Kursa kods MašZ4006

Kredītpunkti 2.25

Mašīnu dinamika II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu dinamika

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Dr. sc. ing.

author pasn.

Mārtiņš Dauvarts

Bc. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2021, Fizika I

LauZ4190, Teorētiskā mehānika II

Mate1029, Matemātika I

Mate1030, Matemātika II

Meha4008, Teorētiskā mehānika I

Aizstātais kurss

MmehB011 [GMMEB011] Mašīnu dinamika II

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir attīstīt izpratni par mehānismiem, mašīnām un to iedalījumu, kā arī par mašīnagregātiem un to veidošanu. Kursā studenti apgūst mehānismu un mašīnu dinamiku, kas kalpo par bāzi mašīnu aprēķinos. Pārvadu mehānismu kinemātika un to sintēze ir pamats mašīnu projektēšanai. Vibroizolācijas problēmu izpratne ir nozīmīga sekmīgai mašīnu ekspluatācijai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina mašīnu un mehānismu uzbūves likumus un darbību. Zina mašīnagregātu īstenās kustības noteikšanas un nodrošināšanas teorētiskos pamatus. Pārzina mehānismu un mašīnu analīzes un projektēšanas grafiskās un analītiskās metodes - Laboratorijas darbi.
Prasmes - prot risināt mašīnu un mehānismu struktūras, kinemātisko, dinamisko parametru optimizācijas un mašīnu vibroaizsardzības problēmas - Laboratorijas darbi.

Kompetence - spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes praktiskā darbā un studijās inženierproblēmu risināšana - Laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mašīnagregāta dinamiskais modelis. Laboratorijas darbs: Inerces momenta eksperimentālā noteikšana. (Lekcija 1h, laboratorijas darbs 1h, patstāvīgais darbs 4h)
2. Spēku reducēšana uz galveno locekli. (Lekcija 1h)
3. Masu reducēšana uz galveno locekli. Laboratorijas darbs: Reducētais berzes koeficients slīdgultņos. (Lekcija 1h, laboratorijas darbs 1h, patstāvīgais darbs 4h)
4. Rotoru līdzsvarošana Mehānismu līdzsvarošana.. Laboratorijas darbs: Berze skrūves pārī. (Lekcija 1h, laboratorijas darbs 1h, patstāvīgais darbs 4h)
5. Iekšdedzes dzinēja līdzsvarošana Laboratorijas darbs: Zobrata izgatavošana. (Lekcija 1h, laboratorijas darbs 2h, patstāvīgais darbs 8h)
6. Mehāniskās svārstības. (Lekcija 1h)
7. Vibrāciju avoti. Laboratorijas darbs: Rotora statiskā līdzsvarošana. (Lekcija 1h, laboratorijas darbs 1h, patstāvīgais darbs 8h)
8. Automobiļa vibroizolācija. Laboratorijas darbs: Rotora dinamiskā līdzsvarošana. (Lekcija 1h, laboratorijas darbs 2h, patstāvīgais darbs 8h)
9. Vibroaizsardzības metodes. (Lekcija 1h)
10. Operatoru sēdekļu vibroizolācija. (Lekcija 1h)
11. Aktīvo vibroizolātoru konstrukcijas. (Lekcija 1h)
12. Aktīvo vibroizolātoru konstrukcijas. (Lekcija 1h)
13. Izciļņu mehānismu sintēze. (Lekcija 1h)
14. Izciļņu mehānismu sintēze. (Lekcija 1h)
15. Mehānisko lielumu mērīšana. (Lekcija 1h)

16. Mehānismu modelēšana. (Lekcija 1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Eksāmenu students kārto pēc izpildītiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu datu apstrāde – 36 h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējumā kumulatīvi tiek iekļauti aizstāvēto laboratorijas darbu vērtējumi.

Obligātā literatūra

1. Meriam J.L., Kraige L.G. Engineering Mechanics. Dynamics. New York: John Wiley & Sons, 2003. 744 p
2. Gary L. Gray, Francesco Costanzo, Michael E. Plesha. Engineering mechanics. Dynamics. New York : McGraw-Hill. 2013. 832 p

3. Ozols O. Mehānismu un mašīnu teorija. Rīga: Zvaigzne, 1974. 418 Ipp.

Papildliteratūra

1. Eckhardt H.D. Kinematic design of machines and mechanism. New York: McGraw-Hill, 1998. 612 p.
2. Wilson C.E, Sadler J.P. Kinematics and Dynamics of Machinery. New York: Harper Collins College Publishers, 1993. 797 p.

3. Rudņevs J., Ziņģis K. Mehānismu un mašīnu teorija. Rīga: Zvaigzne, 1986. 285 Ipp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Theory of Mechanisms and Machines. A Scientific Electronic Journal. Pieejams: http://tmm.spbstu.ru/english.html ISSN 2079-021X.

2. Machine design. Pieejams: http://www.machinedesign.com/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" pilna un nepilna laika studentiem 3. studiju kursa 6. semestrī.