Kursa kods MašZ4050

Kredītpunkti 3

Metroloģija un tolerances

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Daina Kanaška

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ4140, Inženiergrafika

MašZ3010, Metālapstrāde I

Mate1030, Matemātika II

Mate2029, Matemātika ekonomistiem

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt iemaņas mērinstrumentu iestatīšanā, to pārbaudīšanā, rādījumu nolasīšanā, iespējamo kļūdu novērtēšanā un mērījumu rezultātu apstrādāšanā; ar kvalitātes teorētiskiem pamatiem, savstarpējās apmaināmības principiem, pielaižu un sēžu sistēmu uzbūves principu, gludo cilindrisko salāgojumu, gultņu, ierievju un rievsalāgojumu sēžu aprēķinu un izvēli. Iegūst zināšanas kā pareizi izvēlēties mērīšanas līdzekļus atkarībā no tehnoloģiskiem, konstruktīviem un ekonomiskiem faktoriem, pielietot statistiskās metodes detaļu precizitātes noteikšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: metroloģijas teorētiskie pamati, mērījumu rezultātu precizitātes likumsakarības un to ietekmējošie faktori, mērīšanas metožu teorētiskie pamati un mērinstrumentu darbības principi. Vērtēšana – 1. kontroldarbs; par savstarpējās apmaināmības nozīmi, tās pamatjēdzienus un definīcijas – 2. kontroldarbs.
Prasmes: veikt tehniskos mērījumus, veikt mērinstrumentu kalibrēšanu un mērīšanas rezultātu kļūdu novērtēšanu – laboratorijas darbi; veikt mērījumu rezultātu analīzi; izmantot iegūtās zināšanas kopsalikuma un detaļu rasējumu noformēšanā. Vērtēšana – praktiskie darbi.

Kompetence: atbilstoša mērinstrumenta un mērīšanas metodes izvēle un pamatojums; mērinstrumenta un mērīšanas kļūdu ietekmējošo faktoru analīzē, ģeometrisko parametru atbilstības novērtēšanā un konstruktīvo risinājumu izvēlē. Vērtēšana – mājas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tehnisko mērījumu attīstības vēsture. Garuma mērs dažādos laikos un dažādās valstīs. 1h - lekc.
2. Tehniskās mērīšanas pamatjēdzieni mašīnbūvē. 1h - lekc.
3. Mērīšanas līdzekļu pamatveidi. Mērīšanas metožu klasifikācija. 2h - lekc.,8h – lab.d.
4. Mērīšanas līdzekļu galvenie metroloģiskie raksturlielumi. 1h - lekc.
5. Mērīšanas kļūdu klasifikācija un raksturojums. 1h - lekc.
6. Universālo mērinstrumentu izvēle. Vienoto mērījumu nodrošināšana. 2h - lekc.
7. Mērījumu precizitātes nodrošināšana. 5h – lab.d.
8. Plakanparalēlie garuma galamēri. Konstrukcija un tehniskās prasības. 3h – lab.d.
1. kontroldarbs: Tehniskie mērījumi
9. Jēdziens par savstarpējo apmaināmību, būtība un tās nozīme tautas saimniecībā. 1h - lekc.
10. Pielaižu izvēles princips. Jēdziens par salāgojumiem. 1h - lekc.
11. Ģeometrisko parametru noviržu klasifikācija. Detaļu parametru novirzes. 1 - lekc.
12. Izmēru klasifikācija. Nominālizmēri un to rindas. 1h - lekc.
13. Virsmas formas un novietojuma savstarpējā apmaināmība. 1h - lekc.
14. Virsmas kvalitāte. Virsmas negludums un negluduma parametri. 1h - lekc.
15. Jēdziens par salāgojumiem un sēžām. 2 h - lekc.
16. Sēžu izvēle. Sēžas ar garantētu spēli un uzspīlējumu, to pielietojums un izvēle. 8h – prakt.d.

2. kontroldarbs: Savstarpējā apmaināmība un pielaižu sistēma.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido:
- tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
- praktiskais uzdevums par studiju kursa laboratoriju darbos apgūtajām tēmām.

Visiem kontroldarbiem, laboratorijas darbiem un mājas darbam jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbs: Gludā cilindriskā salāgojuma savstarpējā apmaināmība, gultņa, ierievju un rievsalāgojuma sēžu izvēle un aprēķins. Iesniedz dokumenta formā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu un mājas darba kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Mājas darbu un eksāmena praktisko uzdevumu novērtē saskaņā ar mājas darba vai eksāmena praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīmes ir vismaz 7, eksāmena teorētisko testu var nepildīt un kā teorētiskā testa vērtējumam pielīdzināt vidējo aritmētisko no studiju kursa kārtoto kontroldarbu atzīmēm.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Šīrons E. Detaļu ģeometrisko parametru mērīšana. Rīga: RTU, 2007. 344 lpp.
2. Šīrons E. Vispārīgās metroloģijas pamatkurss. – Rīga: RTU, 2008. 242 lpp.
3. Šīrons E. Sarežģītu profilu parametru mērīšana. Rīga: Rīgas TU, 2011. 224 lpp.
4. Raghavendra N.V.Engineering metrology and Measurements.Oxford University Press, 2013. 546 pp.

5. Mechanical and Metal Trades Handbook, 2nd edition, 2010, Media Print Informationstechnologie, Paderborn, Germany, 420 pp.

Papildliteratūra

Measuring instruments Catalog. Mitutoyo, 2018/2019/2020

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Quality Technology.

2. Quality Engineerig (Journal).

Piezīmes

Obligāts studiju kurss bakalaura studiju programmā Lauksaimniecības inženierzinātne.