Kursa kods MašZ4042

Kredītpunkti 4.50

Ierīču un instrumentu izgatavošana

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums21.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof. (Emeritus)

Gunārs Vērdiņš

Dr. sc. ing.

author pasn.

Mārtiņš Ziemelis

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MašZ3005, Konstrukciju materiālu tehnoloģijas I

MašZ3017, Mašīnu elementi II

MašZ3031, Materiālu mācība

MašZ4013, Tehniskā grafika I

MašZ4014, Tehniskā grafika II

MašZ4031, Metālapstrāde II

MašZ4041, Mašīnbūves tehnoloģija II

Aizstātais kurss

MmehB012 [GMMEB012] Ierīču un instrumentu izgatavošana

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīsties ar ierīču klasifikāciju, to bāzējošiem, vadošiem, iestatīšanas un palīgelementiem. Tiek apskatītas speciālās darbmašīnu ierīces, štances, presformas, griezējinstrumentu stiprināšanas ierīces, montāžas un kontroles ierīces. Studenti apgūst ierīču izgatavošanas tehnoloģijas. Kurss ietver arī griezējinstrumentu klasifikāciju, izgatavošanas tehnoloģijas, mērinstrumentu izgatavošanas tehnoloģijas, ieskaitot arī sevišķi cietu materiālu izmantošanu, un tehnoloģisko procesu ekonomiskuma analīzi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par ierīču un instrumentu veidiem un to izgatavošanas tehnoloģijām. Vērtēšana – kontroldarbs.
Prasmes ierīču un instrumentu konstruēšanā un izgatavošanas tehnoloģijas izstrādē. Vērtēšana – kontroldarbs.

Kompetence par ierīču un instrumentu tipiem, izgatavošanu, racionālu to izvēli un lietošanu. Vērtēšana – kontroldarbs un laboratorijas darbu atskaites.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Ierīču klasifikācija - 2h.
2. Sagatavju bāzēšana - 2h; L.d. Ierīces projektēšana ar SolidWorks programmatūru.
3. Sagatavju nostiprināšana - 2h; L.d. Maršruta kartes izstrāde.
4. Ierīču bāzējošie, vadošie, iestatīšanas un palīgelementi - 2h; L.d. Ierīces salikšanas tehnoloģijas izstrāde.
5. Speciālās darbmašīnu ierīces - 2h; L.d. Štances projektēšana.
6. Griezējinstrumentu stiprināšanas ierīces - 2h; L.d. Puansonu un matriču aprēķini.
7. Montāžas un kontroles ierīces - 2h; L.d. Štanču salikšanas tehnoloģijas.
8. Instrumentu materiāli, to apstrādājamība - 2h; Puansona izgatavošanas tehnoloģijas izstrāde.
9. Instrumentu klasifikācija - 2h; Presformas projektēšana.
10 Štanču projektēšana un izgatavošana - 2h; Puansonu un matriču aprēķini.
11. Presformu projektēšana un izgatavošana - 2h; Presformu salikšanas tehnoloģija.
12. Atslēdznieku instrumentu izgatavošanas tehnoloģijas - 2h; Matricas izgatavošanas tehnoloģijas izstrāde.
13. Mērinstrumentu izgatavošanas tehnoloģijas - 2h; Instrumenta projektēšana.
14. Ierīču un instrumentu termiskās apstrādes tehnoloģijas - 2h; Instrumenta izgatavošanas maršruta izstrāde.
15. Instrumentu asināšana, marķēšana un glabāšana - 2h; Instrumentu termiskā apstrāde.

16. Tehnoloģisko procesu efektivitātes izvērtēšana - 2h; Instrumentu kvalitātes vērtēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sistemātisks darbs nodarbībās.
Savlaicīga laboratorijas darbu izstrāde un aizstāvēšana.

Mājas darbu kvalitatīva izpilde.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbi; urbšanas ierīces projektēšana un izgatavošanas tehnoloģijas izstrāde; štances projektēšana un puansona izgatavošanas tehnoloģijas izstrāde; presformas projektēšana un matricas izgatavošanas tehnoloģijas izstrāde; atslēdznieku instrumenta projektēšana un izgatavošanas tehnoloģijas izstrāde.
Gatavoties eksāmenam – 22h.

Izstrādāt konduktoru detaļai – 50h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Mājas darbu izpildes un aizstāvēšanas kvalitāte. Eksāmens.

Obligātā literatūra

1. Graham T. Smith. Cutting Tools Technology. London. Springer. 2008. 642 p.
2. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.
3. Tabellenbuch Metall. Lektorat Ulrik Fisscher, Rautlingen. Lehrmittel, 43.Auflage. 2005. 422 S.
4. Boge A. Vieweg Handbuch Maschinenbau - Wiesbaden: F.Vieweg Verlag. 2008. 1700 S.
5. Vērdiņš G. Lekciju kurss: Ierīču un instrumentu izgatavošana. Jelgava. 2010. 80 lpp.

Papildliteratūra

1. А.И.Барсов. Технология инструментального производства. Москва, Машиностроение, 280 стр.
2. Vērdiņš G.,Dukulis I. Materiālu mācība: mācību līdzeklis - Jelgava. 2008. 240 lpp.
3. V.Bērenfelds. Tehniskais minimums metālapstrādē. R: “Avots”, 1989. - 263 lpp.
4. В.С.Корсаков. Основы конструирования приспособлений, Москва, Машиностроение, 1983. 278 стр.
5. Encyclopaedia of materials: Science and Technology/ edited by K.M.Jurgen Buchow ... [et al.] Volume 1. Till 10., 2001., Elsevier Science Ltd, 9913 pp.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā studiju programmas “Mašīnu projektēšana un ražošana” studentiem.