Kursa kods MašZ3031

Kredītpunkti 4.50

Materiālu mācība

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Gunārs Vērdiņš

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

MmehB004 [GMMEB004] Materiālu mācība

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīsties ar konstrukciju materiālu klasifikāciju, fizikāli - mehāniskām īpašībām, struktūru, pielietojumu, sakausējumu teoriju. Viņi apgūst dzelzs - oglekļa stāvokļa diagrammas iespējas, tēraudu un čugunu marķēšanu, termiskās apstrādes teorijas un tehnoloģijas pamatus. Studenti orientējas detaļu virsmas nostiprināšanas metodēs, zina par leģētiem tēraudiem, krāsainiem metāliem un to sakausējumiem, instrumentu materiāliem, nemetāliskiem materiāliem, progresīviem materiāliem un materiālu izvēles pamatprincipiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par konstrukciju un instrumentu materiālu īpašībām, termisko apstrādi un pielietojumu. Vētēšana – kontroldarbs.
Prasmes izvēlēties materiālus detaļu un instrumentu izgatavošanai. Vērtēšana – kontroldarbs un laboratorijas darbu atskaites.

Kompetence par mašīnbūves materiālu un instrumentu materiālu īpašībām, marķēšanu un pielietojumu. Kursa sekmīgas apgūšanas rezultātā students gūst ziņas par mašīnbūvē izmantojamo materiālu struktūru, fizikālām, mehāniskām, tehnoloģiskām un ekspluatācijas īpašībām; par metālu un sakausējumu termiskās apstrādes veidiem un tehnoloģijām; par mašīnbūves materiālu izvēles principiem. Vērtē ar sekmīgi nokārtotu eksāmenu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Materiālu klasifikācija - 2h. Laboratorijas darbs (L.d.) Metalogrāfijas mikroskops MIM-7 - 1h.
2. Sakausējumu teorija - 2h. L.d. Makro- un mikroanalīze - 1h.
3. Dzelzs un tās sakausējumi - 2h. L.d. Dzelzs-cementīta stāvokļa diagramma - 2h.
4. Neleģēto tēraudu klasifikācija un marķēšana - 2h. L.d. Cietības noteikšana ar Brineļa metodi - 1h.
5. Termiskās apstrādes teorija - 2h. L.d. Cietības noteikšana ar Rokvela metodi - 1h.
6. Termiskās apstrādes tehnoloģijas pamati - 2h. L.d. Metālu mehānisko īpašību noteikšana - 2h.
7. Rūdīšanas, atlaidināšanas, atkvēlināšanas tehnoloģijas - 2h. L.d.N eleģēto tēraudu termiskā apstrāde - 2h.
8. Detaļu virskārtas apstrādes paņēmieni - 2h. L.d. Neleģēto tēraudu mikroanalīze - 1h.
9. Leģētie tēraudi - 2h. L.d. Čugunu mikroanalīze - 1h.
10. Krāsainie metāli un to sakausējumi - 2h. L.d. Leģēto tēraudu klasifikācija un marķēšana - 1h.
11. Instrumentu materiāli - 2h. L.d. Krasaino metālu klasifikācija un marķēšana - 1h.
12. Speciālie materiāli - 2h. L.d. Dzirksteļu metode - 1h.
13. Nemetāliskie materiāli - 2h. L.d. Spektrālā analīze - 1h.
14. Kompozītmateriāli - 2h.
15. Nanomateriāli - 2h.

16. Materiālu izvēles principi - 2h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kredītpunktu iegūšanai sistemātiski jāapmeklē lekcijas, jāizstrādā un sekmīgi jāaizstāv laboratorijas darbi, jāizpilda mājas darbi, sekmīgi jāuzraksta 4 kontroldarbi un sekmīgi jānokārto eksāmens

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti izpilda 10 mājas darbus par metālu fizikālajām un mehāniskajām īpašībām, metalurģiju, materiālu marķēšanu, termisko apstrādi, materiālu atpazīšanu un sagatavojas testiem

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātus vērtē pēc laboratorijas darbu izpildes, mājas darbu izpildes, kontroldarbu izpildes kvalitātes un sekmīgi nokārtota eksāmena

Obligātā literatūra

1. Vērdiņš G., Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp.
2. Tabellenbuch Metall. Mechanical and metal trades handbook. Ulrich Fischer ... et al. 2nd English ed. Haan-Gruiten: Verlag Europa Lehrmittel, 2010. 428 p.
3. Materiālu mācība. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem. LLU, Jelgavā, 2004. 62 lpp.

4. Askeland D.R., Phule P.P. The Science and Engineering of Materials. International Sudent Edition. 2006. 863 p.

Papildliteratūra

1. Ozoliņš J. Materiālu mācība. Rīga: “Zvaigzne”, 1978. 245 lpp.
2. Encyclopedia of materials: Science and Technology. Edited by K.M.Jurgen Buchow ... [et al.]. Volume 1-11. Amsterdam ... [etc.]: Elsevier Science Ltd., 2001.

3. Steel: A handbook for materials research and engineering. H.-E. Arntz ... et al. Berlin etc.: Springer; Düsseldorf: Verl. Stahleisen.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss studiju programmās Mašīnu projektēšana un ražošana, Lauksaimniecības inženierzinātne.