Kursa kods MašZ4055

Kredītpunkti 1.50

Mašīnu dinamika III

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu dinamika

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Mareks Šmits

Mg. sc. ing.

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Dr. sc. ing.

author pasn.

Mārtiņš Dauvarts

Bc. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2021, Fizika I

LauZ4190, Teorētiskā mehānika II

Mate1029, Matemātika I

Mate1030, Matemātika II

Meha4008, Teorētiskā mehānika I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir attīstīt izpratni par mehānismiem, mašīnām un to iedalījumu, kā arī par mašīnagregātiem un to veidošanu. Kursā studenti apgūst mehānismu struktūras analīzi un klasifikāciju, kā arī kinemātisko analīzi. Mehānismu un mašīnu dinamikas izpratne kalpo par bāzi mašīnu vibroizolācijas problēmu risināšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – pārzina mašīnu un mehānismu uzbūves likumus un darbību. Zina mašīnagregātu īstenās kustības noteikšanas un nodrošināšanas teorētiskos pamatus. Pārzina mehānismu un mašīnu analīzes un projektēšanas grafiskās un analītiskās metodes. Zināšanu novērtēšana – kursa darba aizstāvēšana.
Prasmes - prot abstrahētā un analītiskā veidā risināt mašīnu un mehānismu struktūras, kinemātisko, dinamisko parametru optimizācijas un mašīnu vibroaizsardzības problēmas. Prasmju novērtēšana – kursa darba aizstāvēšana.

Kompetence - spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes praktiskā darbā un studijās inženierproblēmu risināšanai. Novērtēšana – kursa darba aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Stieņmehānisma struktūras analīze. (praktiskais darbs – 2h)
2. Mehānisma analītiskā kinemātika. (praktiskais darbs – 2h)
3. Grafiskie ātrumu plāni. (praktiskais darbs – 4h)
4. Grafiskie paātrinājumu plāni. (praktiskais darbs – 4h)
5. Analītiskās un grafiskās kinemātiskās analīzes novērtējums - Kursa darba aizstāvēšana. (praktiskais darbs – 2h)
6. Zobratu ģeometrisko parametru aprēķins. (praktiskais darbs – 2h)
7. Grafiska zobratu sazobes konstruēšana. (praktiskais darbs – 2h)
8. Grafiska zobratu sazobes konstruēšana. (praktiskais darbs – 4h)
9. Planetpārvada sintēze. (praktiskais darbs – 2h)
10. Planetpārvada sintēze. (praktiskais darbs – 2h)
11. Planetpārvada rasējuma izstrāde - Kursa darba aizstāvēšana. (praktiskais darbs – 4h)
12. Mehānisma vibroizolācijas analīze. (praktiskais darbs – 2h)
13. Dinamiskā svārstību slāpētāja aprēķins. (praktiskais darbs – 2h)
14. Dinamiskā svārstību slāpētāja novērtējums. (praktiskais darbs – 2h)
15. Kursa darba galīgais noformējums. (praktiskais darbs – 2h)

16. Kursa darba noslēguma aizstāvēšana. (praktiskais darbs – 2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Jāprot veikt aprēķinus ar datoru, teksta daļa jāizpilda mašīnrakstā, jāievēro izpildes termiņi. Darbu aizstāvot, jāprot argumentēt aprēķinu rezultātus, jāpārzina mehānismu projektēšanas metodes un to pielietojums. Ieskaites atzīme ir atkarīga no kursa darba izpildes kvalitātes un darba aizstāvēšanas prasmes.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa darbu izpilda patstāvīgi, atbilstoši norādītajiem nosacījumiem. Neskaidros jautājumus studenti apgūst no literatūras vai konsultācijās. Kursa darba aizstāvēšana notiek pēc tā pabeigšanas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no kursa darba sadaļu izpildes un aizstāvēšanas kumulatīvā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Svētiņš J., Kronbergs Ē. Taisnzobu cilindrisko zobratu pārvada sintēze. 2009. 21 lpp. LLU e - studiju metodiskais materiāls.
2. Svētiņš J., Kronbergs Ē. Planetāro pārvadu sintēze. 2009. 11 lpp. LLU e - studiju metodiskais materiāls.
3. Ozols O. Mehānismu un mašīnu teorija. Rīga: Zvaigzne, 1974. 418 lpp.

4. Rudņevs J., Ziņģis K. Mehānismu un mašīnu teorija. Rīga: Zvaigzne, 1986. 285 lpp.

Papildliteratūra

1. Eckhardt H.D. Kinematic Design of Machines and Mechanism. New York: McGraw-Hill, 1998. 612 p.

2. Wilson C.E, Sadler J.P. Kinematics and Dynamics of Machinery. New York: Harper Collins College Publishers, 1993. 797 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Machine design. Pieejams: http://www.machinedesign.com/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Lauksaimniecības inženierzinātne akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma pilna un nepilna laika studentiem 4. kursa 7. semestrī.