Kursa kods MašZ4030

Kredītpunkti 4.50

Metālapstrāde I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Mārtiņš Ziemelis

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

MmehB016 [GMMEB016] Metālapstrāde I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu lējumu ražošanas tehnoloģijā; par spiedienapstrādes veidiem un produkciju; sagatavju karsēšanas un kalšanas tehnoloģiju; metināšanas procesu, iekārtām un veidiem; apstrādes griežot teorētiskiem pamatiem; metālapstrādes mašīnām, ierīcēm, instrumentiem un tehnoloģiskiem procesiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu lējumu ražošanas tehnoloģijā. Vērtēšana – kontroldarbs.
Prasmes par detaļu spiedienapstrādes veidiem un produkciju; sagatavju karsēšanas un kalšanas tehnoloģiju; metināšanas procesu, iekārtām un veidiem. Vērtēšana – kontroldarbs un laboratorijas darbu atskaites.

Kompetences vadīt darba procesus ar metālapstrādes mašīnām, ierīcēm, instrumentiem un tehnoloģiskiem procesiem. Patstāvīgo darbu vērtējums.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lējumu ražošana. Vispārīgas ziņas par lējumu ražošanu. Lējumu nozīme mašīnbūvē – 2h.
2. Lējumu ražošana veidzemes veidnēs. Veidošanas materiāli, iekārtas un tehnoloģija – 2h.
3. Jaunākie lējumu ražošanas veidi: apvalkveidnes, izkausējamo modeļu veidnes, metālveidnes un spiedliešana – 2h.
4. Spiedienapstrādes teorētiskie pamati. Plastiskā deformācija, uzkaldes rašanās. Rekristalizācija. Sagatavju karsēšana spiedienapstrādei – 1h.
5. Nevēlamās parādības karsēšanā. Temperatūru intervāls – 1h.
6. Spiedienapstrādes tehnoloģiskie procesi: velmēšana, vilkšana un presēšana – 2h.
7. Kalumu ražošana. Brīvā kalšana, darba rīki, iekārtas un tehnoloģija. Tilpumštancēšana. Lokšņu štancēšana – 2h.
1. kontroldarbs: (Lējumu ražošana un spiedienapstrāde) – 1h.
8. Metālu metināšana. Metināto savienojumu veidošanās pamati. Metinātie savienojumi un šuves – 2h.
9. Metālu metināmība. Tās kritēriji. Dažādu metālu metināšanas tehnoloģija un šuves veidošanās īpatnības – 2h.
10. Metināšana aizsarggāzēs. MIG/MAG un TIG procesi. Aizsargāzu ietekme un izvēle. Metināšanas stieple – 3h.
11. Metināšanas strāvas avoti, to ārējās raksturlīknes. Strāvas avotu izvēle un izmantošana – 3h.
12. Gāzmetināšanas process. Gāzes liesmas uzbūve un tipi. Gāzmetināšanas gāzes un tehnoloģija – 2h.
2. kontroldarbs: (Metālu metināšana) – 1h.
13. Metālu termiskā griešana ar plazmu – 2h.
14. Metālu termiskā griešana ar lāzera staru – 2h.

15. Metālu lodēšana, lodēšanas materiāli un tehnoloģija – 2h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids - ieskaite. Visiem kontroldarbiem un laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto lekciju skaits nepārsniedz 10% no kopskaita.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavoties 2 kontroldarbiem – 38h.
1. mājas darbs. Aprakstīt metālu liešanas veidus (iesniedz elektroniskā vai rakstiskā veidā.) – 17h;

2. mājas darbs. Aprakstīt metālu metināšanas veidus (iesniedz elektroniskā vai rakstiskā veidā.) – 17h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbi un laboratorijas darbi ir izstrādāti sekmīgi, gala ieskaites testu var nepildīt.

Obligātā literatūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.
2. Avotiņš J.. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1.daļa. Grafo analītiskie darbi metālu karstajā apstrādē. Jelgava: LLU, 2004. 90 lpp.

3. Vērdiņš G., I. Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp.

Papildliteratūra

1. Pētersons O., J. Priednieks J.. MIG/MAG metināšana. Rīga: AGA SIA, 2005. 108 lpp.

2. Welding cutting General cataloge (Francija, angļu val.) SAF. 2004. 140 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Mehanical Engineering Science. ISSN: 0022-2542.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura studiju programmas “Mašīnu projektēšana un ražošana” studentiem.