Kursa kods MašZ3033

Kredītpunkti 1.50

Inženierdarba organizācija un ergonomika I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Daina Kanaška

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

MmehB013 [GMMEB013] Inženierdarba organizācija un ergonomika I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iemācīt lietot kursā apgūtās metodes sarežģītu inženieruzdevumu risināšanā. Inženierdarba organizācija un ergonomika ir vispārizglītojošais studiju kurss, kas balstās uz sistēmu teorijas atziņām, tehnisko sistēmu attīstības likumsakarībām, studenti apgūst informācijas meklēšanas un apstrādes, efektivitātes novērtēšanas, tehniskās jaunrades un ergonomiskās projektēšanas metodes. Metožu apgūšanai izmanto reālus piemērus mašīnu projektēšanas un ražošanas jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - sistēmu analīzes un sintēzes teorētiskie pamati; izprot tehnisko sistēmu attīstības likumsakarības, efektivitātes novērtēšanas un sistēmas optimizācijas metodes. Pārzina informācijas meklēšanas un apstrādes metodes. Izprot ergonomiskās projektēšanas metodes. Pārzina progresīvās jaunrades metodes un teorijas. Vērtēšana - 1. kontroldarbs par inženierdarba saturu.
Prasmes - prot izstrādāt inženierdarba mērķi un uzdevumus, pamatot darba aktualitāti, atrast nepieciešamo informāciju un izveidot analītisko pārskatu. Prot izstrādāt inženierdarba uzdevuma alternatīvos risinājumus un pamatot risinājuma izvēli atbilstoši izvirzītajam kritērijam, kā arī novērtēt risinājuma efektivitāti. Prot veikt darba vietas un iekārtas ergonomisko novērtējumu, kā arī pielietot standartu prasības projektējamās iekārtas parametru izvēlē. Vērtēšana - 2., 3. kontroldarbs par radošās domāšanas un darba metodēm.

Kompetence - spēj iegūt un racionāli izmantot informāciju, projektēšanā pielieto progresīvās jaunrades metodes un teorijas, spēj radīt jaunus un pilnveidot esošos produktus, konstrukcijas un tehnoloģijas. Vērtēšana - patstāvīgais inženierdarbs un praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Inženiera radošās aktivitātes veidošanās, 1h lekc.
2. Inženieruzdevums, to risināšanas stratēģija, 1h lekc.
3. Vispārīgs jēdziens par sistēmām, 1h lekc.
4. Tehniskās sistēmas, to analīze, 1h prakt. darbs.
1. kontroldarbs – Inženierdarba saturs
5. Sistēmiskā pieeja inženieruzdevumu risināšanā, 1h lekc.
6. Inženierdarba plāns, 1h prakt. darbs.
7. Alternatīvu ģenerēšana, 1h prakt. darbs.
8. Informācijas meklēšana un apstrāde, 1h prakt. darbs.
9. Literatūras anotatīvais apraksts, 1h prakt. darbs.
10. Pētīšanas metodes un paņēmieni, 1h lekc.
2. kontroldarbs – pētīšanas metodes un paņēmieni.
11. Hipotēzes izstrādāšana, 1h prakt. darbs.
12. Optimizācija, 1h lekc.
13. Rezultātu iegūšana un apstrāde, 1h lekc.
14. Matemātiskās statistikas izmantojamās metodes, 1h lekc.
15. Iegūto rezultātu analīze, 1h prakt. darbs.
16. Darba rezultātu novērtējums, 1h prakt. darbs.

3. kontroldarbs – radošās darba metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Ieskaites uzdevumu veido:
- tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
- praktiskais uzdevums par studiju kursa praktiskajos darbos apgūtajām tēmām.
Patstāvīgais inženierdarbs izpildīts par 80%.

Visiem kontroldarbiem, praktiskajiem darbiem un patstāvīgajam inženierdarbam jābūt nodotiem un ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pēta literatūru par patstāvīgajam inženierdarbam izvēlēto tēmu, veido analītisko aprakstu, konstrukcijas analogus, veido konstrukciju saistībā ar sava darba tematiku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Laicīgi izpildīti praktiskie darbi, sekmīgi uzrakstīti 3 kontroldarbi, izvēlēta patstāvīgā inženierdarba tēma un izpildīts 80% no kopējā apjoma; par paveikto iegūst ieskaiti.

Obligātā literatūra

1. Arhipova I., Bāliņa S., Statistika ekonomikā. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp.
2. Pommers J. Studentu zinātniskā darba pamati. Rīga: Zvaigzne, 1989. 295 lpp.
3. Wickert J. An Introduction to Mechanical Engineering. Iowa State University. Mason, OH: Cengage Learning, 2006. 398 p.
4. Смирнов Б., Гулый Ю. Инженерно психологическое и эргономическое проектирование. Харьков: Гуманитарный центр, 2010. 379.с.

5. Kanaška D., Metodiskie norādījumi Bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju progr. Mašīnu projektēšana un ražošana. Jelgava: TF, 2020. 12 lpp., pieejams http://tf.llu.lv/lv/metodiskie-noteikumi-darbu-izstradasana-un-aizstavesana

Papildliteratūra

1. Kalpakjan S., Schmid S.R. Manufacturing engineering and technology. Jurong: Pearson Prentice Hall, 2010. 1180 lpp.
2. Грундиг К. Проектирование промышленных предприятий: Принципы; методы; практика. Альпина Бизнес букс; Альпина Публишерюз, 2007.

3. Варнеке Х., Брулингер Х. Расчёт затрат для инженеров. Альпина Бизнес букс, 2008. 305 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Informācija par inovātīviem produktiem visos pieejamos avotos

Piezīmes

Obligāts studiju kurss profesionālajā bakalaura studiju programmā Mašīnu projektēšana un ražošana