Kursa kods MašZ3035

Kredītpunkti 3

Pamati MasterCAM sistēmā

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums27.02.2018

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Jānis Galiņš

Mg. sc. ing.

author pasn.

Mārtiņš Ziemelis

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MašZ4043, Datorprojektēšana

MatZ3062, Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains I

MatZ3063, Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II

MatZ4012, Materiālzinības (konstrukciju materiāli)

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar CAM sistēmu, sagatavo programmas sagatavju mehāniskai apstrādei. Studenti apgūst griešanas procesa modelēšanu un projektē griezējinstrumenta apstrādes trajektorijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Studenti pārzina grafisko analīzi un attēlošanu, izprot ideju skiču veidošanu, detalizētu zīmējumu-plānu, rasējumu sagatavošanu, objektu trīsdimensiju vizualizēšanu. (1 kontroldarbs)
Prasmes. Studenti apgūst prasmes patstāvīgi izmantot MasterCAM programmatūras funkcijas un iespējas sastādīt CNC darbagalda vadības programmu detaļu izgatavošanas procesam. (4 praktiskie darbi)
Kompetence. Spēja izprast dažādu ražotāju specifiku un sērijveida produktu projektēšanas sarežģītības līmeņus, pārzināt nepieciešamās darbmašīnas, iekārtas, instrumentus un aprīkojumus. (4 praktiskie darbi)

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. CNC darbmašīnu uzbūve. - 1h lekcija
2. Ievads MasterCAM. - 1h lekcija
3. Detaļu konstruēšanas pamatprincipi. - 2h lekcija
4. Koordinātu asis un atskaites sistēmas. - 2h praktiskais darbs
5. Līniju veidošana. - 2h praktiskais darbs
6. Līkņu veidošana. - 2h praktiskais darbs
7. Noapaļojumu veidošana. - 2h praktiskais darbs
8. Līniju savienošana un dzēšana. - 2h praktiskais darbs
9. Telpisku virsmu veidošana. - 2h praktiskais darbs
10. Izmēru izlikšana. - 2h praktiskais darbs
11. Sagataves izvēle. - 2h lekcija
12. Frēzmašīnas galvenās koordinātu asis. - 2h lekcija
13. Sagataves bāzēšana, nostiprināšana. - 2h praktiskais darbs
14. Griešanas režīmu izvēle un vadība. - 2h lekcija
15. Programmas izstrāde un simulēšana. - 2h praktiskais darbs
16. Detaļas frēzēšana uz CNC darbmašīnas. - 2h praktiskais darbs
1. kontroldarbs: Detaļas izgatavošanas tehnoloģijas sagatavošana datorprogrammā un tehnoloģisko parametru iestatīšana. - 2h

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Savlaicīgi jāizstrādā un jāaizstāv laboratorijas un praktiskie darbi.
2. Sekmīgs vērtējums kontroldarbos.
3. Visiem kontroldarbiem, mājas darbiem un praktiskajiem darbiem jābūt ieskaitītiem.
Akumulējošā ieskaite un atzīmi pēc iegūtiem rezultātiem kontroldarbos, praktiskajos un laboratorijas darbos.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskie darbi CNC programmu izstrādē, izmantojot MasterCAM.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Students sekmīgu atzīmi iegūst kontroldarbos, ja sniegtas atbildes vismaz uz 50% jautājumu.
2. Savlaicīgi izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi.
Gala atzīme veidojas no sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem un ieskaitītiem praktiskajiem darbiem.

Obligātā literatūra

1. Haas Operator’s Manual, 2019. [tiešsaiste] [skatīts 09.09.2019.] Pieejams: https://www.haascnc.com/owners/Service/operators-manual.html
2. Sandvik Coromant. Training Handbook. Sweden, 2020. 391 p.
3. Sandvik Coromant. Rotating tools. Sweden, 2020. 524 p.
4. Avotiņš J.. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.
5. Stephenson D. A., Agapiou J. S. Metal Cutting Theory and Practice. 2016. 970 p.

Papildliteratūra

1. Fischer U., Heinzlet M., Naher F. Mechanical and Metal Trades Handbook. Haan-Gruiten: Verlag Europa Lehrmittel, Germany, 2010. 428 p.
2. Tschatsch H. Applied Machining Technology. Germany, Dresden: Springer, 2009. 370 p.
3. Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon. Materials engineering, science, processing and design [e-book]. Oxford: Butterworth-Heinemann; 2007. [tiešsaiste] [skatīts 09.02.2018.] Pieejams: ar LLU IS kontu: http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=187430&site=ehost-live&scope=site
4. Donald R. Askeland, Pradeep P. Phule. The Science and Engineering of Materials (International Student Edition). 2006. 863 pp.
5. Robert L. Norton/ Design of Machinery with Student Resource DVD / Edition 5,2011.-612 pp.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība" koka/metāla tehnoloģijas un dizains specialitātei pilna un nepilna laika studijās.