Kursa kods MašZ4002

Kredītpunkti 2.25

Inženiergrafika I

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums06.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Guntis Gailums

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir izzināt apkārtējo vidi veidojošās ģeometriskās formas un to savstarpējās attiecības, noskaidrot attiecīgās likumsakarības un pielietot tās praktisku uzdevumu risināšanā, sekmēt studējošā loģiski analītiskās domāšanas, vizuāli telpiskās uztveres un radošo spēju attīstību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Izpratne elementu telpiskās projicēšanas metodes. Studenti iegūst teorētiskas un praktiskas zināšanas par pozīciju un metrisku uzdevumu risināšanas metodēm, kā arī orientējas ģeometrisku elementu, objektu un to izklājumu konstruēšanā - 1. un 2. mājas darbs, 2.kontroldarbs.

Prot praktiski pielietot pārtikas nozares noteiktos standartus, spēj izvēlēties uzdevumu risināšanai nepieciešamās metodes un veikt tehniskās dokumentācijas noformēšanu. Prot lasīt un attēlot vienkāršus ģeometrisko elementu rasējumus - 1.kontroldarbs un laboratorijas darbi.

Spēj izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un rasēšanas prasmes studijās, praktiskā darbā un radošās domāšanas īstenošanai. Spēj patstāvīgi izstrādāt un koriģēt iekārtu konstruktīvos risinājumus - 1. un 2. mājas darbs, laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Rasēšanas tehnika un rasējumu noformēšanas noteikumi (Lekcija - 1h, laboratorijas darbi - 1h).
2. Tehniskais raksts. Kompleksais rasējums. Projicēšanas metodes (Lekcija - 1h, laboratorijas darbi - 1h).
3. Punkta ortogonālās projekcijas (Lekcija - 1h).
4. Taisnes ortogonālās projekcijas (Laboratorijas darbi - 2h).
5. Plaknes ortogonālās projekcijas (Laboratorijas darbi - 2h).
6. Punkts un taisne plaknē (Lekcija - 1h).
7. 1.Kontroldarbs: ģeometrisko pamatelementu projekcijas (Laboratorijas darbi - 1h).
8. Rasējuma pārveidošanas paņēmieni - projekciju plakņu maiņa (Lekcija - 1h).
9. Aksonometriskās projekcijas (Lekcija - 1h).
10. Prizmas šķelšana ar plakni (Laboratorijas darbi - 2h).
11. Prizmas šķēluma figūras patiesā lieluma noteikšana. Pilnas virsmas izklājums (Laboratorijas darbi - 2h).
12. Piramīdas šķelšana ar plakni. Šķēluma figūras patiesā lieluma noteikšana. Pilnas virsmas izklājums (Lekcija - 1h, 1.mājas darbs).
13. Cilindra šķelšana ar plakni (Laboratorijas darbi - 2h).
14. Cilindra šķēluma figūras patiesā lieluma noteikšana. Pilnas virsmas izklājums (Laboratorijas darbi - 2h).
15. Konusa šķelšana ar plakni. Šķēluma figūras patiesā lieluma noteikšana. Pilnas virsmas izklājums (Lekcija - 1h, 2.mājas darbs).
16. 2.Kontroldarbs: virsmas šķelšana ar plakni. Šķēluma laukuma patiesais lielums (Laboratorijas darbi - 1h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi veidojas sekojoši:
• izstrādāti un sekmīgi aizstāvēti laboratorijas darbi (80%);
• sekmīgi nokārtoti kontroldarbi (20%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Ja nepieciešams, tad laboratorijas darbos iesāktie uzdevumi jāpabeidz patstāvīgi, atbilstoši nosacījumiem. Darba aizstāvēšana notiek pēc tā pilnīgas pabeigšanas, laboratorijas darbu laikā.

1.mājas darbs - Piramīdas šķēluma figūras patiesā lieluma noteikšana. Pilnas virsmas izklājums.
2.mājas darbs - Konusa šķēluma figūras patiesā lieluma noteikšana. Pilnas virsmas izklājums.

Individuālas patstāvīgas praktiskas studijas, kontroldarbu tēmu padziļinātai apgūšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa laboratorijas darbu, mājas darbu un kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem kontroldarbiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto laboratorijas darbu un mājas darbu atzīmēm.
Students sekmīgu atzīmi par laboratorijas darbiem un diviem mājas darbiem iegūst, ja darbi ir aizstāvēti, un izpildīti vismaz 40% no darbu izstrādes nosacījumiem.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu iegūst, ja vismaz 60% no uzdevumiem atrisināti pareizi.

Obligātā literatūra

1. Čukurs J., Aumale M., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija. Rīga: RaKa, 2004. 233 lpp.
2. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2007. 258 lpp.
3. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.
4. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 265 lpp.

Papildliteratūra

1. Čukurs J., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika: kontroldarbu uzdevumi un metodiskie norādījumi TF un PTF nepilna laika studentiem. Jelgava: LLU, 2009.
2. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Grafisko darba uzdevumu krājums. Rīga: RaKa, 2010.

Periodika un citi informācijas avoti

Frederick E. Giesecke. Technical drawing. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall/Pearson Education, 2003.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” studentiem.