Kursa kods MašZ4032

Kredītpunkti 4.50

Tehnoloģisko procesu projektēšana

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums11.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Jānis Galiņš

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ2044, Informātika I

DatZ2045, Informātika II

Mate2033, Matemātiskā statistika

LauZ2039, Inženiergrafika

MašZ3031, Materiālu mācība

MašZ4030, Metālapstrāde I

MašZ4031, Metālapstrāde II

MašZ4039, Tolerances un standartizācija

Aizstātais kurss

MmehB014 [GMMEB014] Tehnoloģisko procesu projektēšana

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu par metālapstrādes tehnoloģiskiem procesiem; tehnoloģiskā procesa struktūru; izmēru precizitātes un virsmas kvalitātes nodrošināšanu; sagatavju ražošanas veidiem un izvēli; cilindrisku, konisku un plakanu virsmu apstrādes paņēmieniem; urbumu apstrādi un virsmu apdari; apstrādes tehnoloģisko procesu projektēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas metālapstrādes tehnoloģisko procesu projektēšanā. (2 kontroldarbi)
Prasmes apstrādes veidu, paņēmienu un apstrādes tehnisko parametru izvēlē. (5 praktiskie darbi)

Kompetence novērtēt apstrādes procesu priekšrocības un nepilnības. (5 praktiskie darbi)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Prasības tehnoloģisko dokumentu sagatavošanai atbilstoši pasūtījumam. (3h)
2. Tehnoloģiskā procesa veidi un organizācijas formas. Perspektīvais, maršruta, individuālais un tipveida. (3h)
3. Tehnoloģiskā procesa operāciju veidi un etapi. Rupjapstrādes, gludapstrādes un apdares operāciju izvēle. (3h)
4. Ražošanas tipi. Individuālā, sēriju un masu ražošana. (3h)
5. Apstrādes precizitātes nodrošināšana. Precizitātes raksturojumi un kategorijas. (3h)
6. Tehnoloģiskās sistēmas deformācijas. Temperatūras un iekšējo spriegumu radītās deformācijas. (3h)
7. Jēdziens par bāzēm. Bāzu izvēles pamati. Izejas izmērs un bāzes. Bāzu savietošanas princips. (3h)
8. Izmēru ķēdes un operācijas izmēra pārrēķins. Sagaidāmās apstrādes precizitātes noteikšana. (3h)
9. Virsmas kvalitātes nodrošināšana. Virsmas raupjums un tā kritēriji. Faktori, kas ietekmē virsmas raupjumu. (3h)
10. Virsmas kvalitātes ietekme uz detaļu ekspluatācijas īpašībām: nodilumizturību, nogurumizturību utt. (3h)
11. Sagatavju ražošanas veidi. Lējumu ražošana. Kalumu ražošana. Velmējumi. Sagatavju izvēle. (3h)
12. Jaunākie sagatavju izgriešanas veidi. Griešana ar lāzera staru, plazmas strūklu un ūdens strūklu. (3h)
13. Tehnoloģiskais maršruts un tā nozīmē. Jēdziens par operāciju diferencēšanu un koncentrēšanu. (3h)
14. Ārējo cilindrisko un konisko virsmu apstrāde. Apstrādes darbmašīnu izvēle. Sagatavju nostiprināšanas paņēmieni. (3h)
15. Iekšējo cilindrisko virsmu apstrāde. Urbumu urbšana, paplašināšana un izrīvēšana. Urbumu izvirpošana. (3h)

16. Plakanu virsmu apstrāde. Plakanu virsmu virpošana, frēzēšana, ēvelēšana un tēšana. Darbmašīnu izvēle. (3h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Savlaicīgi jāizstrādā un jāaizstāv praktiskie darbi.
2. Sekmīgs vērtējums kontroldarbos.
3. Visiem kontroldarbiem, mājas darbiem un praktiskajiem darbiem jābūt ieskaitītiem.

Akumulējošais eksāmens ar atzīmi pēc iegūtiem rezultātiem kontroldarbos un praktiskajos darbos.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskie darbi korpusa tipa detaļu izgatavošanā, izmantojot Mastercam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Students sekmīgu atzīmi iegūst kontroldarbos, ja sniegtas atbildes vismaz uz 50% jautājumu.
2. Savlaicīgi izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi.

Gala atzīme veidojas no sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem un ieskaitītiem praktiskajiem darbiem.

Obligātā literatūra

1. Haas Operator’s Manual, 2019. [tiešsaiste] [skatīts 09.09.2019.] Pieejams: https://www.haascnc.com/owners/Service/operators-manual.html
2. Sandvik Coromant. Training Handbook. Sweden, 2020. 391 p.
3. Sandvik Coromant. Rotating tools. Sweden, 2020. 524 p.
4. Avotiņš J.. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.

5. Stephenson D. A., Agapiou J. S. Metal Cutting Theory and Practice. 2016. 970 p.

Papildliteratūra

1. Fischer U., Heinzlet M., Naher F. Mechanical and Metal Trades Handbook. Haan-Gruiten: Verlag Europa Lehrmittel, Germany, 2010. 428 p.
2. Tschatsch H. Applied Machining Technology. Germany, Dresden: Springer, 2009. 370 p.
3. Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon. Materials engineering, science, processing and design [e-book]. Oxford: Butterworth-Heinemann; 2007. [tiešsaiste] [skatīts 09.02.2018.] Pieejams: ar LLU IS kontu: http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=187430&site=ehost-live&scope=site
4. Donald R. Askeland, Pradeep P. Phule. The Science and Engineering of Materials (International Student Edition). 2006. 863 pp.

5. Robert L. Norton/ Design of Machinery with Student Resource DVD / Edition 5, 2011. - 612 pp.

Periodika un citi informācijas avoti

Journal of Mehanical Engineering Science ISSN: 0022-2542.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura studiju programmas “Mašīnu projektēšana un ražošana” studentiem.