Kursa kods MašZ3036

Kredītpunkti 7.50

Metālapstrādes tehnoloģijas un dizains I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Lāceklis-Bertmanis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ4012, Materiālzinības (konstrukciju materiāli)

Aizstātais kurss

MmehB002 [GMMEB002] Metālapstrādes tehnoloģijas un dizains I

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu lējumu ražošanas tehnoloģijā; par spiedienapstrādes veidiem un produkciju; sagatavju karsēšanas un kalšanas tehnoloģiju; metināšanas procesu, iekārtām un veidiem; apstrādes griežot teorētiskiem pamatiem; metālapstrādes mašīnām, ierīcēm, instrumentiem un tehnoloģiskiem procesiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina metālu liešanas tehnoloģiskos procesus, iekārtas un instrumentus –
kontroldarbs un laboratorijas darbi;
2. Pārzina metināšanas procesus, iekārtas, instrumentus un tehnisko parametru izvēli –
kontroldarbs un laboratorijas darbi.
3. Spēj pielietot atbilstošāko metālapstrādes tehnoloģiju darba veikšanai- praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
LEKCIJAS:
1. Lējumu ražošana. Vispārīgas ziņas par lējumu ražošanu. Lējumu nozīme mašīnbūvē. Lējumu ražošana veidzemes veidnēs. Veidošanas materiāli, iekārtas un tehnoloģija –1h;
2. Jaunākie lējumu ražošanas veidi: apvalkveidnes, izkausējamo modeļu veidnes, metālveidnes un spiedliešana – 1h;
3. Spiedienapstrādes teorētiskie pamati. Plastiskā deformācija, uzkaldes rašanās. Rekristalizācija. Sagatavju karsēšana spiedienapstrādei. Nevēlamās parādības karsēšanā. Temperatūru intervāls – 1h;
4. Spiedienapstrādes tehnoloģiskie procesi: velmēšana, vilkšana un presēšana – 1h;
5. Kalumu ražošana. Brīvā kalšana, darba rīki, iekārtas un tehnoloģija. Tilpumštancēšana. Lokšņu štancēšana – 1h;
6. Kontroldarbs: Lējumu ražošana un spiedienapstrāde. – 1h;
7. Metālu metināšana. Metināto savienojumu veidošanās pamati. Metinātie savienojumi un šuves – 1h;
8. Metālu metināmība. Tās kritēriji – 1h;
9. Dažādu metālu metināšanas tehnoloģija un šuves veidošanās īpatnības – 1h;
10. Lekcija - Metināšana aizsarggāzēs. MIG/MAG un TIG procesi. Aizsargāzu ietekme un izvēle. Metināšanas stieple – 1h;
11. Metināšanas strāvas avoti, to ārējās raksturlīknes. Strāvas avotu izvēle un izmantošana – 1h;
12. Lekcija - Gāzmetināšanas process. Gāzes liesmas uzbūve un tipi. Gāzmetināšanas gāzes un tehnoloģija – 1h;
13. Kontroldarbs: Metālu metināšana. – 1h;
14. Metālu termiskā griešana ar plazmu – 1h;
15. Metālu termiskā griešana ar lāzera staru – 1h;
16. Metālu lodēšana, lodēšanas materiāli un tehnoloģija – 1h.

LABORATORIJAS DARBI:
1. Lējumu veidošana un liešana – 7h;
2. Spiedienapstrāde – 6h;
3. Elektrometināšana – 7h;
4. Metināšana aizsarggāzēs – 6h;
5. Gāzmetināšana – 6h.

PRAKTISKAIS DARBI:
1. MMA metināšanas process – 6h.
2. MIG metināšanas process – 6h.
3. TIG metināšanas process – 6h.
4. Kalšana process – 6h.
5. Lējumu veidošana – 7h.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite sr atzīmi. Visiem kontroldarbiem un laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto lekciju skaits nepārsniedz 10% no kopskaita

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem un laboratorijas darbiem – 40 h;
Mājasdarbi:
1. mājas darbs. Aprakstīt metālu liešanas veidus (iesniedz elektroniskā vai rakstiskā veidā.) – 40h;
2. mājas darbs. Aprakstīt metālu metināšanas veidus (iesniedz elektroniskā vai rakstiskā veidā.) – 40h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbi un laboratorijas darbi ir izstrādāti sekmīgi, gala ieskaites testu var nepildīt.

Obligātā literatūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU. 2009. 400 lpp. 2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2. daļa. Apstrāde griežot. Jelgava: LLU. 2001. 221 lpp. 3. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1.daļa. Grafo analītiskie darbi metālu karstajā apstrādē. Jelgava: LLU, 2004. 90 lpp.

Papildliteratūra

1. Pētersons O., Priednieks J. MIG/MAG metināšana. Rīga: AGA SIA, 2005. 108 lpp. 2. Welding cutting General cataloge. SAF: 2004. 140 p. (Francija, angļu val.)

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Dizains un amatniecība” koka/metāla tehnoloģijas un dizains specialitātei.