Kursa kods MašZ4061

Kredītpunkti 3

SolidWorks dizainam

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā81

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author

Imants Nulle

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti mācās modelēšanas principus objektiem ar sarežģītas formas virsmām. Apgūst dizaina produkta konceptuālo izstrādi 3D vidē un vizualizācijas iespējas. Veic projekta tehniskās dokumentācijas izstrādi (rasējumi, specifikācijas, testu rezultāti). Pārzina telpiska modeļa stiprības simulāciju iespējas. Praktiski rīkojās ar specializētu automatizētās projektēšanas sistēmu SolidWorks. Gūst ieskatu 3D printēšanas tehnoloģijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – pārzina sarežģītas formas detaļu veidošanu un kopsalikumu digitālo prototipu modelēšanas metodes. Zina plastikāta detaļu modelēšanas iespējas. Spēj veikt grafisko analīzi un objektu attēlošanu - ideju skiču veidošanu, rasējumu sagatavošanu, objektu trīsdimensiju (3D) vizualizēšanu. Zināšanas tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.
• Prasmes – prot izveidot izstrādājuma modeļus, veidot detaļu un kopsalikumu rasējumus atbilstoši LVS prasībām. Prot veikt mehānismu kustības un modeļu stiprības analīzi. Spēj vizualizēt produktu, to kolekciju vai sēriju konceptuālo risinājumus, rasējumus un paraugus un veikt trīs dimensiju vizualizācijas. Prot lietot progresīvas projektēšanas tehnoloģijas - vispārēja lietojuma un specializētās automatizētās projektēšanas sistēmas. Prasmes tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.
• Kompetence – spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes praktiskā darbā un studijās dizaina projektu veidošanā. Spēj analizēt produktu projektēšanas darba rezultātus, kā arī veikt nepieciešamo dokumentu koriģēšanu. Kompetences tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Monolīta izstrādājuma (detaļas) modelēšana un rasējuma izstrāde. – 4h
2. Virsmu modelēšana ar Surface rīkiem. – 4h
3. Izstrādājumu modelēšana no profiliem (Weldment modulis). Rasējuma un specifikācijas izstrāde. – 4h
4. Kontroldarbs – detaļas modelēšana un rasējuma izstrāde. – 2h
5. Izstrādājuma no vairākām sastāvdaļām (kopsalikuma vienības) modelēšana. Savienojumu veidošana. Standartizēto izstrādājumu lietošana. Kopsalikuma rasējuma izveide. – 6h
6. Reālistisku attēlu veidošana. – 4h
7. Detaļu modeļu stiprības simulācija un testa protokola izveide. – 4h
8. Prototipēšana ar 3D printeri. – 2h
9. Kontroldarbs – detaļu stiprības testēšana. – 2h

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem ieskaiti ar atzīmi, ja sekmīgi nokārtojis laboratorijas un patstāvīgajos darbos uzdotos uzdevumus - un uzrakstījis 2 kontroldarbus.
Laboratorijas un patstāvīgajos darbos veiktie uzdevumi jāatrāda un jāpastāsta par izpildes gaitu, kā arī jāatbild uz jautājumiem par konkrētās tēmas teorētiskajiem aspektiem.
Pirmajā kontroldarbā veic detaļas modelēšanu, bet otrajā detaļas stiprības pārbaude. Teorētiskās zināšanas tiek novērtētas testa veidā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Jāpabeidz visi ieskāktie laboratorijas darbi.
2. Plastmasas detaļu modelēšana.
3. Mehānismu kustības simulācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbā var iegūt sekmīgu vērtējumu, ja praktiskajā uzdevumā nav pieļautas būtiskas kļūdas un vismaz 50% no testa jautājumiem ir atbildēti pareizi. Augstu vērtējumu students saņem, ja laboratorijas un patstāvīgajos darbos izpildītie uzdevumi ir pabeigti, labi noformēti un students pārzina darba izpildes gaitu un māk atbildēt uz jautājumiem.

Obligātā literatūra

1. Nulle I., Dobelis M. SolidWorks pamati. E-studiju metodiskie materiāli studiju kursiem „Mašīnu datorizētā projektēšana” un “Datorprojektēšana”. 2018. 129 lpp. un 9 video materiāli.
2. Tickoo S. SolidWorks 2015 for designers. Schererville: CADCIM Technologies, 2015. 1066 p.
3. Tran P. SOLIDWORKS 2016. Intermediate skills. Mission, KS: SDC Publications, 2016. 365 p. ISBN 9781630570163.

Papildliteratūra

MySolidWorks Training [online] [cited 1.06.2020]. Available: https://my.solidworks.com/training

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmās Dizains un amatniecība pilna un nepilna laika studijās.