Kursa kods MašZ4059

Kredītpunkti 3

Mašīnbūves tehnoloģija

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof. (Emeritus)

Gunārs Vērdiņš

Dr. sc. ing.

author pasn.

Jānis Galiņš

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MašZ4030, Metālapstrāde I

MašZ4031, Metālapstrāde II

MašZ4034, Metālapstrādes mašīnas I

MašZ4035, Metālapstrādes mašīnas II

MašZ4039, Tolerances un standartizācija

MašZ4041, Mašīnbūves tehnoloģija II

MašZ4057, Mašīnbūves tehnoloģija I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīties ar mašīnu detaļu, mezglu un mašīnu izgatavošanas tehnoloģisko procesu, tā atsevišķiem elementiem, izpildes secību, kontroli, konservēšanu, uzglabāšanu. Studenti gūst iespēju izmantot iepriekš iegūtās zināšanas konkrēta uzdevuma izpildei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par mašīnu detaļu, mezglu un mašīnu izgatavošanas procesa sastāvdaļām, variantu izvēles principiem.
Prasmes no vairākiem iespējamiem tehnoloģiskiem risinājumiem izvēlēties optimālāko un pierādīt tā priekšrocības.
Kompetence par mašīnbūves procesiem, to nozīmi izstrādājumu izgatavošanas algoritma izstrādāšanā un kvalitātes nodrošināšanā.

Kursa projekts tiek vērtēts kopumā pēc tā izstrādes.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Izstrādājuma rasējuma izveide programmatūrā SolidWorks. (8h)
2. Izstrādājuma un tā detaļu tehnoloģiskuma izvērtējums. (2h)
3. Tehnisko noteikumu izstrādāšana. (6h)
4. Sagatavju materiāla un veida izvēle, varianta izvēles pamatojums. (2h)
5. Pamatdatu kartes izveidošana. (2h)
6. Izstrādājuma izgatavošanas tehnoloģiskā maršruta izstrāde. (10h)
7. Detaļu izgatavošanas tehnoloģisko procesu izstrāde. (6h)
8. Uzlaižu, pielaižu un sēžu aprēķini atsevišķiem apstrādes veidiem. (2h)
9. Mehāniskā apstrāde, izmantojot MasterCam programmatūru. (16h)
10. Termiskās apstrādes veidu un režīmu izvēle. (4h)
11. Slīpēšanas, honēšanas un citu galīgās apstrādes metožu pielietošana. (4h)
12. Precizēto griešanas režīmu aprēķini. (4h)
13. CNC vadības sistēmu izmantošana mašīnbūvē. (4h)
14. Darbietilpības un ekonomiskuma izvērtējums. (4h)
15. Izstrādājumu kontroles tehnoloģijas izstrāde. (4h)

16. Izstrādājumu konservēšanas, glabāšanas un transportēšanas noteikumi. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi atbilstoši aizstāvētajam kursa projektam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi studē literatūru, un izstrādā kursa darbu, izmantojot Word, Excel, Solidworks un Mastercam programmatūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala atzīme veidojas no izpildīta un sekmīgi aizstāvēta kursa darba.

Obligātā literatūra

1. Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon. Materials engineering, science, processing and design [e-book]. Oxford: Butterworth-Heinemann; 2007. [tiešsaiste] [skatīts 09.02.2018.] Pieejams: ar LLU IS kontu: http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=187430&site=ehost-live&scope=site
2. Tabellenbuch Metall. Lektorat Ulrik Fisscher, Rautlingen. Lehrmittel, 43. Auflage. 2005. 422 pp.
3. Donald R. Askeland, Pradeep P. Phule. The Science and Engineering of Materials (International Student Edition). 2006. 863 pp.
4. Robert L. Norton/ Design of Machinery with Student Resource DVD / Edition 5, 2011. - 612 pp.
5. Sandvik Coromant. Training Handbook. Sweden, 2020. 391 p.
6. Sandvik Coromant. Turning tools. Sweden, 2020. 696 p.

7. Stephenson D.A., Agapiou J.S. Metal Cutting Theory and Practice. 2016. 970 p.

Papildliteratūra

1. Steel: A Handbook for Materials Research and Engineering Vol. 1. Fundamentals. Verlag Stahleisen. Dusseldorf 1992. 737 pp.
2. Encyclopedia of materials: Science and Technology/ edited by K.M.Jurgen Buchow ... [et al.] Volume 1. Till 10. 2001., Elsevier Science Ltd, 9913 pp.

3. G. Vērdiņš, I. Dukulis. Materiālu mācība. Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kalpakjan S., Schmid S.R. Manufacturing engineering and technology. - Pearson Prentice Hall, 2010. 1176 pp.

2. Ilustrētā Zinātne. Rīga: Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.

Piezīmes

Obligāts kursa projekts TF profesionālā bakalaura studiju programmas “Mašīnu projektēšana un ražošana” studentiem.