Kursa kods MašZ4031

Kredītpunkti 4.50

Metālapstrāde II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Mārtiņš Ziemelis

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MašZ4030, Metālapstrāde I

Aizstātais kurss

MmehB017 [GMMEB017] Metālapstrāde II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu metālu griešanas procesos; metālapstrādes griežot fizikāliem pamatiem; metālgriešanas mašīnām un abrazīvajiem materiāliem; specifiskiem apstrādes veidiem un mašīnbūves tehnoloģijas pamatiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina metālu griešanas procesus un tā parametrus. Vērtēšana - kontroldarbs un laboratorijas darbi.
Prasmes - pārzina metālgriešanas mašīnas, griešanas instrumentus un metālapstrādes tehnoloģiskos procesus. Pārzina mašīnbūves tehnoloģiskos pamatus. Vērtēšana - kontroldarbs un laboratorijas darbi.
Kompetences - var izvērtēt griežņu ģeometriskos parametrus un novērtēt skaidas atdalīšanas procesa ietekmi uz apstrādātās sagataves virsmas kvalitāti. Vērtēšana – laboratorijas darbi.
Var novērtēt griešanas spēka ietekmi uz skaidas atdalīšanas procesu – laboratorijas darbs. Var aprēķināt zobratu griešanas parametrus un izvēlēties abrazīvos materiālus virsmu slīpēšanai – laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Griešanas process un tā parametri. Apstrādes veidi. Kustības apstrādē griežot – 2h.
2. Griezējinstrumentu ģeometrija: plaknes, virsmas, leņķi. Leņķu lielums un ietekme uz apstrādes procesu – 2h.
3. Griezējinstrumentu darba apstākļi un prasības griezējinstrumentu materiāliem – 2h.
1. kontroldarbs: Griešanas procesa teorētiskie pamati – 1h.
4. Ātrgriezējtērauds, tā īpašības un pielietojums. Marķēšana pēc EN un LV standartiem – 2h.
5. Metālkeramiskie un minerālkeramiskie griezējinstrumentu materiāli. To īpašības un pielietojums – 2h.
6. Īpaši cietie griezējinstrumentu materiāli: sintētiskie dimanti un kubiskais bora nitrīts – 2h.
7. Griezējinstrumentu izvēle atbilstoši ISO rekomendācijām – 2h.
8. Metālapstrādes griežot fizikālie pamati. Siltuma rašanās, uzķepums, skaidas sarukums, virsmu uzkalde. Materiāla pretestība griešanai, griešanas spēki un to noteikšana. Pieļaujamais griešanas ātrums – 3h.
9. Metālgriešanas mašīnu klasifikācija, precizitātes klases, piedziņa – 2h.
10. Virpošanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas – 2h.
11. Urbšanas, paplašināšanas un izrīvēšanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas – 2h.
12. Frēzēšanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas. Frēzēšanas procesa kinemātika un dinamika – 2h.
13. Ēvelēšanas, tēšanas un caurvilkšanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas – 2h.
2. kontroldarbs: Metālapstrādes tehnoloģiskie procesi – 1h.
14. Metālu abrazīvā apstrāde. Slīpripu uzbūve un marķēšana. Slīpēšanas darbi un mašīnas. Specifiskie apstrādes veidi – 2h.

3. kontroldarbs: Mašīnbūves tehnoloģiskie pamati – 1h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu; praktiskais uzdevums par studiju kursa laboratoriju darbos apgūtajām tēmām. Visiem kontroldarbiem un laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās 3 kontroldarbiem – 32 stundas.
Detaļas tehnoloģisko procesu izstrāde - 40 stundas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

• izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi;
• ieskaitīti kontroldarbi par teorētisko kursu;
• kavētonodarbību skaits nepārsniedzt 10...15 % no kopskaita.

Eksāmens.

Obligātā literatūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.
2. Avotiņš J. Metālapstrāde. Kursa darbs "Tehnoloģisko procesu izstrāde": metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU. 2005. 90 lpp.
3. Vērdiņš G., Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp.

4. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija 2. daļa: Apstrāde griežot. Jelgava: LLU. 2001. 221 lpp.

Papildliteratūra

1. Bunga G., Geriņš Ē. Apstrādes ar atdalīšanu tehnoloģijas. Rīga, 2007. 90 lpp.

2. Machining Technology Tool Catalogue. FRANKEN G und H & Co. KG. Germany. 2005.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Mehanical Engineering Science. ISSN: 0022-2542.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura studiju programmas “Mašīnu projektēšana un ražošana” studentiem.