Kursa kods MašZ3037

Kredītpunkti 4.50

CNC darbagaldi

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums27.02.2018

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Lāceklis-Bertmanis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MašZ3036, Metālapstrādes tehnoloģijas un dizains I

MašZ4058, Metālapstrādes tehnoloģijas un dizains II

MatZ4012, Materiālzinības (konstrukciju materiāli)

Aizstātais kurss

MmehB001 [GMMEB001] CNC darbagaldi

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu ciparvadības darbgaldu vadībā, griešanas režīmu izvēlē, koordinātu atskaites sistēmām un nulles punktiem, CNC vadības programmu sagatavošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina darba drošības nozīmi darbā ar CNC darbagaldiem – praktiskie darbi;
2. Pārzina ciparvadības darbagaldu vadības principus – praktiskie darbi;
3. Spēj izstrādāt CNC darbagaldu apstrādes programmas un veikt detaļu izstrādi –
1. kontroldarbs un praktiskie darbi;
4. Spēj novērtēt izstrādāto CNC darbagaldu vadības programmu priekšrocības un trūkumus – praktiskie darbi;
5. Spēj izstrādāt CNC vadības programmu un praktiski izgatavot detaļu. – 2. Kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
LEKCIJAS:
1. Darba drošība darbā ar CNC darbgaldiem - 1h;
2. CNC programmas saturs, apstrādājamās sagataves bāzēšana, bāzes izvēle - 1h;
3. G un M kodu nozīme ciparvadības darbgaldu programmas izveidē - 1h;
4. Līniju un līkņu, urbumu un kontūru veidošana. Pamata ciklu izmantošana - 1h;
5. Kontroldarbs: Ciparvadības programmas G un M kodu nozīme – 1h;
6. Sastādītās programmas simulēšana un programmas koriģēšana - 1h;
7. Ciparu vadības CNC darbgaldu instrumentu un palīgierīču sagatavošanu darbam. Ciparu vadības CNC darbgalda sagatavošana tehnoloģiskam procesam - 1h;
8. Kontroldarbs: Vadības programmas izveide dotajai detaļai – 1h.

PRAKTISKIE DARBI:
1. Darba drošības brīdinājuma zīmju izvietojums uz darbagaldiem – 3h;
2. Koordinātu asis un atskaites sistēmas CNC darbagaldos – 4h;
3. Bāzes izvēle CNC darbagaldos – 5h;
4. Apstrādes programmas izveide – 5h;
5. Apstrādes ciklu izveide – 5h;
6. Detaļas izgatavošana uz CNC frēzmašīnas – 5h;
7. Detaļas izgatavošana uz CNC virpas – 5h.

LABORATORIJAS DARBI:
1. CNC darbagalda vadības panelis – 3h;
2. Apstrādes programmu apakšprogrammas – 3h;
3. Apstrādes ciklu izmantošana – 2h.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi. Gala ieskaites uzdevumu veido tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu. Visiem kontroldarbiem, mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem – 42h.

Mājas darbs: Izveidot CNC izgatavošanas tehnoloģiju dotajai detaļai – 30h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīmes ir vismaz 6, eksāmena teorētisko kontroldarbu var nepildīt un kā teorētiskā kontroldarba vērtējumam pielīdzināt vidējo aritmētisko no studiju kursa kārtoto kontroldarbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp. 2. Programming Workbook. HAAS AUTOMATION, INC.2800 Sturgis Rd. Oxnard, CA 93030. June 2006. 400 p. [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2018.] Pieejams: https://www.ise.ncsu.edu/processes/wp-content/uploads/sites/11/2013/08/LatheProgrammingWorkbook-xlwb.pdf 3. Smid P. CNC Programming Handbook: A Comprehensive Guide to Practical CNC Programming. Edition 3. Industrial Press, Inc., 2007. 600 p. 2003. gada izdevums: [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2018.] Pieejams: https://books.google.lv/books?id=JNnQ8r5merMC&lpg=PA1&ots=P_NIKQ5OtQ&lr&pg=PR20#v=onepage&q&f=false

Papildliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde: kursa darbs "Tehnoloģisko procesu izstrāde": metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2005. 90 lpp. 2. Сафин В.Н. Основы программирования фрезерных станков ЧПУ: учобное пособие к лабораторным работам. Челябинск: Издателский центр ЮУрГУ, 2012. 34 с. [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2018.] Pieejams: http://docplayer.ru/44935780-Osnovy-programmirovaniya-frezernyh-stankov-s-chpu.html 3. CNC Programming Handbook. 3rd edition. New York, NY, USA: Industrial Press, Inc., 2007.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Process Mechanical Engineering Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part E: Journal of Process Mechanical Engineering. Published by Sage Publications. ISSN (printed): 0954-4089. ISSN (electronic): 2041-3009.

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība" pilna un nepilna laika studijās.