Kursa kods MašZ4072

Kredītpunkti 3

Pētījumu metodoloģija biosistēmu mašinērijā I

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilmārs Dukulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir gūt izpratni par inženierzinātņu pētījumu organizāciju biosistēmu mašinērijā no problēmas identificēšanas, mērķa un uzdevumu formulēšanas līdz iegūto rezultātu analīzei un interpretācijai. Studenti iegūst zināšanas par teorētisko un eksperimentālo pētījumu stratēģijas, plānošanas, metožu, rīku un iekārtu izvēli, kā arī efektīvu moderno tehnoloģiju izmantošanu pētniecisko darba pārskatu, kursa un bakalaura darbu izstrādē un prezentēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par pētniecības pamatprincipiem, stratēģiju un plānošanu biosistēmu mašinērijā un tehnoloģijās. Zināšanas tiek novērtētas 1. kontroldarbā un praktiskajos darbos.
Prasmes teorētisko un eksperimentālo pētniecības paņēmienu un metožu izvēlē un to realizācijā. Prasmes tiek novērtētas 2. kontroldarbā un mājas darbos.
Kompetence, strādājot grupā vai patstāvīgi, veikt pētījumus, izvērtēt iegūtos rezultātus, kā arī izdarīt secinājumus un argumentēt savu viedokli. Kompetences tiek novērtētas mājas darbā – grupā izstrādājot pētniecisko darbu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zinātņu nozaru klasifikācija. Biosistēmas jēdziens. Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas, to raksturojums dažādās zinātņu jomās, t.sk. LLU fakultātēs un studiju programmās. Iepazīšanās ar universitātes un fakultātes laboratorijām, bibliotēku u.c. resursiem, kas izmantojami studijās un pētniecībā. – 6 h
2. Pētniecības nozīme civilizācijas attīstībā. Mūsdienu zinātnes un pētniecības attīstības tendences. Zinātniskā darba un inženierpētījumu organizācija, problēmas. – 2 h
3. Studiju programmā “Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas” iekļautie studiju un pētnieciskie darbi, to izpildes un noformēšanas noteikumi. – 2 h
4. Sistēmas un to analīze pētnieciskajā darbībā. Sistēmiskā pieeja inženierproblēmu risināšanā. Sistēmu pazīmes, struktūra un veidi. Sistēmas un apkārtējā vide. Sistēmu hierarhija. Saites sistēmās. Inženieris un inženierdarbs. Zinātniskā darba atšķirība no inženierdarba. – 2 h
5. Ieskats inženieruzdevumu risināšanas stratēģijā un pētnieciskā darba izstrādes posmos. Pētnieciskā darba tēma, mērķis un uzdevumi. Analītiskais apskats. Teorētiskie un eksperimentālie pētījumi. Pētījumu rezultāti un efektivitātes novērtējums. Pētījumu pārskats, prezentēšana. – 3 h
6. 1. kontroldarbs. Sistēmas. Pētnieciskā darba izstrādes posmi. – 1 h
7. Stili un to lietošana apjomīgu dokumentu noformēšanā. Automātiska attēlu, tabulu un formulu numerācija, formas, šķērsatsauces. Studiju darbu veidņu sagatavošana tekstapstrādes lietotnē. – 5 h
8. Aprēķini un diagrammas izklājlapu lietotnē. Dažādās iekārtās iegūto datu importēšana lietotnē datu turpmākajai apstrādei. Datu analīzes līdzekļi. – 5 h
9. Ieteikumi un efektīvas metodes prezentāciju sagatavošanā. Prezentācijas veidņu izstrāde. Studiju darbu veidņu sagatavošana prezentāciju lietotnē. – 4 h

10. 2. kontroldarbs. Efektīva tekstapstrādes, izklājlapu un prezentācijas lietotņu izmantošana. – 2 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem ieskaiti ar atzīmi, ja sekmīgi paveicis praktiskajos darbos uzdotos uzdevumus, uzrakstījis 2 kontroldarbus, nodevis patstāvīgi sagatavotās studiju darbu veidnes, kā arī grupā veiktā pētnieciskā darba atskaiti un prezentāciju. Praktiskajos darbos veiktie uzdevumi jāatrāda un jāpastāsta par izpildes gaitu, kā arī jāatbild uz jautājumiem par konkrētās tēmas teorētiskajiem aspektiem. 1. kontroldarbs testa veidā. 2. kontroldarbs praktisks darbs pie datora. Pētnieciskajam darbam prezentācija ar uzstāšanos.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju darbu veidnes sagatavošana tekstapstrādes lietotnē. Studiju darbu veidnes sagatavošana prezentāciju lietotnē. Darbs grupās – neliela apjoma pētnieciska darba (aptuveni 15 lpp.) izstrāde un prezentēšana (aptuveni 15 slaidi).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. kontroldarbā var iegūt sekmīgu vērtējumu, ja vismaz 50% no testa jautājumiem ir atbildēti pareizi. 2. kontroldarbā katrai no darbībām piešķirts noteikts punktu skaits. Sekmīgs vērtējums, ja iegūti vismaz 50% no kopējā punktu skaita.

Obligātā literatūra

1. Holman J.P. (2011) Experimental methods for engineers: 8th edition. McGraw-Hill Education, 768 p.
2. Kumar R. (2011) Research Methodology: a Step-by-Step Guide for Beginners: 3rd edition. SAGE Publications Ltd., 440 p.
3. Kothari C.R. (2012) Research Methodology: Methods and Techniques. 3rd edition. New Age International Pvt Ltd Publishers, 418 p.

4. J. Quirk T. J. (2016) Excel 2016 for Business Statistics: A Guide to Solving Practical Problems (Excel for Statistics). Springer, 260 p.

Papildliteratūra

1. Lambert J. (2015) Microsoft Word 2016 Step By Step. Microsoft Press, 624 p.
2. Frye C. (2015) Microsoft Excel 2016 Step By Step. Microsoft Press, 544 p.

3. Lambert J. (2015) Microsoft PowerPoint 2016 Step By Step. Microsoft Press, 512 p.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss TF otrā līmeņa akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas”. 1. kurss, 1. semestris.