjera dizains – 2h.
12. Interjera dizaina izstrāde – 2h (Praktiskais darbs).
13. Ergonomikas pamatprincipi. Cilvēka antropoloģiskās īpašības – 2h.
14. Darba vides ergonomika, mikroklimats, apgaismojums – 2h.
15. Ergonomiskās prasības rūpnieciskā interjera veidošanai – 2h.
16. Kontroldarbs par ergonomikas jautājumiem.

17. Vizuālās informācijas noformēšana. Vizuālās informācijas materiālu sagatavošana - 2h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kurss noslēdzas ar ieskaiti. Lai nokārtotu ieskaiti, jāizpilda patstāvīgie darbi un jāuzraksta kontroldarbi. Patstāvīgā darba rezultāti jāprezentē un jāaizstāv praktisko nodarbību laikā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba laikā studenti padziļināti apgūst lekcijās iztirzātās tēmas un izpilda patstāvīgos darbus:
1. Patstāvīgais darbs: Izveidot abstraktu kompozīciju atbilstoši uzdevuma nosacījumiem.
2. Patstāvīgais darbs: Izstrādāt interjera risinājumu vienai telpai.
3. Patstāvīgais darbs: Tehniskas ierīces dizaina risinājums.

4. Patstāvīgais darbs: Referāts par doto tēmu un tā prezentācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studējošais izskaidro savu redzējumu patstāvīgā darba risinājumam un pamato to no kompozīcijas principu un ergonomikas prasību viedokļa.

Obligātā literatūra

1. Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija. Rīga: Zvaigzne, 2003. 127 lpp.
2. Loewy R. Industrial Design. New York ; London: Overlook Duckworth, 2007. 256 p.
3. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp.

4. Ergonomika darbā. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 191 lpp.

Papildliteratūra

1. Kundziņš M.. Dabas formu estētika. Bionika un māksla. Rīga: SIA Madris, 2004. 167 lpp.
2. Bürdek B.E. Design: History, Theory and Practice of Product Design. Birkhäuser Basel; 1 edition, 2005, 544 p.

3. Bridger R. S. Introduction to ergonomics. CRC Press, 2008. 776 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Lekcijas un e-studiju materiāli

Piezīmes

Studiju kurss ir iekļauts TF maģistra studiju programmā Lauksaimniecības inženierzinātne 1. studiju gada 1. semestrī.