Kursa kods MašZ4041

Kredītpunkti 3

Mašīnbūves tehnoloģija II

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums21.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof. (Emeritus)

Gunārs Vērdiņš

Dr. sc. ing.

author pasn.

Jānis Galiņš

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ2044, Informātika I

DatZ2045, Informātika II

Mate2033, Matemātiskā statistika

LauZ2039, Inženiergrafika

MašZ3031, Materiālu mācība

MašZ4030, Metālapstrāde I

MašZ4031, Metālapstrāde II

MašZ4039, Tolerances un standartizācija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīsties ar ražošanas tehnoloģijām, novērtēt apstrādes rezultātā radušās neprecizitātes, izmēru izkliedi un analizēt cēloņus. Studenti iepazīstas ar apstrādes precizitātes nodrošināšanas paņēmieniem, izmēru ķēžu aprēķinu metodiku, uzlaižu aprēķiniem, detaļu izgatavošanas tehnoloģisko procesu projektēšanu un ekonomisko izvērtēšanu. Studenti apgūst ciparu vadības darbmašīnu pielietošanas specifiku, mašīnu salikšanas un izmēģināšanas tehnoloģijas, kā arī iepazīstas ar mašīnbūves attīstības tendencēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: apgūst izmēru ķēžu un uzlaižu aprēķinu metodiku, apgūst ciparu vadības darbmašīnu vadības principus, apgūst mašīnu un mehānismu salikšanas tehnoloģijas. Vērtēšana - 2 kontroldarbi.
Prasmes: prot aprēķināt izmēru ķēdes, uzlaižu lielumu, izstrādāt detaļu izgatavošanas tehnoloģija, rakstīt programmas ciparu vadības darbmašīnām, izstrādāt mašīnu salikšanas tehnoloģijas. Vērtēšana - 4 praktiskie darbi.

Kompetence: spēj pilnveidot esošās tehnoloģijas un produktus, spēj izvērtēt dažādus apstrādes variantus un atrast labākos tehnoloģiskos risinājumus dažādu detaļu izgatavošanai un mašīnu salikšanai. Vērtēšana - 4 praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads Mastercam. (2h)
2. Apstrādes tehnoloģijas ietekme uz detaļas virsmas īpašībām. (2h)
3. Virsmas raupjums un precizitāte. (2h)
4. Uzlaides mehāniskai apstrādei. (2h)
5. Tehnoloģisko procesu ražīgums. (2h)
6. Tehnoloģisko procesu ekonomiskums. (2h)
7. Tehniskās normēšanas pamati. (2h)
8. Bāzēšana, bāzes izvēle. (2h)
9. Tehnoloģisko procesu iedalījums. (2h)
10. Tehnoloģisko procesu projektēšanas secība. (2h)
11. Mehāniskās apstrādes programmēšanas pamati. (2h)
12. Vārpstu tipa detaļu izgatavošanas tehnoloģija. (2h)
13. Korpusveida detaļu izgatavošanas tehnoloģija. (2h)
14. Mašīnu salikšanas tehnoloģijas. (2h)
15. Izmēru aprēķini salikšanas procesos. (2h)

16. Mašīnbūves tehnoloģiju attīstības tendences. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Savlaicīgi jāizstrādā un jāaizstāv laboratorijas un praktiskie darbi.
2. Sekmīgs vērtējums kontroldarbos.
3. Visiem kontroldarbiem, mājas darbiem un praktiskajiem darbiem jābūt ieskaitītiem.

Akumulējošais eksāmens ar atzīmi pēc iegūtiem rezultātiem kontroldarbos, praktiskajos un laboratorijas darbos.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskie darbi CNC programmu izstrādē, izmantojot Mastercam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Students sekmīgu atzīmi iegūst kontroldarbos, ja sniegtas atbildes vismaz uz 50% jautājumu.
2. Savlaicīgi izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi.
Gala atzīme veidojas no sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem un ieskaitītiem praktiskajiem darbiem.

Obligātā literatūra

1. Haas Operator’s Manual, 2019. [tiešsaiste] [skatīts 09.09.2019.] Pieejams: https://www.haascnc.com/owners/Service/operators-manual.html
2. Sandvik Coromant. Training Handbook. Sweden, 2020. 391 p.
3. Sandvik Coromant. Rotating tools. Sweden, 2020. 524 p.
4. Avotiņš J.. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.

5. Stephenson D. A., Agapiou J. S. Metal Cutting Theory and Practice. 2016. 970 p.

Papildliteratūra

1. Fischer U., Heinzlet M., Naher F. Mechanical and Metal Trades Handbook. Haan-Gruiten: Verlag Europa Lehrmittel, Germany, 2010. 428 p.
2. Tschatsch H. Applied Machining Technology. Germany, Dresden: Springer, 2009. 370 p.
3. Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon. Materials engineering, science, processing and design [e-book]. Oxford: Butterworth-Heinemann; 2007. [tiešsaiste] [skatīts 09.02.2018.] Pieejams: ar LLU IS kontu: http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=187430&site=ehost-live&scope=site
4. Donald R. Askeland, Pradeep P. Phule. The Science and Engineering of Materials (International Student Edition). 2006. 863 pp.

5. Robert L. Norton/ Design of Machinery with Student Resource DVD / Edition 5, 2011. - 612 pp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Process Mechanical Engineering Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part E: Journal of Process Mechanical Engineering. Published by Sage Publications. ISSN (printed): 0954-4089. ISSN (electronic): 2041-3009.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura studiju programmas “Mašīnu projektēšana un ražošana” studentiem.