Kursa kods MašZ4003

Kredītpunkti 2.25

Inženiergrafika II

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā60

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums06.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Guntis Gailums

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MašZ4002, Inženiergrafika I

Aizstātais kurss

MašZB003 [GMASB003] Inženiergrafika II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir attīstīt ģeometrisko loģiku, telpisko domāšanu un iztēli. Apgūt grafisko metožu izmantošanu. Iemācīt izgatavot un lasīt rasējumus, kas ir starptautiska grafiska valoda un radošās domas izteiksmes līdzeklis. Sekmēt standartu (LVS, ISO, u.c.) izmantošanu tehniskās dokumentācijas noformēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Saprot projicēšanas metodi, skatu un griezumu veidošanas principus. Studenti iegūst praktiskas zināšanas par rasējumu noformēšanu un ar to saistītiem standartiem (ISO, LVS, GOST u.c.). Teorētiski un praktiski pārzina izstrādājumu veidus un tiem atbilstošo darba dokumentāciju un tās izpildes secību. Orientējas rasējumā iekļautajā informācijā par izmēriem, norādēm par vītnēm, virsmu negludumiem un materiālu - 1.kontroldarbs un laboratorijas darbi.

Prot izpildīt skiču, detaļu un izstrādājumu rasējumus, noformēt detaļu darba rasējumus, veikt izjaucamu un neizjaucamu savienojumu kopsalikuma rasējumus un sastādīt tiem atbilstošo dokumentāciju. Prot veikt kopsalikuma un detalizācijas rasējumu lasīšanu un sastādīšanu atbilstoši LVS,EN, ISO, GOST u.c. standartu prasībām - 1. un 2. mājas darbs, 2.kontroldarbs un laboratorijas darbi.

Spēj izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un rasēšanas prasmes studijās, praktiskā darbā un radošās domas īstenošanai. Spēj patstāvīgi izstrādāt un koriģēt produktu konstruktīvos risinājumus un sastādīt nepieciešamo dokumentāciju - 1. un 2. mājas darbs, laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. 1. Salaidumu konstruēšana (Laboratorijas darbi - 2h).
2. Detaļu skati. Aksonometrija (Laboratorijas darbi - 2h).
3. Izmēru izlikšana detaļu rasējumos (Laboratorijas darbi - 1h).
4. Griezumi un šķēlumi. Vienkārši griezumi (Laboratorijas darbi - 2h).
5. Salikti griezumi (Laboratorijas darbi - 1h).
6. 1.Kontroldarbs: trešā skata konstruēšana pēc diviem dotajiem, nepieciešamie griezumi. (Laboratorijas darbi - 1h).
7. Vītņu attēlošana un apzīmēšana rasējumos (Laboratorijas darbi - 2h).
8. Detaļu skiču izpildīšana (Laboratorijas darbi - 2h).
9. Izstrādājumu un rasējumu veidi. Specifikācija (Laboratorijas darbi - 2h).
10. Kopsalikuma rasējumu izpildīšana (Laboratorijas darbi - 4h).
11. Kopsalikuma rasējumu lasīšana un detalizācija (Laboratorijas darbi - 2h).
12. Detaļas aksonometriskā attēla konstruēšana (Laboratorijas darbi - 2h).
13. 2.Kontroldarbs: kopsalikuma rasējuma detalizācija - detaļas darba rasējums (Laboratorijas darbi - 1h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi veidojas sekojoši:
• izstrādāti un sekmīgi aizstāvēti laboratorijas darbi (80%);
• sekmīgi nokārtoti kontroldarbi (20%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Ja nepieciešams, tad laboratorijas darbos iesāktie uzdevumi jāpabeidz patstāvīgi, atbilstoši nosacījumiem. Darba aizstāvēšana notiek pēc tā pilnīgas pabeigšanas, laboratorijas darbu laikā.
1. mājas darbs - Vītņu attēlošana un apzīmēšana rasējumos.
2. mājas darbs - Detaļas darba rasējuma izpilde no kopsalikuma rasējuma.

Individuālas patstāvīgas praktiskas studijas, kontroldarbu tēmu padziļinātai apgūšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa laboratorijas darbu, mājas darbu un kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem kontroldarbiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto laboratorijas darbu un mājas darbu atzīmēm.
Students sekmīgu atzīmi par laboratorijas darbiem un diviem mājas darbiem iegūst, ja darbs ir aizstāvēts un ir izpildīti vismaz 40% no darba izstrādes nosacījumiem.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu iegūst, ja vismaz 60% no uzdevumiem atrisināti pareizi.

Obligātā literatūra

1. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2007. 258 lpp.
2. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.
3. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 265 lpp.
4. Inženiergrafika: mācību grāmata. J.Auzukalns, M.Dobelis, G.Fjodorova u.c. Rīga: RTU, 2008.

Papildliteratūra

1. Aumale M., Čukurs J., Nulle I. Inženiergrafika: kontroldarbu uzdevumi un metodiskie norādījumi Tehniskās fakultātes nepilna laika studentiem. Jelgava: LLU, 2006.
2. Čukurs J., Galiņš A., Aumale M. Inženiergrafika. Celtniecības rasējumi un elektroinstalācijas plāni: metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2000. 67 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Frederick E. Giesecke. Technical drawing. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall/Pearson Education, 2003.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” studentiem.