Kursa kods MašZ4062

Kredītpunkti 3

Ergonomika

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Olafs Vronskis

Dr. paed.

author asoc. prof.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ergonomikas jēdzienu, tās nepieciešamību, antropometriju, biomehāniku, darba vietu un darba vidi, darba vietas ergonomisku novērtēšanu, nodarbināto darbspēju noteikšanu, enerģijas patēriņu dažādos darbos, darba spēju atjaunošanu, pasākumiem ergonomisko risku novēršanai vai samazināšanai. Studējošie apgūst cilvēka antropoloģiskos parametrus un ergonomiskās prasības lietu, mašīnu un vadības ierīču konstruēšanai. Izprot sistēmas cilvēks – mašīna – vide modeli ergonomiskajā skatījumā, fiziskās un psihoemocionālās slodzes izvērtējumu, ergonomikas principu ievērošanu, rekonstruējot, modernizējot un iekārtojot darba vietas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studējošie iegūst padziļinātas zināšanas par ergonomikas vietu un lomu iestāžu un uzņēmumu darbībā un ergonomiskajām prasībām darba vietu iekārtošanā, kas balstītas uz cilvēka antropoloģiskajām īpašībām. Iegūst zināšanas par mikroklimata ietekmi uz strādājošo darbaspējām un veselības riskiem, kas var sekmēt arodslimību rašanos. Zināšanas tiek novērtētas pēc testu rezultātiem par kursa teorētisko daļu.
Studējošie spēj novērtēt lietu ergonomiku un veidot projektus atbilstoši ergonomikas prasībām. Spēj formulēt un atpazīt ergonomiskos riskus, veikt darba vietas ergonomisku novērtēšanu uzņēmumā vai iestādē. Prasmes tiek novērtētas pēc praktiskā darba rezultātiem.
Studējošie spēj patstāvīgi kritiski analizēt sarežģītu inženiertehnisko sistēmu dizainu no ergonomikas skatupunkta, izveidot ergonomikas prasībām atbilstošu darba vidi un novērtēt darba riskus uzņēmumā. Kompetence tiek novērtēta pēc praktisko darbu rezultātiem.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ergonomikas definīcija un mērķi. Sistēma cilvēks – mašīna. (1 h) 2. Cilvēka ķermenis. Antropometrija. Fiziskās aktivitātes galvenie principi. (2h)
3. Biomehānikas pamatprincipi ergonomikas skatījumā. Ergonomiski darba paņēmieni. (2h)
4. Darba vietas dizains. Darba vietas izmēru analīze. (2h)
5. Praktiskais darbs. (2h)
6. Uzņēmuma dizains ergonomikas skatījumā. (1 h)
7. 1. kontroldarbs par iepriekš apskatītajām tēmām. (1 h)
8. Organizāciju ergonomika. (1 h)
9. Ergonomiskas darba vietas organizācijas pamatprincipi. (1h)
10. Mikroklimats darba un atpūtas telpās. Komforta zona. (1h)
11. Praktiskais darbs (2h)
12. Troksnis un vibrācija. Gaisa kvalitātes novērtējums. (1h)
13. 2. kontroldarbs (1h)
14. Apgaismojums un krāsa. Vizuālā komforta galvenie priekšnoteikumi. (1h)
15. Iekārtas un darba aprīkojums. Ergonomisku darba rīku dizains. (2h) 16. Vadības ierīces un signāli. (1h)
17. Praktiskais darbs (2h)
18. Darba vietas iekārtošana darbam ar datoru. (1h)
19. Darba laiks ergonomiskajā aspektā. Uzturs un darbs. (2h)
20. Fizisks darbs: piepūle, piespiedu pozas un atkārtotas kustības. Fiziskā darba izraisītās patoloģijas. (2h)
21. Psihoemocionālā slodze. Arodslimību riski dažādos darbos. (2h)
22. Ieskaites kontroldarbs (1 h)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaiti veido:
• sekmīgi nokārtoti kontroldarbi (testi),
• izstrādāti un aizstāvēti praktisko darbu uzdevumi referāta veidā par uzdoto tematiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba laikā studentiem padziļināti jāizpēta uzdotās tēmas saistībā ar ergonomiku un jāanalizē sava pieredze dažādos ergonomikas aspektos. Rezultāts jānoformē referāta veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pirms ieskaites kārtošanas jābūt ieskaitītam praktiskajam darbam. Ieskaiti kārto visa mācību kursa apjomā testu veidā.

Obligātā literatūra

1. Ergonomika darbā. Rīga: Labklājības ministrija, 2010.191 lpp.
Pieejams: http://www.lbas.lv/upload/stuff/201103/ergonomikadarba.pdf
2. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp.
3. Berlin C., Adams C. Production Ergonomics: Designing Work Systems to Support Optimal Human Performance. [tiešsaiste] Ubiquity Press Ltd, London, 2017 [skatīts 24.01.2019.] Pieejams: DOI: https://doi.org/10.5334/bbe

Papildliteratūra

1. Psihosociālā darba vide. Rīga, Labklājības ministrija, 2010. 157 lpp.
Piejams: http://stradavesels.lv/Uploads/2014/02/12/psihosocialadarbavide.pdf
2. Radwin R. G., Haney J. T. An Ergonomics Guide to Hand Tools. American Industrial Hygiene Association Fairfax, Virginia, 1996 (pieejams elektroniskā veidā e-studijās)

Periodika un citi informācijas avoti

Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums. Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmā „ Dizains un amatniecība”, Pilna laika studijās - 7.semestris, Nepilna laika studijās - 8.semestris