Kursa kods MašZ4043

Kredītpunkti 3

Datorprojektēšana

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.01.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author

Imants Nulle

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir gūt padziļinātu izpratni par datorizētās projektēšanas jēdzienu un datorgrafikas pielietošanas iespējām inženierproblēmu risināšanā un procesa automatizācijā. Praktiski studenti apgūst cietu ķermeņu modelēšanas principus, automātisku rasējumu izveidošanu un noformēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - saprot modelēšanas pamatprincipus. Pārzina detaļu un kopsalikuma digitālo prototipu modelēšanas metodes izmantojot pamatpazīmes un standarta salāgojumu veidus. Zina detaļu un kopsalikuma modeļu rasējumu automātiskās izveidošanas iespējas. Zināšanas tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.
Prasmes - prot modelēt detaļas ar vairākām pamatpazīmēm, veidot automātiskus detaļu skatus un griezumus un noformēt rasējumus atbilstoši LVS un ISO standartu prasībām. Darbojas ar standartizēto izstrādājumu bibliotēkas elementiem. Prasmes tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.
Kompetence – spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes praktiskā darbā un studijās inženierproblēmu risināšanai. Kompetences tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ievads. – 2h
2. Programmatūras SolidWorks darba virsma un komandu menedžeri. – 2h
3. Skicēšanas instrumenti. Skices elementu rediģēšana. Parametriskie robežnosacījumi. – 2h
4. Detaļu modelēšana ar ekstrūzijas pazīmēm. – 2h
5. Detaļu modelēšana ar rotācijas ekstrūziju. – 2h
6. Detaļas ar mainīgu profilu modelēšana ar pazīmēm Sweep un Loft. – 2h
7. Čaulveida (Shell) detaļas modelēšana. – 2h
8. Kontroldarbs. Detaļas modeļa izveide. – 2h
9. Montāžas modelēšana kopsalikuma režīmā (Assembly). Salāgojumu veidi. – 2h
10. Dokumentācijas veidošana Drawing režīmā. Standarta skatu veidošana. Griezumu veidošana. Izmēru, pielaižu un virsmu negludumu izlikšana. – 2h
11. Lapas formāta rediģēšana. Rakstlaukums. Šablona faili. – 2h
12. Detaļu modelēšana specializētā režīmā: metinātās konstrukcijas (Weldments). – 2h
13. Detaļu modelēšana specializētā režīmā: lokšņu metāls (Sheet Metal). – 2h
14. Kopsalikuma rasējums. Pozīciju numuru izlikšana. Specifikācijas ģenerēšana. – 2h
15. Standartizēto izstrādājumu bibliotēka - tās pielietošana projektēšanā. – 2h
16. Kontroldarbs. Kopsalikuma modeļa izveide. – 2h

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem ieskaiti ar atzīmi, ja sekmīgi nokārtojis laboratorijas darbos uzdotos uzdevumus - un uzrakstījis 2 kontroldarbus.
Laboratorijas darbos veiktie uzdevumi jāatrāda un jāpastāsta par izpildes gaitu, kā arī jāatbild uz jautājumiem par konkrētās tēmas teorētiskajiem aspektiem.
Pirmajā kontroldarbā veic detaļu modelēšanu, bet otrajā kopsalikuma modeļu montāžu. Teorētiskās zināšanas tiek novērtētas testa veidā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Salaidumu konstruēšana.
Detaļu ar vītni modeļu izstrāde.
Lietas detaļas modelēšana un rasējuma izstrāde.
Rotācijas detaļas modelēšana un rasējuma izstrāde.
Mehānisma modeļa un rasējuma izstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbā var iegūt sekmīgu vērtējumu, ja detaļas/kopsalikuma modelī nav pieļautas būtiskas kļūdas un vismaz 50% no testa jautājumiem ir atbildēti pareizi.
Augstu vērtējumu students saņem, ja laboratorijas un patstāvīgajos darbos izpildītie uzdevumi ir pabeigti, labi noformēti un students pārzina darba izpildes gaitu un māk atbildēt uz jautājumiem.

Obligātā literatūra

1. Nulle I., Dobelis M. SolidWorks pamati. E-studiju metodiskie materiāli studiju kursiem „Mašīnu datorizētā projektēšana” un “Datorprojektēšana”. 2018. 129 lpp. un 9 video materiāli.
2. Tickoo S. SolidWorks 2015 for designers. Schererville: CADCIM Technologies, 2015. 1066 p.
3. Tran P. SOLIDWORKS 2016. Intermediate skills. Mission, KS: SDC Publications, 2016. 365 p. ISBN 9781630570163.

Papildliteratūra

1. Howard W, Musto J. Introduction to Solid Modeling Using SolidWorks. 11 edition. McGraw-Hill Education, 2015 448 p. ISBN-10: 1259542114.

Periodika un citi informācijas avoti

1. CAD/CAM/CAE Observer. Информационно-аналитический журнал. CAD/CAM Media Publishing.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF bakalauru studiju programmu "Lauksaimniecības inženierzinātne", "Mašīnu projektēšana un ražošana" un "Lietišķā enerģētika", kā arī MF studiju programmu "Kokapstrāde", “Mežzinātne” un "Mežinženieris" brīvajā izvēlē. Studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" studenti studiju kursu apgūst padziļināti.
Obligāts studiju kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmas „Dizains un amatniecība” studentiem.