Kursa kods MašZ4053

Kredītpunkti 3

Mašīnu dinamika I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu dinamika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Dr. sc. ing.

author pasn.

Mārtiņš Dauvarts

Bc. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2021, Fizika I

LauZ4190, Teorētiskā mehānika II

Mate1029, Matemātika I

Mate1030, Matemātika II

Meha4008, Teorētiskā mehānika I

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir attīstīt izpratni par mehānismiem, mašīnām un to iedalījumu, kā arī par mašīnagregātiem un to veidošanu. Kursā studenti apgūst mehānismu struktūras analīzi un klasifikāciju, kā arī kinemātisko analīzi. Kinetostatikas metodes un mehānismu un mašīnu dinamikas izpratne kalpo par bāzi mašīnu aprēķinos. Pārvadu mehānismu kinemātika un to sintēze ir pamats mašīnu projektēšanai. Vibroizolācijas problēmu izpratne ir nozīmīga sekmīgai mašīnu ekspluatācijai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – pārzina mašīnu un mehānismu uzbūves likumus un darbību. Zina mašīnagregātu īstenās kustības noteikšanas un nodrošināšanas teorētiskos pamatus. Pārzina mehānismu un mašīnu analīzes un projektēšanas grafiskās un analītiskās metodes – 1. mājas darbs.
Prasmes - prot risināt mašīnu un mehānismu struktūras, kinemātisko, dinamisko parametru optimizācijas un mašīnu vibroaizsardzības problēmas – 2.mājas darbs.

Kompetence - spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes praktiskā darbā un studijās inženierproblēmu risināšanai – praktiskais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mehānisms, mašīnas un to iedalījums. Mašīnagregāts. Mehanizācija un automatizācija. (Lekcija 1h)
2. Mehānisma sastāvdaļas, kustīgie savienojumi. Kinemātiskie pāri un ķēdes. Struktūras shēma un saites. (Lekcija 1h, paktiskie darbi 2h)
3. Atkārtotās saites un universālās struktūras formulas. (Lekcija 1h)
4. Mehānismu uzbūve un struktūras grupas. Ātrumu aprēķināšana diadu mehānismiem. (Lekcija 1h, paktiskie darbi 2h)
5. Ātrumu un paātrinājumu plāni. (Lekcija 1h, paktiskie darbi 4h)
6. Plaknisku mehānismu analītiskās kinemātikas metodes. Kloķa - slīdņa mehānisma kinemātika. (Lekcija 1h, paktiskie darbi 2h)
7. Spēku noteikšana mehānismos. Inerces spēku aprēķins. Kinetostatika. Žukovska svira. (Lekcija 1h)
8. Kardānšarnīrs un kardānpārvadu kinemātika. (Lekcija 1h)
9. Rotācijas pārvadi un planetāro pārvadu kinemātika. (Lekcija 1h, paktiskie darbi 4h)
10. Evolventu sazobe. Zobratu pārvadu sintēze. (Lekcija 1h, paktiskie darbi 2h)
11. Zobratu izgatavošanas metodes. Koriģētie zobrati. (Lekcija 1h)
12. Izciļņu mehānisma kinemātika. (Lekcija 1h)
13. Izciļņu mehānisma sintēze. (Lekcija 1h)
14. Berze slīd-pāros un šarnīros. (Lekcija 1h)
15. Berzes skrūves pāros. Berze gultņos. (Lekcija 1h)

16. Mehānismu enerģētiskās lietderības kritēriji. (Lekcija 1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Ieskaite ir izpildītu un aizstāvētu patstāvīgo darbu un praktiskā darba kopnovērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. patstāvīgais darbs - Mehānisma ātrumu un paātrinājumu plāni, tā struktūras analīze - 18 h.

2. patstāvīgais darbs - Kombinēta zobratu pārvada aprēķins, tā struktūras analīze - 18 h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu vērtējumu patstāvīgo darbu un praktiskā darba aizstāvēšanā iegūst, ja aprēķina metodes ir apgūtas, prot aprēķinus paskaidrot.

Obligātā literatūra

1. Meriam J.L., Kraige L.G. Engineering Mechanics. Dynamics. New York: John Wiley & Sons, 2003. 744 p
2. Gary L. Gray, Francesco Costanzo, Michael E. Plesha. Engineering mechanics. Dynamics. New York : McGraw-Hill. 2013. 832 p

3. Ozols O. Mehānismu un mašīnu teorija. Rīga: Zvaigzne, 1974. 418 Ipp.

Papildliteratūra

1. Eckhardt H.D. Kinematic design of machines and mechanism. New York: McGraw-Hill, 1998. 612 p.
2. Wilson C.E, Sadler J.P. Kinematics and Dynamics of Machinery. New York: Harper Collins College Publishers, 1993. 797 p.

3. Rudņevs J., Ziņģis K. Mehānismu un mašīnu teorija. Rīga: Zvaigzne, 1986. 285 Ipp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Theory of Mechanisms and Machines. A Scientific Electronic Journal. - http://tmm.spbstu.ru/english.html ISSN 2079-021X.

2. Machine design. – http://www.machinedesign.com/

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas obligātajā daļā 3. studiju kursa 5. semetrī.