Kursa kods MašZ4056

Kredītpunkti 3

Hidraulika un hidropiedziņa II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Mareks Šmits

Mg. sc. ing.

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Meha4008, Teorētiskā mehānika I

Meha4009, Teorētiskā mehānika II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir, balstoties uz fluīdu mehānikas pamatlikumiem, apgūst galveno hidroagregātu, regulējošo ierīču konstrukcijas, funkcionālo nozīmi, darbības principus, hidropiedziņas projektēšanas iemaņas un aprēķinu metodiku atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izprot statisko (tilpumisko) un dinamisko hidroiekārtu uzbūvi, darbību un pielietojuma iespējas. Vērtēšana – laboratorijas darbi.
Prasmes - orientējas hidropiedziņas shēmas shematiskajos attēlos, novērtē statisko un dinamisko hidrosistēmu darbību, izprot shēmā izmantoto aparātu funkcijas, pielietojamību un darbību, prot organizēt apkalpošanas darbus. Vērtēšana – laboratorijas darbi.

Kompetence - izvēlas aparatūru, pamato izvēli un attiecīgajiem ekspluatācijas apstākļiem projektē dažādu mehānismu un mašīnu locekļu hidropiedziņu, risina hidropiedziņas tehnisko apkopju jautājumus bezatteikuma darbības nodrošināšanai. Vērtēšana – mājas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Hidrauliskās piedziņas veidi un regulējošo ierīču vadības metodes. Lekcija 1h.
2. Hidropiedziņas iedalījums. Lekcija 1h.
3. Vienkāršas hidropiedziņas shēmas. Vārsti. Laboratorijas darbs: Vārstu izpēte. Lekcija 1h, Lab.d. 2h.
4. Darba šķidrumi, to raksturotāji, uzstādītās prasības. Lekcija 1h.
5. Sadalītāji - uzbūve, uzdevumi, galveno parametru izvēle un aprēķini. Laboratorijas darbs: Sadalītāji. Lekcija 1h, Lab.d. 1h.
6. Ātruma regulēšanas paņēmieni. Lekcija 1h.
7. Hidropiedziņas analīze atkarībā no droseļu slēguma shēmā. Lekcija 1h.
8. Ātruma regulatori, to uzbūve un pielietojums. Laboratorijas darbs: Ātruma droseļregulēšana. Lekcija 1h, Lab.d. 1h.
9. Hidroficētās sekotājiekārtas - manipulatori. Lekcija 1h.
10. Hidrodzinēju sinhronizēšana un speciālo elementu slēgumi shēmā. Lekcija 1h, Prakt.d. 2h.
11. Proporcionālā hidropiedziņa. Lekcija 1h.
12 Proporcionālās hidropiedziņas shēmas uzbūves analīze, hidropiedziņas aprēķinu pamatlikumi. Lekcija 1h.
13. Sūkņa izvēle, projektējot hidropiedziņu. Laboratorijas darbs: Zobratu sūkņi. Laboratorijas darbs: Virzuļsūkņi. Lekcija 1h, Lab. d.2h.
14. Piedziņas jaudas aprēķins. Lekcija 1h, Prakt.d. 2h.
15. Hidropiedziņas diagnostika. Lekcija 1h.

16. Hidropiedziņas projektēšanas pamatprincipi. Laboratorijas darbs: Palīgaparatūras izvēle. Lekcija 1h, Lab.d. 2h, Prakt.d. 4h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Eksāmenu students kārto pēc izpildīta un aizstāvēta patstāvīgā darba un aizstāvētiem laboratorijas darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Mājas darbs: Hidrauliskās piedziņas projektēšana – 26 h.
2. Laboratorijas darbu datu apstrāde – 26h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējumā kumulatīvi tiek iekļauts aizstāvētā mājas darba un aizstāvēto laboratorijas darbu vērtējumi.

Obligātā literatūra

1. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga, 2005. 183 lpp.
2. Birzietis G., Kaķītis A., Kronbergs Ē., Mežs A., Vizbulis J. Lauksaimniecības hidraulika. Uzdevumi. B.v.: b.i., 2002. 64 lpp.
3. Mežs. A., Vizbulis J. Tilpuma hidropiedziņa. 1. lekcija. LLU. Jelgava, 2009. 65 lpp.

4. Kronbergs Ē. Hidraulika un hidropiedziņa. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2015. 82 lpp.

Papildliteratūra

1. Merkle D., Štraiders B., Toms M. Hidraulika: pamatlīmenis. Apz. D. LB. - TP 501 - LV4. izdevums 01/92. 2001. 283 lpp. Rīga: Festo, 2000.

Periodika un citi informācijas avoti

Fluid Power Journal ISSN: 1073-7898. Pieejams arī: http://fluidpowerjournal.com

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās bakalaura studiju programmas obligātajā daļā 3. studiju gada 5. semestrī.