Kursa kods MašZ4058

Kredītpunkti 6

Metālapstrādes tehnoloģijas un dizains II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Lāceklis-Bertmanis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MašZ3036, Metālapstrādes tehnoloģijas un dizains I

MatZ4012, Materiālzinības (konstrukciju materiāli)

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu metālu griešanas procesos; metālapstrādes griežot fizikāliem pamatiem; metālgriešanas mašīnām un abrazīvajiem materiāliem; specifiskiem apstrādes veidiem un mašīnbūves tehnoloģijas pamatiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina metālu griešanas procesus un tā parametrus – 1. kontroldarbs un laboratorijas darbi;
2. Pārzina metālgriešanas mašīnas, griešanas instrumentus un metālapstrādes tehnoloģiskos procesus – 2. kontroldarbs un laboratorijas darbi.
3. Pārzina mašīnbūves tehnoloģiskos pamatus –
3. kontroldarbs.
4. Spēj izvērtēt griežņu ģeometriskos parametrus un novērtēt skaidas atdalīšanas procesa ietekmi uz apstrādātās sagataves virsmas kvalitāti. – laboratorijas darbi;
5. Spēj novērtēt griešanas spēka ietekmi uz skaidas atdalīšanas procesu – laboratorijas darbs.
6. Spēj aprēķināt zobratu griešanas parametrus un izvēlēties abrazīvos materiālus virsmu slīpēšanai – laboratorijas darbi.
7. Spēj izmantot iegūtās zināšanas un prasmes praktisko darbu veikšanai- praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
LEKCIJAS:
1. Griešanas process un tā parametri. Apstrādes veidi. Kustības apstrādē griežot. Griezējinstrumentu ģeometrija: plaknes, virsmas, leņķi. Leņķu lielums un ietekme uz apstrādes procesu – 1h;
2. Griezējinstrumentu darba apstākļi un prasības griezējinstrumentu materiāliem – 1h;
3. Kontroldarbs: Griešanas procesa teorētiskie pamati – 1h;
4. Ātrgriezējtērauds, tā īpašības un pielietojums. Marķēšana pēc EN un LV standartiem – 1h;
5. Metālkeramiskie un minerālkeramiskie griezējinstrumentu materiāli. To īpašības un pielietojums – 1h;
6. Īpaši cietie griezējinstrumentu materiāli: sintētiskie dimanti un kubiskais bora nitrīts – 1h;
7. Griezējinstrumentu izvēle atbilstoši ISO rekomendācijām – 1h;
8. Metālapstrādes griežot fizikālie pamati. Siltuma rašanās, uzķepums, skaidas sarukums, virsmu uzkalde. Materiāla pretestība griešanai, griešanas spēki un to noteikšana. Pieļaujamais griešanas ātrums – 1h;
9. Metālgriešanas mašīnu klasifikācija, precizitātes klases, piedziņa – 1h;
10. Virpošanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas – 1h;
11. Urbšanas, paplašināšanas un izrīvēšanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas – 1h;
12. Frēzēšanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas. Frēzēšanas procesa kinemātika un dinamika – 1h;
13. Ēvelēšanas, tēšanas un caurvilkšanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas – 1h;
14. Kontroldarbs: Metālapstrādes tehnoloģiskie procesi – 1h;
15. Metālu abrazīvā apstrāde. Slīpripu uzbūve un marķēšana. Slīpēšanas darbi un mašīnas. Specifiskie apstrādes veidi – 1h;
16. Kontroldarbs: Mašīnbūves tehnoloģiskie pamati – 1h.

PRAKTISKIE DARBI:
1. Griežņa ģeometrijas mērīšana – 4h;
2. Daudzasmeņu griezējinstrumentu asināšana – 4h;
3. Abrazīvo instrumentu līdzsvarošana – 4h;
4. Griezējinstrumentu asināšana – 4h;
5. Griešanas spēki darbā ar virpu – 4h;
6. Daudzgājiena vītnes virpošana – 4h;
7. Dalitājgalvas izmantošana zobratu izgatavošanā – 6h;
8. Taisno un slīpo zobratu frēzēšana – 2h.


LABORATORIJAS DARBI:
1. Griežņu ģeometrijas izpēte – 2h;
2. Daudzasmeņu griezējinstrumentu izpēte – 2h;
3. Abrazīvo instrumentu izpēte – 2h;
4. Griezējinstrumentu asināšanas pamati – 2h;
5. Griešanas spēka mērījumi – 2h;
6. Vītņošana ar virpu – 2h;
7. Taisno zobratu frēzēšana – 1h;
8. Slīpo zobratu frēzēšana – 1h;
9. Zobu iegriešana ar gliemežmoduļfrēzēm – 1h;
10. Zobu iegriešana ar zobtēšiem – 1h.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite sr atzīmi. Visiem kontroldarbiem un laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto lekciju skaits nepārsniedz 10% no kopskaita

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem un laboratorijas darbiem – 98 stundas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbi un laboratorijas darbi ir izstrādāti sekmīgi, gala ieskaites testu var nepildīt.

Obligātā literatūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU. 2009. 400 lpp. 2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2. daļa. Apstrāde griežot. Jelgava: LLU. 2001. 221 lpp. 3. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1.daļa. Grafo analītiskie darbi metālu karstajā apstrādē. Jelgava: LLU, 2004. 90 lpp.

Papildliteratūra

1. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. Sage Publications, Ltd. ISSN: 0954-4062 (print). ISSN: 2041-2983 (online) Pieejams Sage: http://intl-pic.sagepub.com/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība" koka/metāla tehnoloģijas un dizains specialtātei