Kursa kods MašZ3041

Kredītpunkti 6

Inženiergrafika ar AutoCad

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author

Imants Nulle

Dr. sc. ing.

author prof.

Ilmārs Dukulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir veidot un attīstīt ģeometrisko loģiku, telpisko domāšanu un iztēli, iepazīt inženiergrafikas terminoloģiju, gūt padziļinātu izpratni par datorizētās projektēšanas jēdzienu, datorgrafikas pielietošanas iespējām inženierproblēmu risināšanā, kā arī datorizētās projektēšanas sistēmu izvēles pamatprincipiem, sekmēt standartu (LVS, ISO u.c.) izmantošanu tehniskās dokumentācijas noformēšanā. Praktiski studenti apgūst dažādu detaļu un kopsalikuma vienību rasējumu noformēšanas iespējas, lietojot AutoCAD programmatūru.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – saprot projicēšanas metodi, skatu un griezumu veidošanas principus. Pārzina ar rasējumu noformēšanu saistītos standartus (LVS, ISO u.c.). Zina izstrādājumu veidus un tiem atbilstošo darba dokumentāciju un tās izpildes secību. Māk izskaidrot un pievienot rasējumā izmērus un norādes par vītnēm, virsmu negludumiem un materiālu. Ir zināšanas par datorprojektēšanas jēdzienu un CAD sistēmu izmantošanu dažādās ražošanas jomās, automatizēto sistēmu izvēles pamatprincipiem. Zināšanas tiek novērtētas 1. kontroldarbā un laboratorijas darbos.
Prasmes – prot AutoCad programmatūrā izpildīt detaļu darba rasējumus, izjaucamu un neizjaucamu savienojumu kopsalikuma rasējumus un sastādīt specifikāciju, kā arī spēj veikt kopsalikuma rasējumu lasīšanu un detalizāciju atbilstoši LVS, EN, ISO u.c. standartu prasībām. Prot izvēlēties datorprojektēšanas lietotni atbilstoši risināmajai problēmai, to izmantot tehniskās dokumentācijas, piemēram, rasējumu un specifikāciju, izveidošanai un prezentēšanai. Prot darboties ar standartizēto izstrādājumu bibliotēkas elementiem. Prasmes tiek novērtētas 1. un 2. mājas darbā, 2. kontroldarbā un laboratorijas darbos.

Kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, izmantot informācijas tehnoloģiju iespējas inženierproblēmu risināšanā un vadīšanā, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli. Kompetences tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Datorprojektēšanā pielietojamo programmu, datortehnikas un palīgiekārtu pārskats un demonstrācija. – 2 h
2. Vienkāršu līniju un figūru rasēšana un modificēšana. Rakstlaukuma sagatavošana. Slāņu definēšana un lietošana. Veidņu izmantošana rasējumu veidošanā. Veidnes saglabāšana. Rasējumu noformēšanas noteikumi – līniju veidi, tehniskais raksts. – 6 h
3. Detaļu skati rasējumos. Vienkāršu figūru modificēšana. Piesaistes lietošana. Prizmatiskas detaļas rasējums. – 4 h
4. Izmēru izlikšana rasējumos. Izmēru stilu definēšana. – 2 h
5. Aksonometriskā attēla konstruēšana Isometric Drafting režīmā. – 2 h
6. Griezumu konstruēšana rasējumos. Iesvītrojumi rasējumā. – 4 h
7. Salaidumu un urbumu masīvu konstruēšana. – 4 h
8. Vītņu attēlošana rasējumos. Virsmas negludumi (Surface Texture). Detaļas ar vītni rasējuma izstrāde. – 4 h
9. Gatavu bloku ievietošana rasējumā. Bloku veidošana, rediģēšana. Stilu un slāņu kopēšana no citiem rasējumiem. Rasējumu izvades sagatavošana un drukāšana. – 2 h
10. Kontroldarbs. Prizmatiskas detaļas rasējums. Skati, izmēri, aksonometrija. Izmēri, virsmu negludumi, vītnes apzīmējumi. – 4 h
11. Trīsdimensiju modeļu veidošana. Trīsdimensiju koordinātu sistēmas. Skati. – 4 h
12. Pilnformas modeļu, plaknisku un liektu virsmu veidošanas un rediģēšanas komandas. Trīsdimensiju objektu vizualizācija. – 2 h
13. Lietas detaļas rasējuma izstrāde. Aksonometrija. Pielaides un sēžas rasējumos. – 4 h
14. Kopsalikuma rasējuma izstrāde. Standartizēto izstrādājumu izvēle no AutoCAD Mechanical bibliotēkas. Specifikācija (Bills of Materials, Parts list). – 6 h
15. Metināta savienojuma kopsalikuma rasējuma izstrāde. Metinājumu simbolu pievienošana rasējuma skatos (Welding symbols). Aksonometrija. Specifikācija. – 4 h
16. Kopsalikuma rasējumu detalizācija. – 6 h

17. Kontroldarbs. Kopsalikuma rasējuma izstrāde. – 4 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem ieskaiti ar atzīmi, ja sekmīgi nokārtojis laboratorijas darbos uzdotos uzdevumus un uzrakstījis 2 kontroldarbus. Laboratorijas darbos veiktie uzdevumi jāatrāda un jāpastāsta par izpildes gaitu, kā arī jāatbild uz jautājumiem par konkrētās tēmas teorētiskajiem aspektiem. Teorētiskās zināšanas kontroldarbā tiek novērtētas testa veidā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Salaidumu konstruēšana. Detaļas rasējuma izstrāde, pielietojot saliktus griezumus. Virsmu krustošanās līniju konstruēšana detaļas rasējumā. Detaļas ar vītnēm rasējuma izstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbā var iegūt sekmīgu vērtējumu, ja detaļas/kopsalikuma rasējumā nav pieļautas būtiskas kļūdas un vismaz 50% no testa jautājumiem ir atbildēti pareizi. Augstu vērtējumu students saņem, ja laboratorijas un patstāvīgajos darbos izpildītie uzdevumi ir pabeigti, labi noformēti un students pārzina darba izpildes gaitu un prot atbildēt uz jautājumiem.

Obligātā literatūra

1. Plantenberg K. Engineering Graphics Essentials with AutoCAD 2018. Instruction. Mission, KS: SDC Publications, 2017. 950 p.
2. Onstott S. AutoCAD 2018 and AutoCAD LT 2018 Essentials. Sybex, 2017. 432 p.

3. Omura G., Benton B.C. Mastering AutoCAD 2018 and AutoCAD LT 2018. San Francisco etc.: Sybex, 2017. 1052 p.

Papildliteratūra

1. Simmons C., Phelps N. The essential guide to technical product specification: engineering drawing. BSI British Standards Institution. London: BSI, 2009. 204 p.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss TF otrā līmeņa akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas”. 1. kurss, 1. semestris.